KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Jan 8] [Jan 9] [Jan 10]

Evangelium S. Jana 9

Slepý od narození jsa uzdraven ode Pána, 23. velikou nesnáz o to měl s farizeji.

P omíjeje Ježíš, uzřel člověka +slepého od narození.
     [+Sk 3,2]
2 I otázali se učedlníci jeho, řkouce: Mistře, kdo jest +zhřešil, tento-li, čili rodičové jeho, že se slepý narodil?
     [+L 13,2]
3 Odpověděl Ježíš: Ani tento nezhřešil, ani rodičové jeho, *ale aby zjeveni byli skutkové Boží na něm.
     *11,4
4 Jáť *musím dělati dílo toho, kterýž mne poslal, dokudž den jest. Přicházíť noc, kdyžto žádný nebude moci dělati.
     *5,17
5 Dokudž jsem na světě, *Světlo jsem světa.
     *1,5 .[9]; 8,12; 12,[35] .46; Iz 42,6; 49,6; L 2,32; Sk 13,47
6 To +pověděv, plinul na zemi, a učinil bláto z sliny, i pomazal tím blátem oči slepého.
     [+Mk 8,23]
7 A řekl jemu: Jdi, +umej se v rybníku *Siloe, jenž se vykládá: Poslaný. A on šel a umyl se, i přišel, vida.
     *Iz 6,8; [Neh 3,15; +2Kr 5,10.14]
8 Sousedé pak a ti, kteříž jej prve vídali slepého, řekli: Však tento jest, kterýž +sedával a žebral?
     [+Sk 3,2.10]
9 Jiní pravili, že ten jest, a jiní, že jest podoben k němu. Ale on pravil: Já jsem.
10 Tedy řekli jemu: Kterak jsou otevříny oči tvé?
11 On odpověděl a řekl: Člověk ten, kterýž slove Ježíš, bláto učinil a pomazal očí mých, a řekl mi: Jdi k rybníku Siloe, a umej se. I odšed a umyv se, prohlédl jsem.
12 I řekli jemu: Kde jest ten člověk? Řekl: Nevím.
13 Tedy přivedli toho, kterýž někdy byl slepý, k farizeům.
14 Byla *pak sobota, když Ježíš učinil bláto a otevřel oči jeho.
     *5,9; Mt 12,1; Mk 2,23; L 6,1
15 I tázali se ho opět i farizeové, kterak by prozřel. On pak řekl jim: Bláto položil mi na oči, a umyl jsem se, i vidím.
16 Tedy někteří z farizeů řekli: Tento člověk není z Boha, nebo neostříhá soboty. *Jiní pravili: Kterak může člověk hříšný takové divy činiti? ^I byla různice mezi nimi.
     *3,2; ^7,11; 10,19
17 Tedy řekli opět slepému: Co ty o něm pravíš, že otevřel oči tvé? A on řekl: Že *prorok jest.
     *4,19; 6,14; L 7,16; 24,19
18 I nevěřili Židé o něm, by slepý byl a prozřel, až povolali rodičů toho, kterýž byl prozřel.
19 A otázali se jich, řkouce: Jest-li ten syn váš, o kterémž vy pravíte, že by se slepý narodil? Kterakž pak nyní vidí?
20 Odpověděli jim rodičové jeho a řekli: Vímeť, že tento jest syn náš a že se slepý narodil.
21 Ale kterak nyní vidí, nevíme; aneb kdo jest otevřel oči jeho, myť nevíme. Však má léta, ptejte se ho, on sám za sebe mluviti bude.
22 Tak mluvili rodičové jeho, +že se báli Židů; nebo již tak byli uložili Židé, kdož by ho koli vyznal Kristem, aby *byl vyobcován ze školy.
     *12,42; [+7,13]
23 Protož řekli rodičové jeho: Máť léta, ptejte se jeho.
24 I zavolali po druhé člověka toho, kterýž býval slepý, a řekli jemu: Vzdej chválu Bohu. My víme, že člověk ten hříšník jest.
25 I odpověděl on a řekl: Jest-li hříšník, nevím, než to vím, že byv slepý, již nyní vidím.
26 I řekli jemu opět: Coť učinil? Kterak otevřel oči tvé?
27 Odpověděl jim: Již jsem vám pověděl, a neslyšeli jste? Což opět chcete slyšeti? Zdaliž i vy chcete učedlníci jeho býti?
28 I zlořečili jemu a řekli: Budiž ty sám učedlníkem jeho, ale myť jsme Mojžíšovi učedlníci.
29 My víme, že *Mojžíšovi mluvil Bůh, tento pak ~nevíme, odkud jest.
     *Ex 3,6; 19,19; [~J 7,27; 8,14]
30 Odpověděl ten člověk a řekl jim: Toť jest jistě divná věc, že vy nevíte, odkud jest, a otevřel oči mé.
31 Víme pak, *že Bůh hříšníků neslyší, ale kdo by byl ctitel Boží a vůli jeho činil by, toho slyší.
     *Ž 66,18; Mi 3,4; 1J 3,20; 5,16; [Iz 1,15]
32 Od věku není slýcháno, aby kdo otevřel oči slepého tak narozeného.
33 Byť tento *nebyl od Boha, nemohlť by nic učiniti.
     *3,2; [16]
34 Odpověděli a řekli jemu: Ty jsi všecken se v hříších narodil, a ty náš učíš? I vyhnali jej ven.
35 Uslyšel pak Ježíš, že jsou jej vyhnali ven. A když jej nalezl, řekl jemu: Věříš-liž ty v Syna Božího?
36 Odpověděl on a řekl: I kdož jest, Pane, abych věřil v něho?
37 I řekl jemu Ježíš: I viděl jsi ho, a kterýž *mluví s tebou, onť jest.
     *4,26
38 A on řekl: Věřím, Pane, a klaněl se jemu.
39 I řekl jemu Ježíš: Na *soud přišel jsem já na tento svět, aby ti, kteříž nevidí, viděli, a ti, jenž vidí, aby slepí byli.
     *3,19; 12,48; Mt 13,13.14
40 I slyšeli to někteří z farizeů, kteříž s ním byli, a řekli jemu: Zdali i my slepí jsme?
41 Řekl jim Ježíš: Byste *slepí byli, hříchu byste neměli; ale nyní pravíte: Vidíme, protož hřích váš zůstává.
     *15,22

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Jana:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21]