KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Skutkové 8] [Skutkové 9] [Skutkové 10]

Skutkové S. Apoštolů 9
Saul byv protivníkem, 15. nádobou vyvolenou ode Pána učiněn, 18. slepý byv, uzdraven, Krista vyznával, 22. a Židy přemáhal. 23. Petr svatý Eneáše uzdravil, 37. a Tabitu vzkřísil.

S aul *pak ještě dychtě po pohrůžkách a po mordu proti učedlníkům Páně, šel k nejvyššímu knězi,
     *8,3; [26,10]; [Ga 1,13; 1Tm 1,13]
2 A vyžádal od něho +listy do Damašku do škol, nalezl-li by tam té cesty které muže nebo ženy, aby svázané přivedl do Jeruzaléma.
     [+22,5
3 A když byl na cestě, stalo se, že již přibližoval se k Damašku. Tedy pojednou rychle +obklíčilo jej světlo s nebe.
     [+22,6; 1K 15,8]
4 A padna na zem, uslyšel +hlas řkoucí: Saule, Saule, ~proč mi se protivíš?
     [+26,14; ~L 10,16]
5 A on řekl: I kdo jsi, Pane? A Pán řekl: Já jsem +Ježíš, jemuž ty se protivíš. ~Tvrdoť jest tobě proti ostnům se zpěčovati.
     [+1K 15,8; ~5,39]
6 A on třesa se a boje se, řekl: Pane, co chceš, abych činil? A Pán k němu: Vstaň a jdi do města, a bude tobě povědíno, co bys ty měl činiti.
7 Ti pak muži, kteříž šli za ním, stáli, ohromeni jsouce, hlas zajisté slyšíce, ale žádného nevidouce.
8 I vstal Saul z země, a otevřev oči své, nic neviděl. Tedy pojavše ho za ruce, uvedli jej do Damašku.
9 I byl tu za tři dni nevida, a nejedl nic, ani nepil.
10 Byl pak jeden učedlník apoštolský +v Damašku, jménem Ananiáš. I řekl k němu Pán u vidění: Ananiáši. A on řekl: Aj, já, Pane.
     [+22,12]
11 A Pán k němu: Vstaň a jdi do ulice, kteráž slove Přímá, a hledej v domě Judově Saule, jménem Tarsenského. Nebo aj, modlí se,
     21,39; 22,3
12 A viděl u vidění muže, Ananiáše jménem, an jde k němu, a vzkládá naň ruku, aby zrak přijal.
13 I odpověděl Ananiáš: Pane, slyšel jsem od mnohých o tom muži, kterak mnoho zlého činil svatým tvým v Jeruzalémě.
14 A i zdeť má moc od předních kněží, aby jímal všecky, kteříž vzývají jméno tvé.
15 I řekl jemu Pán: Jdi, neboť on jest +má nádoba vyvolená, aby nosil jméno mé před pohany i krále, i před syny Izraelské.
     [+]13,2; 22,14.[ 21]; Ř 1,1
16 Jáť zajisté ukáži jemu, kterak on mnoho +musí *trpěti pro jméno mé.
     *16; 21,11; [+]2K 11,23n
17 I šel Ananiáš, a všel do toho domu, a vloživ ruce naň, řekl: Saule bratře, Pán Ježíš poslal mne, kterýž se ukázal tobě na cestě, po níž jsi šel, abys zrak přijal a naplněn byl Duchem svatým.
18 A hned spadly s očí jeho jako lupiny, a on prohlédl pojednou; a vstav, pokřtěn jest.
19 A přijav pokrm, posilnil se. I zůstal Saul s učedlníky, kteříž byli v Damašku, za několiko dní.
20 A hned v školách kázal Krista, pravě, že on jest Syn Boží.
21 I divili se náramně všickni, kteříž jej slyšeli, a pravili: Zdaliž toto není ten, jenž hubil v Jeruzalémě ty, kteříž vzývali jméno toto, a sem na to přišel, aby je svázané vedl k předním kněžím?
