KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Filipenským 1] [Filipenským 2] [Filipenským 3]

Epištola S. Pavla k Filipenským 2
Velmi pilně k jednomyslnosti, 3. pokoře a poslušenství jich napomíná, 5. utěšený na Kristu Pánu dávaje příklad. 19. Potom Timotea, 25. a Epafrodita, jehož k nim posílá, vychvaluje.

P rotož jest-li +jaké potěšení v Kristu, jest-li které utěšení lásky, jest-li která společnost Ducha svatého, jsou-li která ~milosrdenství a slitování,
     [+Ř 12,1. 10; ~Ko 3,12]
2 Naplňte radost mou v tom, abyste jednostejného +smyslu byli, jednostejnou lásku majíce, jednodušní jsouce, jednostejně smýšlejíce,
     [+Ř 12,16]
3 Nic *nečiňte skrze svár anebo marnou chválu, ^ale v pokoře jedni druhé za důstojnější sebe majíce.
     *1K 3,3; ^L 18,14; Ř 12,16
4 Nehledejte *jeden každý svých věcí, ale každý také toho, což jest jiných.
     *1K 10,[24]. 33; 13,5; [Ř 15,2]
5 Budiž tedy tatáž +mysl při vás, jakáž byla při Kristu Ježíši,
     [+]1Pt 2,21; [+J 13,15; 1K 2,16]
6 Kterýž jsa v +způsobu Božím, nepoložil sobě toho za ~loupež rovný býti Bohu,
     [+J 1,1. 2; 17,5; 2K 4,4; Ko 1,15; Žd 1,3]; [~Iz 53,12]
7 Ale samého sebe +zmařil, způsob služebníka přijav, ~podobný lidem učiněn.
     [+Ž 22,7; Mt 20,28; ~Žd 2,14. 17]
8 A v způsobu nalezen jako člověk, ponížil +se, poslušný jsa učiněn až do smrti, a to do smrti kříže.
     [+Dn 9,26]; [J 10,18; Žd 12,2]
9 Protož i Bůh +povýšil ho nade vše a dal jemu ~jméno, kteréž jest nad každé jméno,
     [+]Žd 2,9; [+1,4; Ž 110,7]
10 Aby ve +jménu Ježíše každé koleno klekalo, těch, kteříž jsou ~na nebesích, a těch, jenž jsou na zemi, i těch, jenž jsou pod zemí,
     [+]Iz 45,23; [+Ř 14,11; ~Ž 135,6; Zj 5,13]
11 A každý jazyk aby vyznával, že Ježíš +Kristus jest Pánem v slávě Boha Otce.
     J 13,32; [+Sk 2,36; Ř 14,9]
12 A tak, moji milí, jakož jste vždycky poslušni byli, netoliko v přítomnosti mé, ale nyní mnohem více, když jsem vzdálen od vás, s +bázní a s třesením spasení své konejte.
     [+Ef 6,5; 1Pt 1,17]
13 Bůh zajisté jest, *kterýž působí v vás i chtění i skutečné činění, podle dobře libé vůle své.
     *Ez 36,26; Ř 9,15; 1K 12,3; 2K 3,5; Ef 2,10; Tt 3,5; Žd 13,21
14 Všecko pak čiňte bez +reptání a bez ~pochybování,
     [+Ř 12,17; ~L 9,46]
15 Abyste byli bez *úhony, a upřímí synové Boží, bez obvinění ~uprostřed národu zlého a převráceného; mezi kterýmižto ^svěťte jakožto světla na světě,
     *1Pt 2,12; [Fp 1,10]; ^Př 4,18; Mt 5,16; [~1K 5,10; Ef 5,8]
16 Slovo *života +zachovávajíce, ~k chloubě ^mé v den Kristův, aby bylo vidíno, že jsem ne nadarmo %běžel, ani nadarmo pracoval.
     *J 6,68; Ř 1,16; ^1Te 2,20; [+2Tm 1,13; ~2K 1,14; %1K 9,24]
17 A *bychť pak i +obětován byl pro obět a službu víře vaší, ~raduji se a spolu raduji se se všemi vámi.
     *Ko 1,24; [+2Tm 4,6; ~2K 7,4]
18 A též i vy +radujte se a spolu radujte se se mnou.
     [+3,1; 4,4]
19 Mámť pak naději v Kristu Ježíši, že +Timotea brzy pošli vám, abych i já pokojné mysli byl, zvěda, kterak vy se máte.
     [+Sk 16,1; Ř 16,21]
20 Nebo žádného tak jednomyslného nemám, kterýž by tak vlastně o vaše věci pečoval.
21 Všickni zajisté +svých věcí hledají, a ne těch, kteréž jsou Krista Ježíše.
     [+1K 10,24; 13,5]
22 Ale jej zkušeného býti víte, podle toho, že jakož +syn s otcem se mnou přisluhoval v evangelium.
     [+1K 4,17]
23 Tohoť hle, naději mám, že pošli, jakž +jen porozumím, co se bude díti se mnou.
     [+19; Ef 6,22]
24 Mámť pak +naději v Pánu, že i sám brzo k vám přijdu.
     [+1,6. 25]
25 Ale zdálo se mi za potřebné Epafrodita, bratra a pomocníka a spolurytíře mého, vašeho pak +apoštola i služebníka, v potřebě mé poslati k vám,
     [+4,18]
26 Poněvadž takovou měl +žádost vás všecky viděti, a velmi těžek nad tím byl, že jste o něm slyšeli, že by byl nemocen.
     [+1,8]
27 A bylť jest jistě +nemocen, i blízek smrti, ale Bůh se nad ním smiloval, a ne nad ním toliko, ale i nade mnou, abych zámutku na zámutek neměl.
     [+Iz 38,1]
28 Protož tím spěšněji poslal jsem ho k vám, abyste, vidouce jej zase, zradovali se, a já abych byl bez zámutku.
29 Protož přijmětež +jej v Pánu se vší radostí, *a mějte takové v uctivosti.
     *L 10,16; 1Te 5,12; 1Tm 5,17; Žd 13,17; [1K 9,14; +Ř 16,2]
30 Neboť jest pro dílo Kristovo až k smrti se přiblížil, opováživ se života svého, jedné aby doplnil to, v čemž jste vy měli nedostatek při posloužení mně.

 


Seznam kapitol knihyEpištola S. Pavla k Filipenským

[1] [2] [3] [4]