KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[1. Tesalonicenským 3] [1. Tesalonicenským 4] [1. Tesalonicenským 5]

První Epištola S. Pavla k Tesalonickým 4
Napomíná, aby se tak, jakž jim přikázání vydal, chovali, v čistotě, 9. lásce svaté, 10. a pokojnosti i pracovitosti zůstávajíce, 13. poněvadž té práce, když ten hrozný spravedlivého soudu přišel by den, litovati (nevýmluvnou za ni berouce odplatu) nebudou.

D ále pak, bratří, *prosíme vás, a napomínáme +v Pánu Ježíši, jakož jste přijali od nás, ~kterak byste měli choditi a %líbiti se Bohu, v tom abyste $se rozhojnili více.
     1K 1,10; [+2Te 3,12; ~Ga 5,16; %Žd 11,5. 6; $1K 15,58]
2 Víte zajisté, jaká přikázání vydali jsme vám skrze Pána Ježíše.
3 Tať jest zajisté *vůle Boží, totiž posvěcení vaše, abyste se zdržovali od ^smilstva,
     *Ř 12,2; Ef 5,17; ^Sk 15,20
4 A aby uměl jeden každý z vás svým +osudím vládnouti ~v svatosti a v uctivosti,
     [+Ř 9,23; ~1K 6,13. 15]
5 Ne v libosti tělesných +žádostí ~jako i *pohané, kteříž Boha %neznají;
     *Ef 4,17; [+Ko 3,5; ~1Te 4,13; 1K 15,34; Ef 2,12]
6 A aby žádný neutiskal ani oklamával v jakémkoli jednání bratra svého, protože mstitel jest Pán všeho toho, jakož i předpověděli jsme vám a osvědčili.
7 Nebo +nepovolal nás Bůh k nečistotě, ale ku posvěcení.
     [+Lv 11,44; J 17,19; 1K 1,2; 2Tm 1,9]
8 A protož kdo by +pohrdal tímto, ne člověkem pohrdá, ale Bohem, kterýž i dal *Ducha svého svatého nám.
     *[~]1K 7,40; [+L 10,16]
9 O *lásce pak bratrské neníť potřebí psáti vám; nebo jste vy již tomu ~od Boha naučeni, abyste %milovali jedni druhé.
     *J 13,34; [1Te 3,12; 1Pt 1,22; ~Iz 54,13; %Lv 19,18; Mt 22,39]
10 A jistě činíte to ke všechněm bratřím ve vší Macedonii. Napomínámeť pak vás, bratří, abyste se v tom ještě +více rozhojnili,
     [+1]
11 A +snažili se pokojni býti a hleděti toho, což komu náleží, a *pracovati rukama svýma vlastníma, jakož jsme přikázali vám,
     *Ef 4,28; 2Te 3,10; [+1Pt 4,15]
12 Tak abyste +slušně chodili před těmi, kteříž jsou vně, a v ničemž abyste neměli nedostatku.
     [+Ř 13,13]
13 Nechciť pak, abyste +nevěděli, bratří, o těch, kteříž ~zesnuli, abyste se nermoutili, %jako i jiní, kteříž naděje nemají.
     [+1K 10,1; ~Lv 19,28; %1Te 4,5]
14 Nebo jakož +věříme, že Ježíš umřel a z mrtvých vstal, takť Bůh i ty, kteříž by zesnuli v Ježíšovi, přivede s ním.
     [+Ř 14,9; 1K 15,3. 4. 13. 18]
15 Toto zajisté vám pravíme +slovem Páně, *že my, kteříž živi pozůstaneme do příchodu Páně, nepředejdeme těch, kteříž zesnuli.
     *1K 15,[23]. 51. 52; [+7,10]
16 Nebo +Pán náš s zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a ~s troubou Boží sstoupí s nebe, a *mrtví, kteříž jsou v Kristu, %vstanou nejprve.
     *[%]1K 15,23.[~ 52; +Mt 24,31]
17 Potom my živí pozůstavení spolu s nimi +zachváceni budeme ~do oblaků, vstříc Pánu v povětří, %a tak vždycky se Pánem budeme.
     [+Zj 11,12; ~Sk 1,9. 11; %J 12,26]
18 A protož +potěšujtež jedni druhých těmito slovy.
     [+2K 13,11]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Tesalonickým

[1] [2] [3] [4] [5]