KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Jan 18] [Jan 19] [Jan 20]

Evangelium S. Jana 19

Pán ubičovaný 2. korunován, 3. posmíván, 16. na smrt odsouzen, 18. ukřižován, 20. umřel, 38. od Jozefa a Nikodéma mastmi vonnými pomazán 41. a pohřben.

T edy vzal Pilát Ježíše, a *zbičoval jej.
     *Mt 27,26; Mk 15,15
2 A žoldnéři zpletše korunu z trní, vstavili na hlavu jeho, a pláštěm šarlatovým přioděli jej.
3 A říkali: Zdráv buď, Králi Židovský. A dávali jemu poličky.
4 I +vyšel opět ven Pilát, a řekl jim: Aj, vyvedu jej vám ven, abyste poznali, žeť na něm žádné viny nenalézám.
     [+18,29. 38]
5 Tedy vyšel Ježíš ven, nesa trnovou korunu a plášť šarlatový. I řekl jim Pilát: Aj, člověk.
6 A jakž jej uzřeli přední kněží a služebníci jejich, zkřikli řkouce: Ukřižuj, ukřižuj ho. Dí jim Pilát: +Vezmětež vy jej a ukřižujte, nebo já na něm viny nenalézám.
     [+18,31]
7 Odpověděli jemu Židé: My Zákon máme, a *podle Zákona našeho máť umříti, ^nebo Synem Božím se činil.
     *Lv 24,15.[ 16; Dt 18,20]; ^J 5,18; 10,33
8 A když Pilát uslyšel tuto řeč, více se obával.
9 I +všel do radného domu zase, a řekl Ježíšovi: Odkud jsi ty? Ale Ježíš nedal jemu odpovědi.
     [+18,33]
10 Tedy řekl jemu Pilát: Nemluvíš se mnou? Nevíš-liž, že mám moc ukřižovati tě a moc mám propustiti tebe?
11 Odpověděl Ježíš: Neměl bys nade mnou moci nižádné, +byť nebylo ~dáno s hůry; protož, kdoť jest mne tobě vydal, většíť hřích má.
     [+Ž 47,4; Iz 22,21; Ř 13,1; ~L 22,53]
12 Od té chvíle hledal Pilát propustiti ho. Ale Židé volali řkouce: Propustíš-li tohoto, nejsi přítel císařův; nebo *každý, kdož se králem činí, protiví se císaři.
     *Sk 17,7
13 Tedy Pilát uslyšev tu řeč, vyvedl ven Ježíše, a sedl na soudné stolici na místě, kteréž slove Litostrotos, a Židovsky Gabbata.
14 A byl den +připravování před velikonocí, okolo šesté hodiny. I řekl Židům: Aj, král váš.
     [+L 23,54]
15 Oni pak zkřikli: Vezmi, vezmi a ukřižuj jej. Řekl jim Pilát: Krále vašeho ukřižuji? Odpověděli přední kněží: *Nemámeť +krále, než císaře.
     *[+]Gn 49,10
16 Tedy *vydal jim ho, aby byl ukřižován. I pojali Ježíše a vedli jej ven.
    *Mt 27,26; Mk 15,15; L 23,25
17 A on nesa kříž svůj, šel +na místo, kteréž slove popravné, a Židovsky Golgota.
     Žd 13,12; [+Mt 27,33]
18 Kdežto ukřižovali ho, a s ním jiné dva s obou stran, a v prostředku Ježíše.
19 Napsal pak i +nápis Pilát, a vstavil na kříž. A bylo napsáno: Ježíš Nazaretský, Král Židovský.
     [+Mt 27,37]
20 Ten pak nápis mnozí z Židů čtli; nebo blízko města bylo to místo, kdež ukřižován byl Ježíš. A bylo psáno Židovsky, Řecky a Latině.
21 Tedy přední kněží Židovští řekli Pilátovi: Nepiš: Král Židovský, ale že on řekl: Král Židovský jsem.
22 Odpověděl Pilát: Co jsem psal, psal jsem.
