KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Efezským 1] [Efezským 2] [Efezským 3]

Epištola S. Pavla k Efezským 2
Čehožkoli došli od Boha i Židé i pohané, to vše z pouhé milosti Boží pošlo. 13. Protož obojí tak v svaté lásce spojeni jsouce i Boha chváliti, 19. i na výborném gruntu vzděláni jsouce, růsti mají.

I vás obživil *mrtvé vinami a hříchy,
     *Ko 2,13; [Ef 2,5]
2 V nichž jste *někdy chodili podle obyčeje světa tohoto a ~podle knížete mocného v povětří, ducha toho, kterýž nyní dělá %v synech zpoury.
     *1K 6,11; Ko 3,7; [~J 12,31; Ef 5,6]
3 Mezi nimižto i my všickni žili jsme někdy v žádostech těla našeho, činivše to, což se líbilo tělu a mysli, a byli jsme z přirození synové hněvu jako i jiní.
4 Ale Bůh, +bohatý jsa v milosrdenství pro velikou lásku svou, kteroužto zamiloval nás,
     [+Ř 10,12]
5 Když jsme my ještě +mrtví byli v hříších, obživil nás spolu ~s Kristem, jehož milostí jste *spaseni,
     *Sk 15,11; [Tt 3,5; +Ř 5,6n; ~6,4. 5. 8; Ko 3,1. 3]
6 A spolu s ním +vzkřísil, i posadil na nebesích v Kristu Ježíši,
     [+2K 4,14]
7 Aby ukázal v věku budoucím +nepřevýšené bohatství milosti své, z dobroty své k nám v Kristu Ježíši.
     1,19]
8 Nebo +milostí spaseni jste ~skrze víru, a to %ne sami z sebe: darť jest to $Boží,
     [+Ř 3,24; ~3,28; %Mt 16,17; $Ř 6,23]
9 Ne +z skutků, aby se ~někdo nechlubil.
     [+Ř 3,20. 27; 4,2]; Ga 2,16; Tt 3,5; ~1K 1,29]
10 Jsme zajisté jeho +dílo, jsouce stvořeni ~v Kristu Ježíši k %skutkům dobrým, kteréž Bůh připravil, abychom v $nich chodili.
     [+Ž 100,3; ~2K 5,17; %Tt 2,14; $Ef 5,2]
11 Protož +pamatujte, že vy byli někdy pohané podle těla, kteříž jste slouli neobřízka od těch, kteříž slouli obřízka na těle, kteráž se působí rukama,
     [+5,8; [+1K 12,2]
12 A že jste byli za onoho času bez Krista, odcizeni +od společnosti Izraele, *a cizí od úmluv zaslíbení, naděje nemající, a bez Boha na světě.
     *Ř 9,4; [+Neh 2,20; Sk 22,28]
13 Ale nyní v +Kristu Ježíši vy, kteříž jste někdy byli dalecí, blízcí učiněni jste skrze krev Kristovu.
     [+Ř 8,1]
14 Nebo onť jest +pokoj náš, kterýž učinil oboje ~jedno, zbořiv hradbu dělící na různo,
     [+Iz 9,6; J 16,33; Ř 5,1; Ko 1,20]; [~J 10,16]
15 A nepřátelství, totiž *Zákon přikázání, záležející v ustanoveních, vyprázdniv skrze tělo své, aby dvoje vzdělal v samém sobě v ~jednoho nového člověka, tak čině pokoj,
     *Ko 2,14; 1Pt 1,18; [~2K 5,17]
16 A v +mír uvodě oboje v jednom těle Bohu skrze kříž, vyhladiv nepřátelství skrze něj.
     [+Ko 1,20]
17 A přišed, zvěstoval +pokoj vám, dalekým ~i blízkým.
     [+Iz 57,19; ~Ž 148,14]
18 Neboť skrze +něho obojí *máme přístup v jednom Duchu k Otci.
     *[+]3,12; [+]Ř 5,2; Žd 10,19; [+4,16; J 10,9]
19 Aj, již tedy nejste hosté a příchozí, ale +spoluměšťané svatých a ~domácí Boží,
     [+Fp 3,20; Žd 12,22. 23; ~Ga 6,10; 1Tm 5,8]
20 Vzdělaní na +základ apoštolský a prorocký, kdežto jest *gruntovní úhelný kámen sám Ježíš Kristus,
     *[+]Iz 28,16; [+Mt 16,18; 1K 3,9. 10; 1Pt 2,4; Zj 21,14; ~Ž 118,22]
21 Na němžto +všecko stavení příslušně vzdělané roste v ~chrám svatý v Pánu;
     [+4,16; ~1K 3,16]
22 Na kterémžto i vy spolu vzděláváte se v příbytek Boží, v Duchu svatém.

 


Seznam kapitol knihy Epištola S. Pavla k Efezským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6]