KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[1 Korintským 8] [1 Korintským 9] [1 Korintským 10]

První Epištola S. Pavla k Korintským 9
Dává na sobě příklad, kterak by náleželo účastníkům Kristovým vše k vzdělání činiti, by pak i práva svého ustupovati měli, 24. sic jinak nedosáhli by koruny neporušitelné.

Z daliž nejsem apoštol? Zdaliž nejsem svobodný? *Zdaliž jsem Jezukrista Pána našeho neviděl? Zdaliž ~vy nejste práce má v Pánu?
     *15,8; [Sk 9,3. 17; ~1K 4,15]
2 Bychť pak jiným nebyl apoštol, tedy vám jsem. Nebo pečet mého apoštolství vy jste v Pánu.
3 Odpověd má před těmi, jenž mne soudí, ta jest:
4 Zdaliž +nemáme moci jísti a píti?
     [+14; L 10,8]
5 Zdaliž nemáme moci sestry ženy při sobě míti, jako i +jiní apoštolé, i ~bratří Páně, i %Petr?
     [+Mt 8,14; ~Ga 1,19; %J 1,43]
6 Zdaliž sám já a Barnabáš nemáme moci tělesných prací zanechati?
7 I kdo +bojuje kdy na svůj náklad? Kdo ~štěpuje vinici %a jejího ovoce nejí? Anebo kdo $pase stádo a mléka od stáda nejí?
     [+2K 10,4; ~1K 3,6-8; %Gn 9,20. J 21,15]
8 Zdali podle člověka to pravím? Zdaliž i Zákon toho nepraví?
9 Nebo v Zákoně *Mojžíšově psáno jest: Nezavížeš úst volu mlátícímu. I zdali Bůh tak o voly pečuje?
     *Dt 25,4; 1Tm 5,18
10 Čili naprosto pro nás to praví? Pro násť jistě to napsáno jest. Nebo kdo +oře, v naději orati má; a kdo mlátí v naději, naděje své má účasten býti.
     [+2Tm 2,6]
11 Poněvadž jsme my vám +duchovní věci rozsívali, tak-liž jest pak to veliká věc, jestliže bychom my vaše časné věci žali?
     [+Ř 15,27; Ga 6,6]
12 Kdyžť jiní práva svého k vám užívají, proč ne raději my? Avšak neužívali *jsme práva toho, ale všecko snášíme, abychom žádné překážky neučinili evangelium Kristovu.
     Sk 20,33[n]; 2K 11,7-9; 12,13; 1Te 2,9; 2Te 3,8
13 Zdaliž nevíte, že ti, kteříž +o svatých věcech pracují, z svatých věcí jedí, a kteříž oltáři přístojí, s oltářem spolu díl mají?
     [+Nu 18,8]
14 Tak jest i Pán nařídil těm, kteříž evangelium +zvěstují, aby z evangelium živi byli.
     7. 8; [+Lv 19,13; Dt 24,14; Mt 10,10; 1Tm 5,18]
15 Jáť jsem však ničeho toho +neužíval. Aniž jsem toho proto psal, aby se to při mně tak dálo, anoť by mi mnohem lépe bylo umříti, nežli aby kdo ~chválu mou vyprázdnil.
     [+4,12; Sk 18,3]; [~1K 5,6; 2K 11,10]
16 Nebo +káži-li evangelium, nemám se čím chlubiti, poněvadž jsem to povinen; ale běda by mně bylo, kdybych nekázal.
     [+Ř 1,15]
17 Jestližeť pak dobrovolně to činím, mámť odplatu; pakli bezděky, úřadť +jest mi svěřen.
     [+4,1]
18 Jakouž tedy mám odplatu? abych evangelium káže, bez nákladů býti evangelium Kristovo uložil, proto abych zle nepožíval práva svého při evangelium.
19 Svoboden zajisté jsa ode všech, všechněm sebe samého +v službu jsem vydal, abych ~mnohé získal.
     [+10,33]; [Mt 20,28; ~18; 15]
20 A učiněn jsem +Židům jako Žid, abych Židy získal; těm, kteříž pod Zákonem jsou, jako bych pod Zákonem byl, abych ty, kteříž pod Zákonem jsou, získal.
     [+Sk 16,3; 18,18; 21,23]
21 Těm, kteříž jsou bez Zákona, jako bych +bez Zákona byl, (a nejsa bez Zákona Bohu, ale jsa v Zákoně Kristu,) abych získal ty, jenž jsou bez Zákona.
     [+7,22; Ga 2,3]
22 Učiněn jsem *mdlým jako mdlý, abych mdlé získal. Všechněm ~všecko jsem učiněn, abych vždy některé k spasení přivedl.
     *Ř 15,1.[ 2; 11,14]; Ga 6,1; [~1K 10,33]
23 A toť činím +pro evangelium, abych účastník jeho byl.
     [+Ga 2,2]
24 Zdaliž nevíte, že ti, kteříž v závod běží, všickni zajisté běží, ale jeden béře základ? Tak +běžte, abyste základu dosáhli.
     [+Fp 3,14]
25 A všeliký, *kdož bojuje, ve všem jest zdrželivý. A oni zajisté, aby porušitelnou korunu vzali, jsou zdrželiví, ale my ^neporušitelnou.
     *2Tm 2,4; [Ef 6,12]; ^2Tm 4,8; Jk 1,12; 1Pt 5,4; [1,4]; Zj 2,17
26 Protož já +tak běžím, ne jako v nejistotu, tak bojuji, ne jako vítr rozrážeje,
     [+Ga 2,2; 2Tm 2,5; 4,7]
27 Ale +podmaňuji tělo své a v službu podrobuji, abych snad jiným káže, sám nebyl ~nešlechetný.
     [+Ř 6,11; Ga 5,24; Ko 3,5]; [~2K 13,5]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Korintským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]