KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[1 Korintským 13] [1 Korintským 14] [1 Korintským 15]

První Epištola S. Pavla k Korintským 14
Darové Boží v církvi jedni druhých jsou vyšší a důstojnější, 12. avšak všech k vzdělání svému i všeho těla církve řádně každý věrný úd užívati má.

N ásledujtež tedy +lásky, horlivě ~žádejte duchovních věcí, nejvíce však, %abyste prorokovali.
     [+12,31; ~14,12]; [%Ř 12,6]
2 Nebo ten, jenž mluví cizím jazykem, ne lidem mluví, ale Bohu; nebo žádný neposlouchá, ale duchem vypravuje tajemství.
3 Kdož pak +prorokuje, lidem mluví vzdělání, i napomínání, i potěšení.
     1. 5. 24. 31. 39]
4 Kdož mluví cizím jazykem, sám sebe vzdělává, ale kdož prorokuje, tenť církev vzdělává.
5 Chtělť bych pak, +abyste všickni jazyky rozličnými mluvili, ale ~však raději, abyste prorokovali. Nebo větší jest ten, jenž prorokuje, nežli ten, kdož jazyky cizími mluví, leč by také to, což mluví, vykládal, aby se vzdělávala církev.
     [+Nu 11,29; ~1K 14,1]
6 A protož, bratří, přišel-li bych k vám, jazyky cizími mluvě, což vám prospěji, nebudu-liť vám mluviti, buď v zjevení neb v umění, buď v proroctví neb v učení?
7 Podobně jako i bezdušné věci, vydávající zvuk, jako píšťalka nebo +harfa, kdyby rozdílného zvuku nevydávaly, kterak by vědíno bylo, co se píská, anebo na harfu hrá?
     [+Ž 98,5]
8 Ano +trouba vydala-li by nejistý hlas, kdož se bude strojiti k boji?
     [+Nu 10,9]
9 Tak i vy, nevydali-li byste jazykem svým srozumitelných slov, kterak bude +rozumíno, co se mluví? Budete jen u vítr mluviti.
     [+7]
10 Tak mnoho, (jakž +vidíme,) rozdílů hlasů jest na světě, a nic není bez hlasu.
     [+15,37]
11 Protož nebudu-liť znáti moci hlasu, budu tomu, kterýž mluví, cizozemec, a ten, jenž mluví, bude mi také cizozemec.
12 Tak i vy, poněvadž jste horliví milovníci +duchovních věcí, toho hledejte, abyste se k vzdělání církve rozhojnili.
     [+1]
13 A protož, kdož mluví jazykem cizím, modl se, aby mohl vykládati.
14 Nebo budu-li se modliti cizím jazykem, duch můj se toliko modlí, ale +mysl má bez užitku jest.
     [+19]
15 Což tedy jest? Modliti +se budu duchem, a modliti se budu i myslí; plésati budu duchem a plésati budu i myslí.
     [+Ef 5,19]; [Ko 3,16]
16 Nebo kdybys ty dobrořečil Bohu duchem, kterakž ten, jenž prostý člověk jest, k tvému dobrořečení řekne Amen, poněvadž neví, co pravíš?
17 Nebo ač ty dobře díky činíš, ale jiný se nevzdělává.
18 Děkuji +Bohu svému, že více nežli vy všickni jazyky cizími mluvím.
     [+1,14]
19 Ale v sboru raději bych chtěl pět slov srozumitelně promluviti, abych také jiných poučil, nežli deset tisíců slov jazykem neznámým.
20 Bratří, *nebuďte děti v smyslu, ale ^zlostí buďte děti, smyslem pak buďte dospělí.
     *Ef 4,14; [Ž 131,2; Mt 11,25]; ^18,3; 1Pt 2,2
21 Psáno jest v *Zákoně: Že rozličnými jazyky a cizími rty budu mluviti lidu tomuto, a ~anižť tak mne slyšeti budou, praví Pán.
     *Dt 28,49; [+]Iz 28,11; [~33,19]; Jr 5,15
22 A tak jazykové jsou za div ne těm, jenž věří, ale nevěřícím, proroctví pak ne nevěřícím, ale věřícím.
23 A protož když by se sešla všecka církev spolu, a všickni by jazyky cizími mluvili, a vešli by tam i +neučení neb nevěřící, zdaliž neřeknou, že blázníte?
     [+16]
24 Ale kdyby všickni prorokovali, a všel by tam mezi ně někdo nevěřící nebo neučený, +přemáhán by byl ode všech a souzen ode všech.
     [+J 16,8]
25 A tak +tajnosti srdce jeho zjeveny budou, a on ~padna na tvář, klaněti se bude Bohu, vyznávaje, že jistě Bůh jest mezi vámi.
     [+4,5; ~Za 8,23]
26 Což tedy bratří? *Když se scházíte, jeden každý z vás ~píseň má, učení má, cizí jazyk má, zjevení má, vykládání má, všecko to budiž k vzdělání.
     *Ko 3,16; [1K 11,18. 20; ~12,8-10]
27 Buďto že by kdo jazykem cizím mluvil, ať se to děje skrze dva neb nejvíce tři, a to jeden po druhém, a jeden ať vykládá.
28 Pakli by nebylo vykladače, nechať mlčí v shromáždění, než sobě sám nechažť mluví a Bohu.
29 Proroci pak dva nebo tři ať mluví, a jiní nechť rozsuzují.
30 Pakliť by jinému tu přísedícímu zjeveno bylo, první mlč.
31 Nebo můžete všickni, jeden po druhém, prorokovati, aby se všickni učili a všickni se potěšovali.
32 Duchovéť pak proroků prorokům poddáni jsou.
33 Nebo neníť Bůh původ různice, ale pokoje, jakož i ve všech shromážděních svatých učím.
34 Ženy +vaše v shromážděních ať mlčí, nebo nedopouští se jim mluviti, ale aby ~poddány byly, *jakž i Zákon praví.
     *Gn 3,16; Ef 5,24; Ko 3,18; Tt 2,5; [~]1Pt 3,1; [+1Tm 2,12; 1K 11,3; Ef 5,22]
35 Pakli se chtí čemu naučiti, doma mužů svých nechať se ptají. Nebo mrzká věc jest ženám mluviti v shromáždění.
36 Zdaliž jest od vás slovo Boží pošlo? Zdali k samým vám přišlo?
37 Zdá-li se sobě kdo býti prorokem nebo duchovním, nechažť pozná, co vám píši, žeť jsou přikázání Páně.
38 Pakli kdo neví, nevěz.
39 A takž, bratří, o to se snažte, abyste prorokovali, a jazyky cizími mluviti nezbraňujte.
40 Všecko +slušně a podle řádu ať se děje.
     Ko 2,5]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Korintským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]