KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Efezským 6] [Filipenským 1] [Filipenským 2]

Epištola S. Pavla k Filipenským 1
Z čeho se apoštol těšil při Filipenských, 9. a čeho jim na Pánu Bohu žádal, světle píše; 12. o užitku vězení svého s radostí horlivě oznamuje, 21. pravě, že jest hotov buď s Kristem v nebi býti, buď zde věrnému lidu jeho sloužiti, 27. když jedné oni stálí, jednomyslní a udatní budou.

P avel a Timoteus, služebníci +Ježíše Krista, všechněm svatým v Kristu Ježíši, kteříž jsou v městě Filippis, s biskupy a s jáhny:
     [+1K 1,2; Ef 1,1]
2 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.
3 Děkuji *Bohu mému, ~když se koli na vás rozpomenu,
     *Ef 1,16; [Ř 1,8. 9; 1K 1,4. 5; ~Ř 1,13]
4 (Vždycky při každé modlitbě mé, s radostí za všecky za vás prosbu čině,)
5 Z vašeho +účastenství v evangelium, hned od prvního dne až posavad,
     1K 1,9]
6 Jist jsa tím, že +ten, kterýž začal v vás ~dílo dobré, %dokoná až $do dne Ježíše Krista,
     [+Žd 12,2; 1Te 1,3]; [%J 6,29; Ž 68,29; $1Te 5,23]
7 Jakož jest mi spravedlivé tak smysliti o všech vás proto, že vás v srdci mám i v vězení mém, a v obraňování i v utvrzování evangelium, vás, pravím, všecky účastníky milosti mně dané.
8 Svědek *mi jest zajisté Bůh, kterak po všech po vás toužím v srdci Ježíše Krista.
     *2K 1,23; [+Ř 1,9; 9,1]
9 A +za to se *modlím, aby láska vaše ještě více a více se rozhojňovala v známosti a ve všelikém smyslu,
     *[+]Ef 1,16; [+]Ko 1,9; 2Te 1,11; [+2K 8,7]
10 K tomu, abyste +zkušením rozeznati mohli užitečné věci od neužitečných, tak abyste byli ~upřímí a bez úrazu, až ke dni Kristovu,
     [+Ř 2,18; 1Te 5,21; Fp 2,15]
11 Naplněni jsouce +ovocem spravedlnosti, *kteréž nesete skrze Jezukrista, k %slávě a k chvále Boží.
     *Ef 2,10; [J 15,4. 5; %15,8; +Ef 5,9]
12 Chciť pak, bratří, abyste věděli, že to pokušení, kteréž mne obklíčilo, k většímu prospěchu evangelium přišlo,
13 Takže vězení mé pro Krista rozhlášeno jest po všem císařském dvoře, i jinde všudy.
14 A mnozí z bratří v Pánu, spolehše na vězení mé, hojnější smělost mají bez strachu mluviti slovo Boží.
15 Někteří zajisté jen z závisti a navzdoru, někteří pak také z oblíbení sobě toho Krista káží.
16 Ti pak, kteříž +navzdoru Krista zvěstují, ne v čistotě, domnívají se, že mi k vězení mému soužení přidadí;
     [+2,3]
17 Kteří pak z lásky, ti vědí, že jsem k obraně evangelium postaven.
18 Ale což pak o to? Nýbrž jakýmkoli způsobem, buď v samé tvárnosti, buď v pravdě Kristus se zvěstuje, i z tohoť se raduji, a ještě radovati budu.
19 Neboť +vím, že mi to přijde k spasení skrze *vaši modlitbu a pomoc Ducha Jezukristova,
     *Sk 4,29; 12,5; Ř 15,30; [+]2K 1,11; Ef 6,19; Ko 4,3; 2Te 3,1; Žd 13,18
20 Podle pečlivého +očekávání a naděje mé, že v ničemž nebudu zahanben, ale ve vší doufanlivé smělosti, jako i prve vždycky, tak i nyní ~veleben bude Kristus na těle mém, buďto skrze život, buďto skrze smrt.
     [+Ř 5,5; 1K 6,20]
21 Mně zajisté Kristus i v +životě i v smrti ziskem jest.
     [+J 14,6; Sk 3,15; 1K 15,22]
22 Jest-li mi pak prospěšněji živu býti v těle pro práci, tedy nevím, co bych vyvolil.
23 K obémuť se k tomu nakloňuji, žádost *maje umříti, a býti s Kristem, což by mnohem lépe bylo,
     *2K 5,8; [1Kr 19,4]
24 Ale pozůstati ještě v těle potřebněji jest pro vás.
25 Načež spoléhaje, vím, že pobudu a s vámi se všemi spolu pozůstanu k vašemu prospěchu a k radosti víry,
26 Aby se vaše ze mne chlouba v Kristu Ježíši rozhojnila, skrze mou opět vám zase přítomnost.
27 Toliko, *jakž sluší na účastníky evangelium Kristova, se chovejte, abych, buďto přijda k vám a vida vás, buďto vzdálen jsa, slyšel o vás, že stojíte v jednom duchu, ~jednomyslně pracujíce u víře evangelium,
     *Ef 4,1; [1K 7,20; Ko 1,10; ~Fp 2,2]
28 A v ničemž se *nestrachujte protivníků, což jest jim jistým ~znamením zahynutí, vám pak %spasení, a to od Boha.
     *Mt 10,28; L 12,4; Sk 18,9; 1Pt 3,14; [~Fp 3,19; %Ř 8,17]
29 Nebo vám jest to z milosti dáno pro Krista, abyste netoliko v něho věřili, ale také pro něj i trpěli,
     Ef 6,19
30 Týž boj majíce, jakýž jste při mně i viděli, i nyní o mně slyšíte.

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Filipenským:

[1] [2] [3] [4]