KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Jan 17] [Jan 18] [Jan 19]

Evangelium S. Jana 18

Kristus pán do zahrady šel 6. a tam nepřátely své slovem porazil, 11. Petrovi nedal sebe brániti, 12. potom jatý veden k Annášovi, 24. k Kaifášovi, 26. kdež Petr Pána zapíral, 28. ale Pán veden odtud ku Pilátovi.

T o když pověděl Ježíš, *vyšel s učedlníky svými přes potok ^Cedron, kdež byla zahrada; do kteréžto všel on i učedlníci jeho.
     *Mt 26,36; Mk 14,32; L 22,40; ^2S 15,23
2 Věděl pak i Jidáš, zrádce jeho, to místo; nebo často chodíval tam Ježíš s učedlníky svými.
3 Protož +Jidáš pojav s sebou zástup, a od předních kněží a farizeů služebníky, přišel tam s lucernami a s pochodněmi a s zbrojí.
     [+Mt 26,47]
4 Ježíš pak věda všecko, což přijíti mělo na něj, vyšed proti nim, řekl jim: Koho hledáte?
5 Odpověděli jemu: Ježíše Nazaretského. Řekl jim Ježíš: Jáť jsem. Stál pak s nimi i Jidáš, zrádce jeho.
6 A jakž řekl jim: +Já jsem, postoupili nazpět, a padli na zem.
     6,20]
7 I otázal se jich opět: Koho hledáte? A oni řekli: Ježíše Nazaretského.
8 Odpověděl Ježíš: Pověděl jsem vám, že já jsem. Poněvadž tedy mne hledáte, nechtež těchto, ať odejdou.
9 Aby se naplnila řeč, kterouž byl pověděl: *Že které jsi mi dal, neztratil jsem z nich žádného.
     *6,39; 10,28; 17,12
10 Tedy *Šimon Petr, maje meč, vytrhl +jej a udeřil služebníka nejvyššího kněze a uťal mu ucho jeho pravé. A bylo jméno služebníka toho Malchus.
     *[+]Mt 26,51; [+]Mk 14,47
11 I řekl Ježíš Petrovi: Schovej meč svůj do pošvy. Což nemám píti kalicha, kterýž mi dal Otec?
12 Tedy +zástup a hejtman a služebníci Židovští jali Ježíše, a svázali jej.
     3]
13 A +vedli ho k Annášovi nejprve; nebo byl ~test Kaifášův, kterýž byl nejvyšším knězem toho léta.
     [+Mt 26,57; Ex 4,18]
14 Kaifáš *pak byl ten, +kterýž byl radu dal Židům, že by užitečné bylo, aby člověk jeden umřel za lid.
     *[+]11,50; L 3,2
15 Šel pak za Ježíšem *Šimon Petr a jiný učedlník. A ten učedlník byl znám nejvyššímu knězi, i všel s Ježíšem do síně nejvyššího kněze.
     *Mt 26,58; Mk 14,54; L 22,54
16 Ale Petr stál u dveří vně. I vyšel ten druhý učedlník,kterýž byl znám nejvyššímu knězi, a promluvil s vrátnou, i uvedl tam Petra.
17 Tedy řekla Petrovi děvečka vrátná: Nejsi-liž i ty z učedlníků člověka toho? Řekl on: Nejsem.
18 Stáli pak tu služebníci a pacholci, kteříž oheň udělali, nebo zima bylo, i zhřívali se. A byl s nimi také i Petr, stoje tu a zhřívaje se.
19 Tedy nejvyšší kněz tázal se Ježíše o učedlnících jeho a o učení jeho.
20 Odpověděl jemu Ježíš: *Já zjevně mluvil jsem světu, já vždycky učíval jsem v škole a v chrámě, kdežto se odevšad Židé scházejí, a tajně jsem nic nemluvil,
     *7,26
21 Co se mne ptáš? Ptej se těch, kteříž mne slýchali, co jsem jim mluvil. Aj, tiť vědí, co jsem já mluvil.
22 A když on to pověděl, jeden z služebníků, stoje tu, +dal poliček Ježíšovi, řka: Tak-liž odpovídáš nejvyššímu knězi?
     [+1Kr 22,24; Jr 20,2]
23 Odpověděl mu Ježíš: Mluvil-li jsem zle, svědectví vydej o zlém; pakli dobře, proč mne tepeš?
24 I *poslal jej Annáš svázaného k Kaifášovi nejvyššímu knězi.
     *Mt 26,57; Mk 14,53
25 Stál pak *Šimon Petr, a zhříval se. Tedy řekli jemu: Nejsi-liž i ty z učedlníků jeho? Zapřel on a řekl: Nejsem.
     *Mt 26,[58]. 69; Mk 14,66; L 22,55
26 Dí jemu jeden z služebníků nejvyššího kněze, příbuzný toho, kterémuž Petr uťal ucho: Zdaž jsem já tebe neviděl s ním v zahradě?
27 Tedy Petr opět zapřel. A hned kohout zazpíval.
     *13,38
28 I *vedli Ježíše od Kaifáše do radného domu, a bylo ráno. ^Oni pak nevešli ~do radného domu, aby se neposkvrnili, ale aby jedli beránka.
     *Mt 27,2; Mk 15,1; L 23,1; ^[~]Sk 10,28; [~]11,3
29 Tedy vyšel k nim Pilát ven a řekl: Jakou žalobu vedete proti člověku tomuto?
30 Odpověděli a řekli jemu: Byť tento nebyl zločinec, nedali bychom ho tobě.
31 I řekl jim Pilát: Vezměte vy jej, a podle Zákona vašeho suďte ho. I řekli mu Židé: Námť nesluší zabíti žádného.
32 Aby se řeč Ježíšova naplnila, kterouž *řekl, znamenaje, ~kterou by smrtí měl umříti.
     *12,32.[~ 33]; Mt 16,21; 17,22; 20,18; [~J 21,19]
33 Tedy Pilát *všel opět do radného domu, i povolal Ježíše a řekl jemu: Ty-li jsi Král Židovský?
     *Mt 27,11; Mk 15,2; L 23,3
34 Odpověděl Ježíš: Sám-li od sebe to pravíš, čili jiní tobě pověděli o mně?
35 Odpověděl Pilát: Zdaliž jsem já Žid? Národ tvůj a přední kněží dali mi tebe. Co jsi učinil?
36 Odpověděl Ježíš: Království mé není *z tohoto ~světa. Byť z tohoto světa bylo království mé, služebníci moji bránili by mne, abych nebyl vydán Židům. Ale nyní mé království není odsud.
     *6,15; [1Tm 6,13; J 17,14]
37 I řekl jemu Pilát: Tedy král jsi ty? Dí Ježíš: Ty pravíš, že já král jsem. Jáť jsem se k tomu narodil, a proto jsem na svět přišel, abych svědectví vydal pravdě. Každý, kdož jest z pravdy, slyší hlas můj.
38 Dí jemu Pilát: Co jest pravda? A když to řekl, opět vyšel k Židům, a dí jim: +Já na něm žádné viny nenalézám.
     [Mt 27,23]; [Mk 15,14]
39 Ale jest *obyčej váš, abych vám propustil jednoho vězně na velikunoc. Chcete-liž tedy, ať vám propustím Krále Židovského?
     *Mt 27,15; Mk 15,6; L 23,17
40 I zkřikli opět všickni, řkouce: Ne toho, *ale Barabbáše. Byl pak Barabbáš ~lotr.
     *[~]Sk 3,14; [Mt 15,7]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Jana:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21]