KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Lukáš 24] [Jan 1] [Jan 2]

Evangelium S. Jana 1
Svědectví svatého Jana o pravém Božství i o člověčenství Krista Pána. 15. Svědectví též i Jana Křtitele o Beránku Božím Kristu Pánu, jehož předchůdce byl; 37. povolání učedlníků některých.

N a +počátku bylo ~Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl %Bůh.
     [Gn 1,1; 1J 1,1.2; ~Zj 19,13; %1J 5,20]
2 To bylo na počátku u Boha.
3 Všecky +věci skrze *ně učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest.
     *Gn 1,2; [+]Ž 33,6; [+]Ef 3,9 ; Ko 1,16; Žd 1,2
4 V něm život *byl, a život byl světlo lidí.
     *5,26; 8,12; 9,5 ; 12,46; [1J 5,11]
5 A to +Světlo v ~temnostech svítí, ale tmy ho neobsáhly.
     [+8,12; ~Iz 60,2]
6 Byl *člověk poslaný od Boha, jemuž jméno bylo Jan.
     *Mal 3,1 ; Mt 3,[1].3; Mk 1,2; L 3,2
7 Ten přišel na svědectví, aby svědčil o tom Světle, aby +všickni uvěřili skrze něho.
     [+Ko 1,28]
8 Nebyl on to +Světlo, ale poslán byl, aby svědectví vydával o tom Světle.
     [+5,35]
9 Tenť byl to +pravé Světlo, jenž osvěcuje každého člověka přicházejícího na svět.
     [+3,19; 8,12]
10 Na světě byl, a *svět skrze něho učiněn jest, a svět ho nepoznal.
     *Žd 11,3
11 Do svého vlastního přišel, a vlastní jeho nepřijali ho.
12 Kteříž pak koli přijali jej, dal jim moc *syny Božími býti, totiž těm, kteříž věří ve jméno jeho,
     *Ř 8,15; Ga 3,26; 2Pt 1,4; 1J 3,2; [1Pt 1,14]
13 Kteřížto ne ze krví, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z +Boha zplozeni jsou.
     [+3,5.7; 1J 5,4]
14 A Slovo to tělo *učiněno jest, a přebývalo mezi námi, (a ^viděli jsme %slávu jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) =plné milosti a ++pravdy.
     *Mt 1,16; L 2,7; [Iz 7,14]; ^Mt 17,2; [Iz 40,5]; =Ko 1,19; 2,9; [%Iz 60,1; ++L 2,40]
15 Jan *svědectví vydával o něm, a volal, řka: Tentoť jest, o němž jsem pravil, že po mně přišed, předšel mne; nebo přednější jest nežli já.
     *Mt 3,11
16 A z plnosti *jeho my všickni vzali jsme, a to milost za milost.
     *Ko 2,9.10; [1,19; J 3,34]
17 Nebo *zákon skrze Mojžíše dán jest, ale milost a pravda skrze Ježíše Krista stala se jest.
     *Ex 20,[1n].3
18 Boha *žádný nikdy neviděl, ale jednorozený ~Syn, kterýž jest v lůnu Otce, onť jest nám vypravil.
     *Ex 33,20; Dt 4,12.15 ; Ko 1,15; 1Tm 6,16; 1J 4,12; [~Mt 11,27]
19 A totoť jest svědectví +Janovo, když poslali Židé z Jeruzaléma kněží a Levíty, aby se ho otázali: Ty kdo jsi?
     [+]5,33
20 I vyznal a nezapřel, a vyznal: Že já nejsem ten *Kristus.
     *Sk 13,25; [J 3,28]
21 I otázali se ho: Což pak? Eliáš *jsi ty? I řekl: Nejsem. Tedy jsi ^ten Prorok? Odpověděl: Nejsem.
     *Mt 11,14; ^Dt 18,15
22 I řekli jemu: Kdožs pak? Ať odpověd dáme těm, kteříž nás poslali. Co pravíš sám o sobě?
23 Řekl: *jsem hlas volajícího na poušti: Spravte cestu Páně, jakož pověděl Izaiáš prorok.
