KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Jan 9] [Jan 10] [Jan 11]

Evangelium S. Jana 10

O dobrém pastýři, 12. nájemníku, 16. ovčinci, 22. a o rozmlouvání Páně v síňci Šalomounově s Židy, 39. před nimiž potom ujíti musil.

A men, amen pravím vám: Kdož nevchází +dveřmi do ovčince ovcí, ale vchází ~jinudy, ten %zloděj jest a lotr.
     [+7.9]; [14,6; ~Jr 23,21; %Ez 34,2.4; Fp 2,21]
2 Ale kdož vchází +dveřmi, pastýř jest ovcí.
     [+14,6]
3 Tomuť vrátný otvírá, a ovce hlas jeho slyší, a on svých vlastních ovec ze jména +povolává, a vyvodí je.
     [+Iz 43,1]
4 A jakž ovce své vlastní ven vypustí, před nimi jde, a ovce jdou za ním; nebo znají hlas jeho.
5 Ale cizího nikoli následovati nebudou, ale utekou od něho; nebo neznají hlasů cizích.
6 To přísloví pověděl jim Ježíš, ale +oni nevěděli, co by to bylo, což jim mluvil.
     [+Mk 9,32]
7 Tedy opět řekl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám: Že *já jsem dveře ovcí.
     *14,6
8 Všickni, kolikož jich koli přede mnou přišlo, +zloději jsou a lotři, ale neslyšely jich ovce.
     [+Jr 23,2]
9 Já jsem dveře. Skrze mne všel-li by kdo, spasen bude, a vejde i vyjde, a pastvu nalezne.
10 Zloděj nepřichází, jediné aby kradl a mordoval a hubil; já jsem přišel, aby život měly, a hojně aby měly.
11*jsem ten pastýř dobrý. Dobrý pastýř +duši svou pokládá za ovce.
     *[+]Iz 40,11; [+]Ez 34,11-23; Mi 5,4; Žd 13,20; 1Pt 5,4; [+Ž 23,1n; 80,2]
12 Ale *nájemník a ten, kterýž není pastýř, jehož nejsou ovce vlastní, vida vlka, an jde, i opouští ovce i utíká, a vlk lapá a rozhání ovce.
     *Za 11,16
13 Nájemník pak utíká; nebo nájemník jest, a nemá péče o ovce.
14 Já jsem +ten dobrý pastýř, a známť ovce své, *a znajíť mne mé.
     *2Tm 2,19; [+Mi 5,4; Žd 13,20]
15 Jakož *mne zná Otec, tak i já znám Otce, a duši svou pokládám za ovce.
     *6,46; 7,29; Mt 11,27; L 10,22
16 A mámť i *jiné ovce, kteréž nejsou z tohoto ovčince. I tyť musím přivésti, a hlas můj slyšeti budou. A ^budeť jedenovčinec a jeden pastýř.
     *Iz 56,8; [Mi 2,12]; ^Ez 37,17 ; [Oz 1,11; Ef 2,13 .14]
17 Protož mne Otec miluje, že já pokládám *duši svou, abych ji zase vzal.
     *Iz 53,10
18 Nižádnýť jí nebéře ode mne, ale já pokládám ji sám od sebe. *Mám moc položiti ji, a mám moc zase vzíti ji. To ~přikázání vzal jsem od Otce svého.
     *2,19; [~14,31]
19 Tedy stala se opět *různice mezi Židy pro ty řeči.
     *7,12 9,16
20 A pravili mnozí z nich: Ďábelství má +a blázní. Co ho posloucháte?
     [+7,20; 8,48 .52]
21 Jiní pravili: Tato slova nejsou ďábelství majícího. Zdaliž ďábelství může slepých oči otvírati?
22 I bylo posvícení v Jeruzalémě, a zima byla.
23 I procházel se Ježíš v *chrámě po síňci Šalomounově.
     *1Kr 6,3; Sk 3,11; 5,12
24 Tedy obstoupili jej Židé, a řekli jemu: Dokudž duši naši držíš? Jestliže jsi ty Kristus, pověz nám zjevně.
25 Odpověděl jim Ježíš: Pověděl jsem vám, a nevěříte. Skutkové, *kteréž já činím ve jménu Otce svého, tiť +svědectví vydávají o mně.
     *[+]5,36
26 Ale vy nevěříte, nebo nejste z ovcí mých, jakož jsem vám pověděl.
27 Nebo ovce *mé hlas můj slyší, a já je znám, a následujíť mne.
     *8,47
28 A jáť život věčný dávám jim, *a nezahynouť na věky, aniž jich kdo vytrhne z ruky mé.
     *6,40; 17,12; 18,9
29 Otec můj, kterýž mi je dal, většíť jest *nade všecky, a žádnýť jich nemůže vytrhnouti z ruky Otce mého.
     *14,28
30 Já a Otec *jedno jsme.
     *14,9; 17,11 .[21; 5,19]
31 Tedy *zchápali opět kamení Židé, aby jej kamenovali.
     *8,59; 11,8
32 Odpověděl jim Ježíš: Mnohé dobré skutky ukázal jsem vám od Otce svého. Pro který z těch skutků kamenujete mne?
33 Odpověděli jemu Židé, řkouce: Pro dobrý skutek tebe nekamenujeme, ale *pro rouhání, totiž že ty, člověk jsa, děláš se Bohem.
     *5,18
34 Odpověděl jim Ježíš: Však psáno jest *v Zákoně vašem: Já jsem řekl: Bohové jste.
     *Ž 82,6
35 Poněvadž ty nazval bohy, k nimžto řeč Boží stala se, a nemůžeť zrušeno býti Písmo,
36 Kterakž tedy o mně, kteréhož posvětil Otec a poslal na svět, vy pravíte, že se *rouhám, že jsem řekl: +Syn Boží jsem?
     *Mt 26,64; Mk 14,62; L 22,69; [+J 5,17; 9,35 .37]
37 Nečiním-liť *skutků Otce svého, nevěřte mi.
     *15,24
38 Pakliť činím, tedy byste pak mně nevěřili, aspoň skutkům věřte, abyste poznali a věřili, že +Otec ve mně jest, a já v něm.
     [+14,11]
39 Tedy *opět hledali ho jíti, +ale on vyšel z rukou jejich.
     *Mt 12,14; Mk 3,6; [+J 8,59; L 4,30]
40 I odšel opět za Jordán na to místo, kdež nejprv *Jan křtil, a pozůstal tam.
     *1,28; 3,23
41 I přišli k němu mnozí, a pravili: Jan zajisté žádného divu neučinil, ale všecko, *cožkoli mluvil Jan o tomto, pravé bylo.
     *3,29; 5,33
42 A mnozí tam *uvěřili v něho.
     *8,30

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Jana:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21]