KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[1. Tesalonicenským 2] [1. Tesalonicenským 3] [1. Tesalonicenským 4]

První Epištola S. Pavla k Tesalonickým 3
V pokušeních na ně přišlých příhodný jim retuňk apoštol skrze navštívení jich Timoteovo obmyslil, 6. a tudy zvěděv o jejich v pravdě přijaté stálosti, těší se, 10. prospěchu hojnějšího jim, a sobě brzkého jich vidění žádaje.

P rotož nemohše se déle zdržeti, za nejlepší se nám vidělo, abychom *v Aténách pozůstali my sami,
     *Sk 17,15. 16
2 A poslali jsme *Timotea, bratra našeho a služebníka Božího a pomocníka našeho v evangelium Kristovu, aby potvrdil vás a napomenul k tomu, což náleží víře vaší,
     *Sk 16,1
3 Aby *se žádný nepohnul od ní v takových těchto souženích. Neb i sami víte, že jsme k tomu postaveni.
     *Ef 3,13
4 Ještě zajisté, když jsme u vás byli, předpovídali +jsme vám, že ~budeme souženi; jakož se i stalo, jakž víte.
     [+J 14,25; Sk 17,1; ~1Pt 4,13]
5 Protož i já, nemoha se déle zdržeti, poslal +jsem ho k vám, abych zvěděl o víře vaší, ať by snad nějak ~nepokoušel vás ten pokušitel, a tak aby nebyla daremná práce naše.
     [+Ko 4,8; ~Mt 4,3; 1K 7,5]
6 Nyní pak když k nám přišel Timoteus od vás a zvěstoval nám novinu veselou o víře a lásce vaší, a že nás připomínáte dobře, žádajíce vždycky nás viděti, jako také +i my vás,
     [+2,17]
7 Protož potěšeni jsme z vás, bratří, *ve všelikém soužení a +nesnadnosti naší, skrze víru vaši.
     *2K 7,4; [6,4]
8 Nebo +aj, živi jsme, jestliže vy pevně stojíte v Pánu.
     [+Gn 45,27]
9 A jakým *děkováním z vás můžeme se odměniti Bohu za všecku tu radost, kterouž radujeme se pro vás před obličejem Boha našeho,
     *Ef 1,15. 16; [3,14-16; 1Te 1,2]
10 Dnem i nocí přehorlivě *modléce se, abychom uzřeli tvář vaši a doplnili to, čehož by se nedostávalo víře vaší?
     *Ř 1,10; 2Tm 1,3. 4
11 Sám pak Bůh a Otec náš, a Pán náš Ježíš Kristus spraviž cestu naši k vám.
12 A vás tentýž Pán +račiž rozmnožiti a rozhojniti v lásce, kterouž máte k sobě vespolek, i ke ~všechněm, jako i nás k vám,
     [+1Pt 1,22; 2Pt 1,7; 1Te 5,15]
13 Aby tak *utvrzena byla srdce vaše neposkvrněná ~v svatosti, před Bohem a Otcem naším, ku %příští Pána našeho Jezukrista, se všemi svatými jeho.
     *[~]1K 1,8; [%]1Te 5,23; [2Te 2,17; ~Ef 1,4; %Fp 1,10]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Tesalonickým

[1] [2] [3] [4] [5]