KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Skutkové 11] [Skutkové 12] [Skutkové 13]

Skutkové S. Apoštolů 12
Jakuba svatého Herodes zamordoval, 7. ale Petra k ustavičným svatým modlitbám skrze anděla vysvobodil Pán, 19. strážní utrpěli, 23. Herodesa pak hrozná pomsta Boží zachvátila.

A při tom času +dal se v to Herodes král, aby sužoval některé z církve.
     [+4,3; 5,18; Mt 26,5 ]
2 I zamordoval Jakuba, bratra Janova, mečem.
3 A vida, že se to líbilo Židům, umínil jíti i Petra. (A byli dnové přesnic.)
4 Kteréhož *jav, do žaláře vsadil, poručiv jej šestnácti žoldnéřům k ostříhání, chtěje po velikonoci vyvésti jej lidu.
     *J 21,18; *Sk 16,24]
5 I byl Petr ostříhán v žaláři, modlitba pak ustavičná k Bohu dála se za něj od církve.
6 A když jej již vyvésti měl Herodes, té noci spal Petr mezi dvěma žoldnéři, svázán jsa dvěma řetězy, a strážní přede dveřmi ostříhali žaláře.
7 A aj, *anděl Páně postavil se, a světlo ~se zastkvělo v žaláři; a udeřiv Petra v bok, zbudil ho, řka: Vstaň rychle. I spadli řetězové s rukou jeho.
     *5,19; 16,26; [~L 2,9]
8 Tedy řekl anděl k němu: Opaš se a +podvaž obuv svou. To když učinil, řekl jemu: Oděj se pláštěm svým, a pojď za mnou.
     [+Mk 6,9]
9 I vyšed, bral se za ním, a nevěděl, by to pravé bylo, co se dálo skrze anděla, ale domníval se, že by vidění viděl.
10 A prošedše skrze první i druhou stráž, přišli k bráně železné, kteráž vede do města, a +ta se jim hned sama otevřela. A všedše skrze ni, přešli ulici jednu, a hned odšel anděl od něho.
     [+16,26]
11 Tedy Petr přišed sám k sobě, řekl: Nyní právě vím, že poslal Pán *anděla svého, a vytrhl mne z ruky Herodesovy, a ze všeho očekávání lidu Židovského.
     *Dn 6,22; [Ž 91,11]
12 A pováživ toho, šel k domu Marie, matky +Janovy, kterýž příjmí měl Marek, kdež se jich bylo mnoho sešlo, a modlili se.
     [+15,37]
13 A když Petr potloukl na dveře, vyšla děvečka, aby poslechla, jménem Ródé.
14 A poznavši hlas Petrův, pro radost neotevřela dveří, ale vběhši, zvěstovala, že Petr stojí u dveří.
15 A oni řekli jí: I co blázníš? Ona pak potvrzovala, že tak jest. Tedy oni řekli: Anděl jeho jest.
16 Ale Petr předce tloukl. A otevřevše dveře, uzřeli jej, i ulekli se.
17 A +pokynuv na ně rukou, aby mlčeli, vypravoval jim, kterak jest jej Pán vyvedl z žaláře, a potom řekl: Pověztež to Jakubovi ~a bratřím. A vyšed, bral se na jiné místo.
     [+13,16; ~Mk 16,7]
18 A když byl +den, stal se rozbroj nemalý mezi žoldnéři o to, co se stalo při Petrovi.
     [+5,21.22]
19 Herodes pak ptaje se na něj, a nenalezna, vytazovav se na strážných, kázal je pryč +vésti; a odebrav se z Judstva do Cesaree, přebýval tam.
     [+J 19,16]
20 A v ten čas Herodes rozzlobil se proti Tyrským a Sidonským. Kteřížto jednomyslně přišli k němu, a namluvivše sobě Blasta, předního komorníka královského, žádali za pokoj, protože +jejich krajiny potravu měly z zemí královských.
     [+1Kr 5,9.11]
21 V uložený pak den Herodes, obleka se v královské roucho, a posadiv se na soudné stolici, učinil k nim řeč.
22 I zvolal lid, řka: +Boží jest toto hlas, a ne lidský.
     [+Ez 28,2; Dn 5,20]
23 A ihned ranil jej anděl Páně, protože nevzdal slávy Bohu; a rozlez se červy, umřel.
24 A slovo *Páně rostlo a rozmáhalo se.
     *Iz 55,11; [Sk 6,7; Ko 1,6]
25 Barnabáš pak a Saul navrátili se z Jeruzaléma, +vykonavše službu, pojavše s sebou i *Jana, kterýž příjmí měl Marek.
     *13,13; [+11,29. 30]

 


Seznam kapitol knihy Skutkové S. Apoštolů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]