KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[1. Timoteovi 5] [1. Timoteovi 6] [2. Timoteovi 1]

První Epištola S. Pavla k Timoteovi 6
Ukazuje, jak by vyučovati měl služebníky poslušenství a uctivosti ku pánům, vyučovati, 3. odporného učení nenásledovati, 6. lakomství utíkati, 11. zbožnosti následovati, nových věcí se varovati, 12. věrně v jisté naději hojné odplaty pracovati, 17. a bohatých ku poníženosti a dobrým skutkům ponoukati.

K teřížkoli pod jhem jsou *služebníci, ať mají pány své +za hodné vší uctivosti, aby jméno Boží a učení jeho nebylo ~rouháno.
     *[+]Ef 6,5; [+]Ko 3,22; [+]Tt 2,9; 1Pt 2,18; [~Iz 52,5; Ř 2,24; 14,16]
2 Kteříž pak mají pány věřící, nechažť jich sobě nezlehčují, protože jsou bratřími, ale tím raději slouží, protože jsou věřící a milí, dobrodiní Božího účastníci. Tomu +vyučuj a napomínej.
     [+4,11; Tt 3,8]
3 Jestližeť pak kdo +jinak učí, a nepovoluje zdravým řečem Pána našeho Jezukrista, a tomu učení, kteréž jest podle zbožnosti,
     [+1,3; Ga 1,6. 7]
4 Takovýť jest nadutý, nic neuměje, ale nemoudrost provodí při otázkách a *hádkách o slova, z kterýchžto pochází závist, svár, rouhání, zlá domnění,
     *1,4; 2Tm 2,14
5 Marné +hádky lidí na ~mysli porušených a pravdy zbavených, domnívajích se, že by zbožnost %byla zisk tělesný. Takových se $varuj.
     [+Ř 16,17; ~2Tm 3,8; %2Pt 2,3; $2Tm 3,5]
6 Jestiť pak +zisk veliký zbožnost, s takovou myslí, kteráž na tom, což má, přestati umí.
     [+4,8; Př 15,16]
7 Nic jsme zajisté *nepřinesli na tento svět, bezpochyby že také nic odnésti ~nemůžeme.
     *Jb 1,21; [Př 27,24]; [~Jb 27,19; Ž 49,18]
8 Ale majíce *pokrm a oděv, na ~tom přestaneme.
     *L 12,15; [Gn 28,20; Př 30,8; ~Žd 13,5]
9 Kteříž pak chtí +zbohatnouti, upadají ~v pokušení, a v %osidlo, a v žádosti mnohé nerozumné a škodlivé, kteréž pohřižují lidi v zahynutí a v zatracení.
     [+Př 20,21; 23,4]; [~Mt 13,22; %Př 15,27]
10 Kořen +zajisté všeho zlého jestiť milování peněz, kterýchžto někteří žádostivi jsouce, pobloudili ~od víry a sami se naplnili bolestmi mnohými.
     [+Ex 23,8; Př 15,16; ~1Tm 1,19]
11 Ale ty, ó +člověče Boží, takových věcí utíkej, následuj pak spravedlnosti, zbožnosti, víry, lásky, trpělivosti, tichosti.
     2Tm 2,22]
12 Bojuj *ten dobrý boj víry, dosáhni věčného života, k němuž i povolán jsi, a vyznals dobré vyznání před mnohými svědky.
     *1,18; [6,19; 1K 9,25. 26]
13 Přikazujiť *tobě před Bohem, kterýž ^všecko obživuje, a před Kristem Ježíšem, =kterýž osvědčil před Pontským Pilátem dobré vyznání,
     *5,21; [2Te 3,6. 12]; ^Dt 32,39; 1S 2,6; Sk 17,28; [Ř 4,17]; =Mt 27,11
14 Abys ostříhal přikázání tohoto, chovaje se bez poskvrny a bez úhony, až do zjevení se Pána našeho Ježíše Krista,
15 Kteréž časem svým ukáže *ten blahoslavený a sám mocný, ^Král kralujících a %Pán panujících,
     *1,11.[ 17]; ^Zj 17,14; 19,16; [%Dt 10,17]
16 Kterýž sám má nesmrtelnost, a přebývá v +světle nepřistupitelném, *jehož žádný ~z lidí neviděl, aniž viděti může, kterémužto čest a síla věčná. Amen.
     *[~]J 1,18; [+1J 1,5]
17 Bohatým tohoto světa +přikazuj, ať nejsou vysokomyslní a ~ať nedoufají *v nejistém zboží, ale v Bohu živém, kterýž dává nám hojnost všeho ku požívání.
     *L 12,15; [+1Tm 5,7; 6,13]; [~Jb 31,24; Ž 62,11]
18 A ať +dobře činí, a ~bohatnou v dobrých skutcích, a snadní ať jsou k %udílení, i přívětiví,
     [+Dt 15,7. 10]; [~L 12,21; Jk 2,5; %Ř 12,8]
19 Tak *sobě skládajíce základ dobrý k času budoucímu, aby ~dosáhli věčného života.
     *Př 19,17; Mt 6,20; L 12,33; 16,9; [~1Tm 6,12]
20 Ó Timotee, cožť jest svěřeno, ostříhej, *utíkaje bezbožných daremních křiků a odporů falešně nazvaného umění,
     *4,7; 2Tm 2,16; [1,14]; Tt 3,9; [Zj 3,3]
21 Kterýmž někteří chlubíce se, z strany víry +pobloudili od cíle. Milost Boží s tebou. Amen.
     [+1,6]
K Timoteovi první list psán byl z +Laodicie, města hlavního Frygie Pakacianské.
     [+Ko 4,16]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Timoteovi

[1] [2] [3] [4] [5] [6]