22 Saul pak mnohem více se zmocňoval a zahanboval Židy, kteříž byli v Damašku, +potvrzuje toho, že ten jest Kristus.
     Tt 1,9]
23 A když přeběhlo drahně dnů, radu mezi +sebou na tom zavřeli Židé, aby jej zabili.
     [+2K 11,32]
24 Ale zvěděl Saul o těch úkladech jejich. *Ostříhali také i bran ve dne i v noci, aby jej zahubili.
     *2K 11,32
25 Ale učedlníci v noci vzavše ho, spustili *jej po provaze přes zed v koši.
     *Joz 2,15; 1S 19,12
26 Přišed pak Saul do +Jeruzaléma, pokoušel se ~přitovaryšiti k učedlníkům, ale báli se ho všickni, nevěříce, by byl učedlníkem.
     [+Ga 1,18; Sk 5,13]
27 Barnabáš pak přijav jej, vedl ho k apoštolům, a vypravoval jim, kterak na cestě viděl Pána, a že mluvil s ním, a kterak v Damašku svobodně mluvil ve jménu Ježíše.
     11,25
28 I +byl s nimi přebývaje v Jeruzalémě,
     [+1S 18,13. 29 A směle mluvě ve jménu Pána Ježíše, a hádal se s Řeky; oni pak usilovali ho zabíti.
30 To zvěděvše bratří, dovedli ho do Cesaree, a poslali jej +do Tarsu.
     [+11,25]
31 A tak sborové po všem Judstvu a Galilei i Samaří měli pokoj, vzdělávajíce se, a chodíce v bázni Páně, a rozhojňovali se potěšením Ducha svatého.
32 Stalo se pak, že Petr, když procházel všecky sbory, přišel také k svatým, kteříž byli v Lyddě.
33 I nalezl tu člověka jednoho, jménem Eneáše, již od osmi let na loži ležícího, kterýž byl šlakem poražený.
34 I řekl mu Petr: Eneáši, uzdravujeť tebe +Ježíš Kristus; vstaň a ustel sobě. A hned vstal.
     [+Mt 9,6]
35 I viděli jej všickni, kteříž bydlili v Lyddě a v +Sároně, kteříž se obrátili ku Pánu.
     [+Iz 33,9]
36 Byla pak jedna učedlnice v Joppen, jménem Tabita, což se vykládá Dorkas. Ta byla plná skutků dobrých a +almužen, kteréž činila.
     [+10,2]
37 I stalo se v těch dnech, že roznemohši se, umřela. Kteroužto umyvše, položili na síň vrchní.
38 A že byla blízko Lydda od Joppen, uslyšavše učedlníci, že by tam byl Petr, poslali k němu dva muže, prosíce ho, aby sobě +neobtěžoval přijíti až k nim.
     [+Nu 22,16]
39 Tedy vstav Petr, šel s nimi. A když přišel, vedli jej na síň. I obstoupily ho všecky vdovy, plačíce a ukazujíce sukně a pláště, kteréž jim dělala, dokudž s nimi byla, Dorkas.
40 I rozkázav všechněm vyjíti ven Petr, poklek na kolena, modlil se, a obrátiv se k tomu tělu, řekl: Tabito, vstaň. +A ona otevřela oči své, a uzřevši Petra, posadila se.
     [+Mk 5,41; L 7,14]

41 A podav jí ruky Petr, pozdvihl jí; a povolav svatých a vdov, ukázal jim ji živou.
42 I rozhlášeno jest to po všem městě Joppen, a +uvěřili mnozí v Pána.
     [+4,4; J 8,30; 10,42]
43 I stalo se, že za mnohé dni pozůstal Petr v Joppen u nějakého +Šimona koželuha.
     [+10,6

 


Seznam kapitol knihy Skutkové S. Apoštolů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]