     *Iz 40,3; Mt 3,3; Mk 1,3 ; L 3,4
24 Ti pak, kteříž byli posláni, z farizeů byli.
25 I otázali se ho a řekli jemu: Pročež tedy křtíš, poněvadž ty nejsi Kristus, ani Eliáš, ani Prorok?
26 Odpověděl jim Jan, řka: *Já křtím vodou, ale uprostřed vás stojí, jehož vy neznáte.
     *Mt 3,11
27 Ten ačkoli *po mně přišel, však předšel mne, u jehožto obuvi já nejsem hoden rozvázati řeménka.
     *3,26.28
28 Toto v +Betabaře stalo se *za Jordánem, kdežto Jan křtil.
     *3,23; [J 10,40; +Sd 7,24]
29 Druhého pak dne uzřel Jan Ježíše, an jde k němu. I dí: Aj, +Beránek Boží, kterýž snímá hřích ~světa.
     +Ex 12,3; Iz 53,7 ; 1Pt 1,19; ~Iz 53,4.6.11
30 Tentoť jest, o kterémž jsem já pravil, že za mnou jde muž, kterýž +mne předšel; nebo přednější jest nežli já.
     [+15]
31 A já jsem ho neznal, ale aby zjeven +byl lidu Izraelskému, proto jsem já přišel, křtě vodou.
     [+7,4]
32 A svědectví vydal Jan, +řka: Viděl sem Ducha sstupujícího jako holubice s nebe, a zůstal na něm.
     Mt 3,16; Mk 1,10.[+11] ; L 3,22
33 A já jsem ho neznal, ale kterýž mne poslal křtíti vodou, ten mi řekl: Nad kýmž uzříš Ducha sstupujícího a zůstávajícího na něm, tenť jest, kterýž křtí +Duchem svatým.
     [+Sk 1,5]
34 A já jsem viděl, a svědectví jsem vydal, že on jest ten Syn Boží.
35 Druhého pak dne opět stál Jan, a z učedlníků jeho dva,
36 A uzřev Ježíše, an se prochází, řekl: Aj, *Beránek Boží.
     *29; Ex 12,3; Iz 53,7; Sk 8,32
37 I slyšeli ho dva učedlníci mluvícího, a šli za Ježíšem.
38 I obrátiv se Ježíš, a uzřev je, ani jdou za ním, dí jim: [39.] Co hledáte?
39 A oni řekli jemu: Rabbi, (jenž se vykládá: Mistře,) kde bydlíš?
40 Dí jim: Pojďte a vizte. I šli, aby viděli, kde by bydlil, a zůstali u něho ten den; neb bylo již okolo desáté hodiny.
41 Byl pak +Ondřej, bratr Šimona Petra, jeden ze dvou, kteříž byli to slyšeli od Jana, a šli za ním.
     [+Mt 4,18]
42 I nalezl ten první bratra svého vlastního Šimona, a řekl mu: Nalezli jsme +Mesiáše, jenž se vykládá Kristus.
     [+Dn 9,24n]
43 I přivedl jej k Ježíšovi. A pohleděv naň Ježíš, dí: Ty jsi Šimon, syn Jonášův, ty slouti *budeš Céfas, jenž se vykládá Petr.
     *Mt 16,18
44 Na druhý pak den Ježíš chtěl vyjíti do Galilee, i nalezl Filipa, a řekl jemu: Pojď za mnou.
45 A byl *Filip z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova.
     *12,21
46 Nalezl také Filip Natanaele. I dí jemu: O kterémž *psal Mojžíš v Zákoně a ^Proroci, nalezli jsme Ježíše, syna Jozefova z Nazaréta.
     *Gn 3,15; 22,18; 26,4; 49,10; Dt 18,15 ; ^Iz 7,14; 9,6; 40,11; 45,8; Jr 23,5.[6]; Ez 34,23; Mi 5,2; [A href="../dan/dan009.html#24">Dn 9,24]
47 I řekl jemu Natanael: A může z *Nazaréta co dobrého býti? Řekl jemu Filip: Pojď ~a viz.
     *7,41; [Mt 2,23; ~J 1,40]
48 Vida Ježíš Natanaele, an jde k němu, i dí o něm: Aj, právě +Izraelitský, v němžto ~lsti není.
     [+Ř 9,4; ~Ž 32,2; 73,1]
49 Řekl mu Natanael: Jakž ty mne znáš? Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Prve nežli tě Filip zavolal, kdyžs byl pod fíkem, viděl jsem tebe.
50 Odpověděl Natanael a řekl jemu: Mistře, ty jsi +Syn Boží, ty jsi ten Král Izraelský.
     [+Mt 14,33]
51 Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Žeť jsem řekl: Viděl jsem tebe pod fíkem, věříš? Větší věci nad tyto uzříš.
52 I dí mu: Amen, amen pravím vám: Od tohoto času uzříte *nebe otevřené, a anděly +Boží vstupující a sstupující na Syna člověka.
     *[+]Gn 28,12; Sk 7,56; [+Mt 4,11]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Jana:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21]