KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Židům 1] [Židům 2] [Židům 3]

Epištola S. Pavla k Židům 2
Kterak by nového Kristova zákona mnohem pilněji posloucháno býti mělo nežli onoho starého, a zvláště poněvadž 9. i ponížení Páně v utrpení a smrti, i oslavení jeho nevýmluvné, 11. k našemu převelikému užitku jest obráceno.

P rotož musímeť my tím snažněji šetřiti toho, což jsme slýchali, aby nám to nevymizelo.
2 Nebo poněvadž skrze anděly mluvené slovo bylo pevné, a každé přestoupení a neposlušenství vzalo spravedlivou odměnu pomsty,
3 Kterakž my *utečeme, takového zanedbávajíce spasení? Kteréžto nejprvé začalo vypravováno býti skrze samého ~Pána, od těch pak, kteříž Pána slýchali, nám utvrzeno jest.
     *12,25; [10,29; ~Mt 4,17; Mk 1,14. 15]
4 Čemuž i Bůh ^svědectví vydával skrze divy a zázraky, a rozličné moci, i podělování Duchem svatým, podle vůle své.
     [^Mk 16,20]
5 Nebo ^nepoddal andělům okršlku země budoucího, o kterémž mluvíme.
     [^1,2. 4. 8]
6 Osvědčilť jest pak na jednom místě jeden, řka: *Co jest člověk, že naň pomníš, aneb syn člověka, že na něj patříš.
     *Jb 7,17; Ž 144,3; [8,5]
7 Maličkos jej menšího andělů učinil, slavou ^a ctí korunoval jsi ho, a ustanovils jej nad dílem rukou svých.
     [^Mt 28,18]; [Ef 1,21. 22]
8 Všecko ^jsi podmanil pod nohy jeho. A kdyžť jest jemu všecko poddal, tedy ničeho nezanechal nepodmaněného jemu. Ačkoli nyní ještě nevidíme, aby jemu všecko poddáno bylo.
     [^Ž 8,7]
9 Ale *toho maličko nižšího andělů, vidíme Ježíše, pro utrpení smrti slávou a ctí korunovaného, aby z milosti Boží za všecky okusil smrti.
     *Fp 2,8.[ 9; ^Sk 2,33]
10 Slušeloť ^zajisté na toho, pro kteréhož jest všecko, a skrze kteréhož jest všecko, aby mnohé syny přiveda k slávě, ~vůdce spasení jejich skrze utrpení dokonalého učinil.
     [^J 1,3]; [Ř 11,36; ~L 24,26. 46; Sk 3,15; Fp 2,9]
11 Nebo i ten, jenž ^posvěcuje, i ti, kteříž posvěceni bývají, z jednoho jsou všickni. Pro kteroužto příčinu nestydí se jich nazývati ~bratřími,
     [^3,12; ~2,17; Mt 12,50; J 20,17]
12 Řka: *Zvěstovati budu jméno tvé bratřím svým, uprostřed shromáždění prozpěvovati budu tobě.
     *Ž 22,23.[ 26]
13 A opět: *Já budu v něm doufati. A opět: ^Aj, já a dítky, kteréž dal mi Bůh.
     Ž 18,3; [2S 22,3]; ^Iz 8,18
14 Poněvadž tedy dítky účastnost mají těla a krve, i on též ^podobně účasten jest jich, *aby skrze ~smrt zahladil toho, kterýž má vládařství smrti, to jest ďábla,
     *Oz 13,17; 1K 15,54; [^J 1,14; ~Iz 25,8; 2Tm 1,10]
15 A aby^vysvobodil ty, kteřížto bázní smrti po všecken čas života svého~podrobeni byli v službu.
     [^L 1,74; ~Ř 8,15]
16 Neboť nepřijal andělů, ale símě Abrahamovo přijal.
17 A protož ve všem připodobněn býti měl bratřím, aby milosrdný byl a věrný nejvyšší kněz v tom, což by u Boha k očištění hříchů lidu jednáno býti mělo.
18 Nebo *že jest i sám trpěl, pokoušín byv, může také pokušení trpícím spomáhati.
     *5,2. 3

 


Seznam kapitol knihyEpištola S. Pavla k Židům:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]