KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Žalmy 47] [Žalmy 48] [Žalmy 49]

Kniha Žalmů 48
Měšťané Jeruzalémští chválí Boha, že je ochránil, buď před Senacheribem a Assyrskými za času Ezechiáše, aneb před Moábskými, za dnů Jozafatových.

P íseň žalmu synů Chóre. (48:2) Veliký jest Hospodin, a převelmi chvalitebný v městě Boha našeho, na hoře svatosti své.
2 (48:3) Ozdoba krajiny, útěcha vší země jestiť hora Sion, k straně půlnoční, město krále velikého.
3 (48:4) Bůh na palácích jeho, a znají ho býti vysokým hradem.
4 (48:5) Nebo aj, králové když se shromáždili a spolu táhli,
5 (48:6) Sami to uzřevše, velmi se divili, a předěšeni byvše, náhle utíkali.
6 (48:7) Tuť jest je strach popadl, a bolest jako ženu rodící.
7 (48:8) Větrem východním rozrážíš lodí Tarské.
8 (48:9) Jakž jsme slýchali, tak jsme spatřili, v městě Hospodina zástupů, v městě Boha našeho. Bůh upevní je až na věky.
9 (48:10) Rozjímáme, ó Bože, milosrdenství tvé u prostřed chrámu tvého.
10 (48:11) Jakož jméno tvé, Bože, tak i chvála tvá až do končin země; pravice tvá zajisté plná jest spravedlnosti.
11 (48:12) Raduj se, horo Sione, plésejte, dcery Judské, z příčiny soudů Božích.
12 (48:13) Obejděte Sion, a obstupte jej, sečtěte věže jeho.
13 (48:14) Přiložte mysl svou k ohradě, popatřte na paláce jeho, abyste uměli vypravovati věku potomnímu,
14 (48:15) Že tento Bůh jest Bůh náš na věčné věky, a že on vůdce náš bude až do smrti.

 


Seznam kapitol knihy Kniha Žalmů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]