KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[1. Tesalonicenským 1] [1. Tesalonicenským 2] [1. Tesalonicenským 3]

První Epištola S. Pavla k Tesalonickým 2
Svou v kázání svatého evangelium věrnost, 4. upřímost, 7. i poníženost před Bohem i lidmi předkládá, 13. jejich poslušenství, opravdovost a stálost jim potěšeně připomínaje.

N ebo i vy sami víte, bratří, *příchod náš k vám že jest nebyl daremný.
     *1,9
2 Ale i prve *trpěvše, a pohanění snáševše, (jakož víte) v městě Filippis, osvobodili ~jsme se v Bohu našem mluviti vám %směle evangelium Boží, $s mnohými odpory.
     *Sk 16,19n; 17,1n; [~1Te 1,5; %2K 12,10; $Fp 1,30]
3 Napomínání zajisté naše nebylo z podvodu, ani z nečistoty, ani ve lsti.
4 Ale jakož Bůh nás hodné učinil toho, aby nám svěřeno +bylo evangelium, takť mluvíme, *ne jako lidem se líbíce, ale Bohu, kterýž %zkušuje srdcí našich.
     *Ga 1,10; [+2,7; %1Pa 29,9]
5 Anižť *jsme zajisté kdy užívali řeči pochlebné, jakož víte, ani za příčinou něčeho +lakomství provodili. ^Bůhť jest svědek.
     *1K 2,1; ^2K 1,23; [Ř 1,9; +Sk 20,33]
6 Ani jsme +hledali od lidí chvály, ani od vás, ani od jiných, ač jsme mohli vás obtěžovati, jako Kristovi apoštolé.
     [+J 5,41. 44; 12,43]
7 Ale byli jsme tiší mezi vámi, jako když matka chová dítky své.
8 Tak nakloněni k vám byvše, hotovi jsme byli s velikou chutí, vydati vám netoliko evangelium Boží, ale také +i duše naše, protože jste nám byli velmi milí.
     [+2K 12,15]
9 Nebo *pamatujete, bratří, na práci naši a ustávání. Ve dne i v noci zajisté pracovavše, proto abychom žádného z vás neobtěžovali, kázali jsme u ~vás evangelium Boží.
     *Sk 20,34; 1K 4,12; 2Te 3,8; [2K 11,9; ~1K 9,16]
10 Vy jste svědkové toho i Bůh, kterak jsme svatě, a spravedlivě, a bez úhony obcovali mezi vámi, kteříž jste uvěřili,
11 Jakož víte, kterak jednoho každého z vás, jako +otec dítek svých, napomínali jsme vás a potěšovali,
     [+7]
12 I s osvědčováním, *abyste chodili hodně Bohu, kterýž ~povolal vás do království svého a v slávu.
     *Ef 4,1; [+Gn 17,1; 1K 7,20; ~1Pt 5,10]
13 Protož i my *díky činíme Bohu bez přestání, že přijavše slovo Boží, kteréž jste slyšeli od nás, přijali jste ne jako slovo lidské, ale jakož v pravdě jest, jako slovo Boží, kterýžto i dílo své působí v vás věřících.
     *Ef 1,16
14 Vy zajisté, bratří, následovníci učiněni jste církví Božích, kteréž jsou v Židovstvu, v Kristu Ježíši; neb jste takovéž věci i vy trpěli od vašeho pokolení, jako i oni od Židů.
15 Kteříž jsou i Pána Ježíše +zabili, i své vlastní ~proroky, a nás vyhnali, a Bohu se nelíbí, a všem lidem jsou odporní,
     [+Sk 2,23; ~Mt 23,34. 37]
16 Nedopouštějíce +nám mluviti pohanům, k tomu aby spaseni byli, aby tak vždy doplňovali ~hříchy své. Nebo vylit jest na ně hněv Boží konečný.
     [+Sk 13,50; ~Mt 23,32]
17 My pak, bratří, *zbaveni byvše vás na chvíli tělem, ne +srdcem, opravdověji usilovali jsme viděti tvář vaši s mnohou žádostí.
     *1K 5,3; Ko 2,5; [+Ř 1,11; 15,22]
18 Protož *chtěli jsme přijíti k vám, (zvláště já Pavel,) jednou i po druhé, ale překazil nám satan.
     *Ř 1,13
19 Nebo která jest naše naděje neb radost aneb koruna *chlouby? Zdali ne i vy před obličejem Pána našeho Jezukrista v čas příchodu jeho?
     *2K 1,14
20 Vy jistě jste +sláva naše i radost.
     [+2K 8,23]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Tesalonickým

[1] [2] [3] [4] [5]