KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Jan 20] [Jan 21] [Skutkové 1]

Evangelium S. Jana 21

Opět ukázal se Pán sedmi učedlníkům při lovení ryb; 15. po jídle pak ptal se Petra po třikrát, miluje-li ho, potom mu beránky i ovce své, aby je pásl, poručil, 18. a způsob smrti jeho předpověděl.

P otom opět zjevil se Ježíš učedlníkům u moře Tiberiadského. A zjevil se takto:
2 Byli spolu Šimon Petr a Tomáš, jenž +sloul Didymus, *a Natanael, jenž byl z %Kány Galilejské, ^a synové Zebedeovi, a jiní z učedlníků jeho dva.
     *1,[45]. 46; ^Mt 4,21; Mk 1,19; [+J 20,24; %2,1. 11]
3 Dí jim Šimon Petr: Půjdu ryb loviti. Řekli jemu: Půjdeme i my s tebou. I šli, a vstoupili na lodí hned; a +té noci nic nepopadli.
     L 5,5]
4 A když bylo již ráno, stál Ježíš na břehu. Nevěděli +však učedlníci, by Ježíš byl.
     [+20,14; L 24,16]
5 Tedy dí jim Ježíš: Dítky, máte-li jakou krmičku? Odpověděli jemu: Nemáme.
6 On pak řekl jim: *Zavrztež sít na pravou stranu lodí, a naleznete. I zavrhli sít a hned nemohli jí táhnouti pro množství ryb.
     *L 5,4
7 I řekl učedlník ten, *kteréhož miloval Ježíš, Petrovi: Pán jest. A Šimon Petr, jakž uslyšel, že Pán jest, opásal se po košili, (nebo ~byl nah,) a pustil se do moře.
     *[20]; 13,23; 19,26; 20,2; [~Gn 3,10; 1S 19,24]
8 Jiní také učedlníci na lodí plavili se, (nebo nedaleko byli od břehu, asi okolo dvou set loket,) táhnouce sít plnou ryb.
9 A jakž vystoupili na břeh, uzřeli řeřavé uhlí a rybu svrchu položenou a chléb.
10 Řekl jim Ježíš: *Přineste z ryb, kterýchž jste nalapali nyní.
     *L 24,41
11 Vstoupil pak Šimon Petr a vytáhl sít na zem, plnou ryb velikých, jichž bylo sto padesáte a tři. A ačkoli jich tak mnoho bylo, však +neztrhala se sít.
     [+L 5,6]
12 Řekl jim Ježíš: Pojďte, obědujte. Žádný pak z učedlníků +neodvážil se ho otázati: Ty kdo jsi? vědouce, že Pán jest.
     Mt 2,46]
13 I přišel Ježíš, a vzal chléb, a dával jim, i rybu +též.
     [+6,11]
14 To *již po třetí ukázal se Ježíš učedlníkům svým, vstav z mrtvých.
     *20,19; L 24,36; Sk 10,41
15 A když poobědvali, řekl Ježíš Šimonovi Petrovi: Šimone, synu Jonášův, miluješ-li mne více nežli tito? Řekl jemu: Ovšem, Pane, ty víš, že tě miluji. Dí jemu: Pasiž beránky mé.
16 Řekl jemu opět po druhé: Šimone Jonášův, miluješ-li mne? Řekl jemu: Ovšem, Pane, ty víš, že tě miluji. Dí jemu: +Pasiž ovce mé.
     [+Sk 20,28]
17 Řekl jemu po třetí: Šimone Jonášův, miluješ-li mne? I zarmoutil se Petr proto, že jemu řekl po třetí: Miluješ-li mne? A odpověděl jemu: Pane, *ty znáš všecko, ty víš, že tě miluji. Řekl jemu Ježíš: Pasiž ovce mé.
     *16,30
18 Amen, *amen pravím tobě: Když jsi byl mladší, opasovals se a chodíval jsi, kams chtěl; ale když se zstaráš, ztáhneš ruce své, a jiný tě opáše, a povede, kamž ty nechceš.
     *13,36; Sk 12,3 ; 2Pt 1,14
19 To pak pověděl, +znamenaje, kterou by smrtí měl oslaviti Boha. A to pověděv, řekl jemu: Pojď za mnou.
     [+2Pt 1,14]
20 I obrátiv se Petr, uzřel toho učedlníka, *kteréhož miloval Ježíš, an jde za ním, kterýž i odpočíval za večeří na prsech jeho, a byl řekl: Pane, kdo jest ten, kterýž tě zradí?
     *7
21 Toho viděv Petr, dí k Ježíšovi: Pane, co pak tento?
22 Řekl jemu Ježíš: Chci-li ho nechati, dokudž nepřijdu, co tobě po tom? Ty pojď +za mnou.
     [+Mt 4,19]
23 I vyšla řeč ta mezi bratří, že by učedlník ten neměl umříti. A neřekl byl jemu Ježíš, že by neměl umříti, ale řekl: Chci-li ho nechati, dokudž nepřijdu, co tobě po tom?
24 Toť jest učedlník ten, +kterýž svědectví vydává o těchto ~věcech, a napsal toto, a víme, že pravé jest svědectví jeho.
     [+15,27; ~19,35]
25 Jestiť *pak i jiných mnoho věcí, kteréž činil Ježíš, kteréž kdyby měly všecky, každá obzvláštně, psány býti, mám za to, že by ten svět nemohl přijíti těch knih, kteréž by napsány byly. Amen.
     *20,30

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Jana:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21]