KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Žalmy 21] [Žalmy 22] [Žalmy 23]

Kniha Žalmů 22
Prorokuje o utrpeních Kristových, v nichž horlivě se modliv, že vyslyšán jest, svědčí, 28. kněžství a království jeho věčné ke vší církvi že přináleží, ukazuje.

P řednímu zpěváku k času jitřnímu, žalm Davidův. (22:2) Bože můj, Bože můj, pročež jsi mne opustil? Vzdálils se od spasení mého a od slov naříkání mého.
2 (22:3) Bože můj, přes celý den volám, a neslyšíš, i v noci, a nemohu se utajiti.
3 (22:4) Ty zajisté jsi svatý, zůstávající vždycky k veliké chvále Izraelovi.
4 (22:5) V toběť doufali otcové naši, doufali, a vysvobozovals je.
5 (22:6) K tobě volávali, a spomáhals jim; v tobě doufali, a nebývali zahanbeni.
6 (22:7) Já pak červ jsem, a ne člověk, útržka lidská a povrhel vůbec.
7 (22:8) Všickni, kteříž mne vidí, posmívají se mi, ošklebují se, a hlavami potřásají, říkajíce:
8 (22:9) Spustiltě se na Hospodina, nechť ho vysvobodí; nechať jej vytrhne, poněvadž se mu v něm zalíbilo.
9 (22:10) Ješto ty jsi, kterýž jsi mne vyvedl z života, ustaviv mne v doufání při prsích matky mé.
10 (22:11) Na tebeť jsem uvržen od narození svého, od života matky mé Bůh můj ty jsi.
11 (22:12) Nevzdalujž se ode mne, nebo ssoužení blízké jest, a nemám spomocníka.
12 (22:13) Obkličujíť mne býkové mnozí, silní volové z Bázan obstupují mne.
13 (22:14) Otvírají na mne ústa svá, jako lev rozsapávající a řvoucí.
14 (22:15) Jako voda rozplynul jsem se, a rozstoupily se všecky kosti mé, a srdce mé jako vosk rozpustilo se u prostřed vnitřností mých.
15 (22:16) Vyprahla jako střepina síla má, a jazyk můj přilnul k dásním mým, anobrž v prachu smrti položils mne.
16 (22:17) Nebo psi obskočili mne, rota zlostníků oblehla mne, zprobijeli ruce mé i nohy mé.
17 (22:18) Mohl bych sčísti všecky kosti své, oni pak hledí na mne, a dívají se mi.
18 (22:19) Dělí mezi sebou roucha má, a o můj oděv mecí los.
19 (22:20) Ale ty, Hospodine, nevzdalujž se, sílo má, přispěj k spomožení mému.
20 (22:21) Vychvať od meče duši mou, a z moci psů jedinkou mou.
21 (22:22) Zachovej mne od úst lva, a od rohů jednorožcových vyprosť mne.
22 (22:23) I budu vypravovati bratřím svým o jménu tvém, u prostřed shromáždění chváliti tě budu, řka:
23 (22:24) Kteříž se bojíte Hospodina, chvalte jej, všecko símě Jákobovo ctěte jej, a boj se ho všecka rodino Izraelova.
24 (22:25) Nebo nepohrdá, ani se odvrací od trápení ztrápeného, aniž skrývá tváři své od něho, nýbrž když k němu volá, vyslýchá jej.
25 (22:26) O tobě chvála má v shromáždění velikém, sliby své plniti budu před těmi, kteříž se bojí tebe.
26 (22:27) Jísti budou tiší a nasyceni budou, chváliti budou Hospodina ti, kteříž ho hledají, živo bude srdce vaše na věky.
27 (22:28) Rozpomenou a obrátí se k Hospodinu všecky končiny země, a skláněti se budou před ním všecky čeledi národů.
28 (22:29) Nebo Hospodinovo jest království, a onť panuje nad národy.
29 (22:30) Jísti budou a skláněti se před ním všickni tuční země, jemu se klaněti budou všickni sstupující do prachu, a kteříž duše své nemohou při životu zachovati.
30 (22:31) Símě jejich sloužiti mu bude, a přičteno bude ku Pánu v každém věku.
31 (22:32) Přijdouť, a lidu, kterýž z nich vyjde, vypravovati budou spravedlnost jeho; nebo ji skutkem vykonal.

 


Seznam kapitol knihy Kniha Žalmů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]