KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Římanům 14] [Římanům 15] [Římanům 16]

Epištola S. Pavla k Římanům 15
Napomíná k snášení mdlob bližních příkladem Krista Pána, 23. obnovuje přirčení své o navštívení jich, když almužny do Jeruzaléma donese, 30. což aby Bůh šťastně vykonati dal, za modlitby žádá.

P ovinniť jsme pak my *silní mdloby nemocných snášeti, a ne sami sobě se líbiti.
     *1K 9,22; [Ř 14,1; Ga 6,1; 1Te 5,14]
2 Ale jeden každý z nás +bližnímu se lib k dobrému pro *vzdělání.
     [+1K 9,19; 10,24. 33; 13,5; ~Ř 14,19]
3 Nebo i Kristus ne sám se sobě líbil, ale jakož *psáno jest: Hanění hanějících tebe připadla jsou na mne.
     *Ž 69,10; [Iz 53,4]
4 Nebo kteréžkoli *věci napsány jsou, k našemu naučení napsány jsou, abychom skrze trpělivost a potěšení Písem naději měli.
     *4,23.[ 24]
5 Bůh pak dárce trpělivosti a potěšení dejž vám *jednomyslným býti vespolek podle Jezukrista,
     *12,16; 1K 1,10; Fp 2,2; 1Pt 3,8; [Ž 133,1n]
6 Abyste +jednomyslně jedněmi ústy oslavovali Boha a Otce Pána našeho Jezukrista.
     [+Sk 1,14]
7 Protož přijímejte se vespolek, jakož i Kristus přijal nás v slávu Boží.
8 Neboť pravím vám, že Kristus Ježíš byl služebníkem +obřízky pro Boží pravost, aby potvrzeni byli ~slibové otcům učinění,
     [+Mt 15,24; ~Sk 3,25]
9 A aby pohané z +milosrdenství slavili Boha, jakož ~psáno jest: *Protož vyznávati tebe budu mezi pohany, a jménu tvému plésati budu.
     *[~]2S 22,50; [~]Ž 18,50; [+Ř 11,30]
10 A opět +dí: Veselte se pohané s lidem jeho.
     [+]Dt 32,43; [+Ž 67,5]
11 A +opět: Chvalte Hospodina všickni národové, a velebtež ho všickni lidé.
     [+]Ž 117,1
12 A opět +Izaiáš dí: ~Budeť kořen Jesse, a ten, jenž povstane, panovati nad pohany; v němť pohané doufati budou.
     [+]Iz 11,10; [~Zj 5,5
13 Bůh pak naděje naplňujž vás všelikou +radostí a pokojem u víře, tak abyste se rozhojnili v naději skrze moc Ducha svatého.
     [+14,17]
14 +Vím zajisté, bratří moji, i já také o vás, že i vy jste ~plní dobroty, naplněni jsouce všelikou známostí, takže se i %napomínati můžete vespolek.
     [+2Pt 1,12; 1J 2,21; ~1Te 4,9. 10]; [%Mt 18,15; Žd 3,13]
15 Ale však proto psal jsem vám, bratří, poněkud směle, jako ku paměti přivodě vám, podle milosti, *kteráž jest mi dána od Boha,
     *Sk 13,2; [Ř 1,5; 12,3]
16 K tomu, abych byl +služebníkem Ježíše Krista mezi pohany, slouže evangelium Božímu, aby byla ~obět pohanů vzácná, %posvěcena jsuci skrze Ducha svatého.
     [+Sk 9,15; 26,17; Ga 2,2]; [~2Tm 4,6; %Ř 12,1]
17 Mám *se tedy čím chlubiti v Kristu Ježíši, v Božích věcech.
     *1K 9,16; 2K 3,1; 10,15
18 Neboť bych se +neodvážil mluviti toho, čehož by skrze mne neučinil Kristus, *k tomu, aby ku poslušenství přivedeni byli pohané slovem i skutkem,
     *Sk 9,15; 2Tm 1,11; [+Mt 10,[19. 20; Fp 1,14]
19 V +moci divů a zázraků, v síle Ducha Božího, takže jsem od Jeruzaléma vůkol až k Ilyrické zemi naplnil evangelium Kristovým,
     [+Mk 16,17; Sk 14,3]
20 A to tak žádostiv jsa +kázati evangelium, kdež ani jmenován nebyl Kristus, abych na cizí základ nestavěl,
     [+2K 10,15. 16]
21 Ale jakož psáno *jest: Kterýmž není zvěstováno o něm, uzří, a ti, jenž neslýchali, srozumějí.
     *Iz 52,15; 65,1
22 A *tímť jest mi mnohokrát překaženo přijíti k vám.
     *1,13; 1Te 2,18
23 Nyní pak nemaje již více místa v těchto krajinách *a žádost maje přijíti k vám od mnoha let,
     *1Te 2,17
24 Kdyžkoli půjdu do Hišpanie, přijdu k vám. Mámť zajisté naději, že tudy jda, uzřím vás, a že +vy mne provodíte tam, avšak až bych prve u vás poněkud pobyl.
     [+1K 16,6]
25 Nyní pak *beru se do Jeruzaléma, službu čině svatým.
     *Sk 19,20. 21; [18,21; 24,17]
26 Nebo za dobré se vidělo Macedonským a Achaiským, aby *sbírku nějakou učinili na chudé svaté, kteříž jsou v Jeruzalémě.
     *Sk 11,29; 24,17; [1K 16,1]
27 Takť sobě to oblíbili, a také povinni jsou jim to. Nebo poněvadž duchovních věcí jejich *byli účastni pohané, povinniť jsou jim také sloužiti tělesnými.
     *1K 9,11; Ga 6,6; [Ř 11,17]
28 A protož když to vykonám a jim +odvedu užitek ten, půjduť skrze vás do Hišpanie.
     [+J 3,33]
29 A vímť, že přijda k vám, v hojnosti *požehnání evangelium Kristova přijdu.
     *1,11
30 Prosímť +pak vás, bratří, skrze Pána našeho Jezukrista a skrze ~lásku Ducha svatého, *abyste %spolu se mnou modlili se za mne Bohu snažně,
     *[%]2K 1,11; [+2Te 3,1; ~Fp 2,1; Ko 4,12; %Fp 1,27]
31 Abych *vysvobozen byl od protivníků, kteříž jsou v Judstvu a aby služba tato má +příjemná byla svatým v Jeruzalémě,
     *2Te 3,2; [+Ř 15,16]
32 Abych *k vám bohdá s +radostí přišel, a s vámi poodpočinul.
     *1,10; [+Sk 18,21; 1K 4,19; 2K 8,5; Jk 4,15]
33 Bůh pak +pokoje budiž se všemi vámi. Amen.
     [+]16,20; [+]1K 14,33

 


Seznam kapitol knihy Epištola S. Pavla k Římanům:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]