KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Efezským 3] [Efezským 4] [Efezským 5]

Epištola S. Pavla k Efezským 4
Prosí, aby hodně v povolání svém, 4. v pravé jednotě víry zůstávajíce, chodili, 7. rozličných darů Božích k jedinému cíli, (jenž jest vzdělání těla Kristova), směřujících, dobře užívajíce, rostli, 17. tak aby se nový Kristův život na nich rozkošně stkvěl.

P rotož prosímť vás já +vězeň v Pánu, abyste hodně chodili, jakž sluší na povolání vaše, kterýmž povoláni jste,
     [+3,1; Sk 21,13. 33]
2 Se vší pokorou, tichostí, i s snášelivostí, snášejíce se vespolek v lásce,
3 Usilujíce zachovávati jednotu Ducha v +svazku pokoje.
     [+Ko 3,14. 15]
4 Jedno jest +tělo, a jeden Duch, jakož i povoláni jste v jedné naději povolání vašeho.
     [+Ř 12,5]
5 Jeden +Pán, jedna víra, jeden křest,
     [+Dt 6,4]; [1K 8,4. 6; 12,5]
6 Jeden *Bůh a ~Otec všech, kterýž jest %nade všecko, a skrze všecko, i ve všech vás.
     *Mk 12,29; [1K 8,6; 12,6; ~Mal 2,10; %Ř 11,36]
7 Jednomu pak každému z nás dána jest +milost podle míry obdarování Kristova.
     [+Ř 12,3; Ef 3,7]
8 Protož *Písmo: Vstoupiv na výsost, jaté vedl ~vězně, a dal dary lidem.
     *Ž 68,19; [~Ko 2,15]
9 Ale to, že *vstoupil, co jest, jediné že i sstoupil prve do ~nejnižších stran země?
     *J 3,13; [6,62; 1Pt 3,19]
10 Ten pak, jenž sstoupil, onť jest, kterýž i *vstoupil vysoko nade všecka nebesa, aby ~naplnil všecko.
     *Mk 16,19; *Sk 2,33; ~Jr 23,24]
11 A *onť jest dal některé zajisté +apoštoly, některé pak ~proroky, %jiné evangelisty, jiné pastýře $a učitele,
     *[+]1K 12,28; [~Sk 11,27; %2Tm 4,5; $Ř 12,7]
12 Pro spořádání svatých, k dílu služebnosti, k vzdělání těla Kristova,
13 Až bychom se sběhli všickni v jednotu víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného věku Kristova,
14 Abychom již více nebyli *děti, zmítající se ~a točící každým větrem učení v neustavičnosti lidské, v chytrosti k oklamávání lstivému;
     *1K 14,20; [Iz 28,9; 1K 14,20]; [~Mt 11,7; Žd 13,9]
15 Ale +pravdu činíce v lásce, *rosťme v něj všelikterak, v toho, ^kterýž jest hlava, totiž Kristus,
     *Ko 1,10; [2Pt 3,18]; ^Ef 1,22; 5,23; 1K 11,3; Ko 1,18; [+Ga 4,16]
16 Z kteréhožto +všecko tělo příslušně spojené a svázané po všech kloubích přisluhování, podle vnitřní moci v míru jednoho každého údu, zrůst těla činí, k vzdělání svému v lásce.
     [+Ř 12,5]
17 A protož totoť pravím a osvědčuji v Pánu, abyste již více nechodili, jako i jiní pohané chodí, +v marnosti mysli své,
     [+Ř 1,18. 21]
18 Zatemnění v +rozumu, ~odcizeni jsouce od života Božího, pro %neznámost, kteráž jest v nich z zatvrzení srdce jejich.
     [+1,18; ~2,12; %1Te 4,5]
19 Kteřížto +zoufavše sobě, vydali se v nestydatost, aby všelikou nečistotu páchali s chtivostí.
     [+Ř 1,24. 26]
20 Ale vy ne tak jste se +vyučili následovati Krista,
     [+Mt 11,29]
21 Ač jestliže jste ho slyšeli a o něm byli vyučeni, jakž ta jest pravda v Ježíšovi,
22 Totiž, +složiti ono první ~obcování podle starého člověka, rušícího se, podle žádostí oklamávajících,
     [+Ko 3,8]; [Žd 12,1; ~Ef 2,2. 3; Tt 3,3]
23 Obnoviti +se pak duchem mysli vaší,
     [+Ř 12,2; Ko 3,10]
24 A +obléci nového člověka, podle Boha stvořeného, v spravedlnosti a v svatosti pravdy.
     [+Ř 6,4; 2K 5,17; Ko 3,9]
25 Protož *složíce lež, ~mluvtež pravdu jeden každý s bližním svým; nebo jsme %vespolek údové.
     *1Pt 2,1; [Ko 3,9; ~Za 8,16; %Ř 12,5]
26 Hněvejte se, *a nehřešte; slunce nezapadej na hněvivost vaši.
     *Ž 4,5; [Jk 1,19]
27 Nedávejte +místa ďáblu.
     [+Jk 4,7; 1Pt 5,9]
28 Kdo kradl, již více nekraď, ale raději *pracuj, dělaje rukama svýma, což dobrého jest, aby měl z čeho uděliti nuznému.
     *1Te 4,11
29 Žádná řeč *mrzutá nevycházej z úst vašich, ale ať jest každé promluvení dobré k vzdělání užitečnému, aby dalo milost posluchačům.
     *5,4.[ 6; Mt 12,36]
30 A +nezarmucujte Ducha svatého Božího, kterýmžto ~znamenáni jste %ke dni vykoupení.
     [+Iz 7,13; 63,10]; [~Ř 8,16; %L 21,28; Ř 8,23]
31 Všeliká +hořkost, a rozzlobení se, i hněv, i křik, i rouhání buď odjato od vás, se vší zlostí,
     [+Ko 3,8.19]
32 Ale *buďte k sobě vespolek +dobrotiví, milosrdní, odpouštějíce sobě vespolek, jakož i Bůh v Kristu odpustil vám.
     *Ko 3,12. 13; [+Fp 2,1; 1Pt 3,8]

 


Seznam kapitol knihy Epištola S. Pavla k Efezským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6]