KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Žalmy 94] [Žalmy 95] [Žalmy 96]

Kniha Žalmů 95
David církve k pravé poctě 7. a poslušenství Boha napomíná, jakož smlouvou s ním učiněnou, tak i předků příklady.

P oďte, zpívejme Hospodinu, prokřikujme skále spasení našeho.
2 Předejděme oblíčej jeho s díkčiněním, žalmy prozpěvujme jemu.
3 Nebo Hospodin jest Bůh veliký, a král veliký nade všecky bohy,
4 V jehož rukou základové země, a vrchové hor jeho jsou.
5 Jehož jest i moře, nebo on je učinil, i země, kterouž ruce jeho sformovaly.
6 Poďte, sklánějme se, a padněme před ním, klekejme před Hospodinem stvořitelem naším.
7 Onť jest zajisté Bůh náš, a my jsme lid pastvy jeho, a stádo rukou jeho. Dnes uslyšíte-li hlas jeho,
8 Nezatvrzujte srdce svého, jako při popuzení, a v den pokušení na poušti,
9 Kdežto pokoušeli mne otcové vaši, zkusiliť jsou mne, a viděli skutky mé.
10 Za čtyřidceti let měl jsem nesnáz s národem tím, a řekl jsem: Lid tento bloudí srdcem, a nepoznali cest mých.
11 Jimž jsem přisáhl v hněvě svém, že nevejdou v odpočinutí mé.

 


Seznam kapitol knihy Kniha Žalmů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]