KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Žalmy 107] [Žalmy 108] [Žalmy 109]

Kniha Žalmů 108
David vděčnost prokazuje Bohu, že jej na království dosadil. 6. Zatím žádá za další přítomnost a pomoc, až by se v něm zmocnil, 8. dávaje sobě naději, že se tak stane.

P íseň a žalm Davidův. (108:2) Hotovo jest srdce mé, Bože, zpívati a oslavovati tě budu, také i sláva má.
2 (108:3) Probuď se loutno a harfo, když v svitání povstávám.
3 (108:4) Slaviti tě budu mezi lidmi, Hospodine, a tobě žalmy prozpěvovati mezi národy.
4 (108:5) Nebo nad nebesa větší jest milosrdenství tvé, a až k nejvyšším oblakům pravda tvá.
5 (108:6) Vyvyšiž se nad nebesa, ó Bože, a nade všecku zemi sláva tvá.
6 (108:7) Ať jsou vysvobozeni milí tvoji, zachovávejž je pravicí svou, a vyslyš mne.
7 (108:8) Bůh mluvil skrze svatost svou; veseliti se budu, že budu děliti Sichem, a údolí Sochot že rozměřím.
8 (108:9) Můjť jest Galád, můj i Manasses, a Efraim síla hlavy mé, Juda učitel můj.
9 (108:10) Moáb medenice k umývání mému, na Edoma uvrhu obuv svou, proti Palestině troubiti budu.
10 (108:11) Kdo mne uvede do města hrazeného? Kdo mne zprovodí až do Idumejské země?
11 (108:12) Zdali ne ty, ó Bože, kterýž jsi nás byl zavrhl, a nevycházels, ó Bože, s vojsky našimi?
12 (108:13) Uděliž nám pomoci proti nepříteli, nebo marná jest pomoc lidská.
13 (108:14) V Bohu udatně sobě počínati budeme, a on pošlapá nepřátely naše.

 


Seznam kapitol knihy Kniha Žalmů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]