KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Kolossenským 4] [1. Tesalonicenským 1] [1. Tesalonicenským 2]

První Epištola S. Pavla k Tesalonickým 1
Ducha právě otcovského prokázal apoštol, předkládaje těm bratřím, 2. že Bohu z nich děkuje, i za ně se modlí, 5. a svou jim službu, i jejich té služby dověrné přijímání, 6. také i s trpělivostí, ku příkladu jiným připomíná.

P avel a Silván a Timoteus církvi Tessalonicenských v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: *Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.
     *Ga 1,3
2 Díky *činíme Bohu vždycky ze všech vás, zmínku činíce o vás na modlitbách našich,
     *Ř 1,8.[ 9]; Ef 1,[15]. 16; Fp 1,3; Ko 1,3. 4; Fm 1,4
3 Bez přestání pamatujíce na skutek víry vaší, a na práci svaté lásky, a na trpělivost naděje Pána našeho Jezukrista, před Bohem a Otcem naším,
4 Vědouce, bratří Bohu milí, +o vyvolení vašem.
     [+Ko 3,12]
5 Nebo *evangelium naše k vám nezáleželo toliko v slovu, ale i v moci, i v Duchu svatém, a v jistotě mnohé, jakož víte, jací jsme byli mezi vámi a to pro vás.
     *1K 2,4
6 A vy +následovníci naši i Páně učiněni jste, přijavše slovo jeho ve mnohé úzkosti, ~s radostí Ducha svatého,
     [+1K 4,16]; [~Sk 5,41; Ř 14,17]
7 Takže jste učiněni příklad dobrý všem věřícím v Macedonii a v Achaii.
8 Nebo od vás rozhlásilo se slovo Páně netoliko v Macedonii a v Achaii, ale i na všelikém místě víra vaše, kteráž jest v Boha, roznesla se, takže již nepotřebí nám o tom nic mluviti.
9 Oniť zajisté sami o nás vyznávají, jaký byl příchod náš k vám a kterak jste se +obrátili k ~Bohu od modloslužby, abyste sloužili Bohu živému a pravému,
     [+Sk 26,18; ~Žd 9,14]
10 A +očekávali Syna jeho s nebe, kteréhož jest *vzkřísil z mrtvých, totiž Ježíše, kterýž vysvobodil nás od hněvu %budoucího.
     *1K 6,14; [Sk 2,24; +1,11; 1K 1,7; Fp 3,20; %Mt 3,7; Zj 11,18]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Tesalonickým

[1] [2] [3] [4] [5]