23 Žoldnéři *pak, když Ježíše ukřižovali, vzali roucha jeho, a učinili čtyři díly, každému rytíři díl jeden, vzali také i sukni, kterážto sukně byla nesšívaná, ale odvrchu všecka naskrze setkaná.
     *Mt 27,35; *Mk 15,24
24 I řekli mezi sebou: Neroztrhujme jí, ale losujme o ni, čí bude. Aby se naplnilo *písmo, řkoucí: Rozdělili sobě roucho mé, a o můj oděv metali los. A žoldnéři zajisté tak učinili.
     *Ž 22,19
25 Stály *pak blízko kříže Ježíšova matka jeho a sestra matky jeho, Maria, manželka Kleofášova, a Maria Magdaléna.
     *Mt 27,61; Mk 15,40; L 23,49
26 Tedy Ježíš uzřev matku a učedlníka tu stojícího, *kteréhož miloval, řekl k matce své: Ženo, aj, syn tvůj.
     *13,23; 20,2; 21,7
27 Potom řekl učedlníkovi: Aj, matka +tvá. A od té hodiny přijal ji učedlník ten k sobě.
     [+Mt 12,50]
28 Potom věda Ježíš, že již všecko jiné dokonáno jest, aby *se naplnilo písmo, řekl: Žízním.
     *Ž 69,22
29 Byla pak tu postavena nádoba plná octa. *Tedy oni naplnili houbu octem, a obloživše yzopem, podali k ústům jeho.
     *Mt 27,48; Mk 15,36
30 A když okusil Ježíš octa, řekl: Dokonánoť *jest. A nakloniv hlavy, ducha Otci ^poručil.
     *17,4; Ž 31,6; L 23,46
31 Židé pak, aby nezůstala na kříži těla na sobotu, poněvadž byl den připravování, (byl zajisté veliký ten den sobotní,) prosili Piláta, aby zlámáni byli hnátové jejich a aby byli složeni.
32 I přišli žoldnéři, a prvnímu zajisté zlámali hnáty, i druhému, kterýž ukřižován byl s ním.
33 Ale k Ježíšovi přišedše, jakž uzřeli jej již mrtvého, nelámali hnátů jeho.
34 Ale jeden z žoldnéřů bok jeho kopím otevřel, a hned vyšla +krev *a voda.
     *Za 13,1; [J 7,37; Iz 55,1; +1J 5,6. 8]
35 A ten, jenž viděl, svědectví vydal, a pravé jest svědectví jeho; onť ví, že pravé věci praví, abyste i vy věřili.
36 Stalo se pak to, aby se naplnilo Písmo: *Kost jeho žádná nebude zlámána.
     *Ex 12,46; Nu 9,12
37 A opět jiné Písmo dí: *Uzříť, v koho jsou bodli.
     *Za 12,10; Zj 1,7
38 Potom pak *prosil Piláta Jozef z Arimatie, (kterýž byl učedlník Ježíšův, ale tajný, pro strach Židovský,) aby sňal tělo Ježíšovo. I dopustil Pilát. A on přišed, i sňal tělo Ježíšovo.
     *Mt 27,57; Mk 15,43; L 23,50
39 Přišel pak i Nikodém, (kterýž *byl prve přišel k Ježíšovi v noci,) nesa smíšení ~mirry a aloes okolo sta liber.
     *3,2; 7,50; [~Mk 16,1]
40 Tedy vzali tělo Ježíšovo, a obvinuli je prostěradly s vonnými věcmi, jakž obyčej jest Židům se pochovávati.
41 A byla na tom místě, kdež ukřižován byl, zahrada, a v zahradě hrob nový, v němžto ještě žádný nebyl pochován.
42 Protož tu pro den připravování Židovský, že blízko byl hrob, položili Ježíše.

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Jana:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21]