KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Skutkové 13] [Skutkové 14] [Skutkové 15]

Skutkové S. Apoštolů 14
Židé i pohané někteří uvěřili v Krista, 4. jiní se apoštolům protivili. 8. Chromý uzdraven, 11. Pavel nejprve s Barnabášem ctěn, 19. potom kamenován, 20. ale uzdraven jsa, předce Krista kázal.

I stalo se v Ikonii, že vešli spolu do školy Židovské, a mluvili slovo Boží, takže jest uvěřilo i Židů i +Řeků veliké množství.
     [+11,21]
2 Ale kteříž z Židů nepovolní byli, ti zbouřili a zdráždili mysli pohanů proti bratřím.
3 I byli tu za dlouhý čas, směle a svobodně mluvíce v Pánu, *kterýž svědectví vydával slovu milosti své, a působil to, aby se dáli divové a zázrakové skrze ruce jejich.
     *19,11 ; Mk 16,20; Žd 2,4
4 I rozdělilo se množství města, a jedni byli s Židy, a jiní s apoštoly.
5 A když se obořili na apoštoly i pohané i Židé s knížaty svými, aby je utiskli a kamenovali,
6 Oni srozuměvše tomu, +utekli do měst Lykaonitských, do Lystry a do Derben, a do toho okolí,
     [+Mt 10,23]
7 A tu kázali evangelium.
8 Muž pak nějaký v Lystře, nemocný na nohy, sedával, *chromý jsa hned z života matky své, kterýž nikdy nechodil.
     *3,2
9 Ten poslouchal Pavla mluvícího. Kterýžto pohleděv naň, a vida, an věří, že uzdraven bude,
10 Řekl velikým hlasem: Postav se přímě +na nohách svých. *I zchopil se a chodil.
     *Iz 35,6; [+Sk 3,6]
11 Zástupové pak viděvše, co učinil Pavel, pozdvihli hlasu svého, Lykaonitsky řkouce: Bohové *připodobnivše se lidem, sstoupili k nám.
     *28,6
12 I nazvali Barnabáše Jupiterem a Pavla Merkuriášem; nebo on mluvil slovo Boží.
13 Tedy kněz Jupitera, modly té, kteráž byla před městem jejich, přivedl býky a přinesl věnce před bránu, a chtěl s lidem oběti obětovati.
14 To když uslyšeli apoštolé, Barnabáš a Pavel, +roztrhše sukně své, vyběhli k zástupům, křičíce,
     [+Nu 14,6; Joz 7,6; Ezd 9,3]
15 A řkouce: Muži, *což to činíte? Však i my lidé jsme, týmž bídám jako i vy poddaní, kteříž vás napomínáme, abyste ~se obrátili od těchto marností k Bohu živému, ^kterýž učinil nebe i zemi, i moře, i všecko, což v nich jest.
     *10,26; Zj 19,10; 22,9; ^Sk 4,24; 17,24; Ž 33,6; 102,26; 104,2; 146,6; J 1,1; Zj 14,7; [Gn 1,1; ~1Te 1,9]
16 Kterýžto za *předešlých věků všech pohanů nechával, aby chodili po ^cestách svých,
     *17,30; ^Ž 81,13
17 Ačkoli proto *nenechal sebe bez osvědčení, dobře čině, dávaje nám s nebe déšť a časy úrodné, ~naplňuje pokrmem a potěšením srdce naše.
     *Ř 1,19; [Sk 17,27; ~Ž 104,27. 28]
18 A to mluvíce, sotva spokojili zástupy, aby jim neobětovali.
19 A vtom přišli od Antiochie a Ikonie nějací Židé, kteřížto navedše zástupy, a *ukamenovavše Pavla, vytáhli jej před město, domnívajíce se, že umřel.
     *2K 11,25; [2Tm 3,11]
20 A když jej obstoupili učedlníci, vstal a všel do města, a nazejtří odšel s Barnabášem do Derben.
21 A kázavše evangelium městu tomu, a učedlníků mnoho získavše, navrátili se do Lystry a do Ikonie a do Antiochie,
22 Potvrzujíce duší učedlníků, a *napomínajíce jich, aby trvali u víře, a pravíce, že musíme ^skrze mnohá soužení vjíti do království Božího.
     *11,23; 13,43; ^Jb 7,3; Ž 34,20; Mt 7,14; 10,16; L 13,24; 21,16; 2Tm 3,12; 1Pt 5,10; Zj 13,10; 14,12; [Ř 8,17]
23 A +zřídivše jim, podle daných hlasů, starší po církvech, a modlivše se s postem, poručili je Pánu, v kteréhož jsou uvěřili.
     [+1,26; 6,6; Tt 1,5; 2K 8,19]
24 A prošedše Pisidii, přišli do Pamfylie,
25 A mluvivše slovo Boží v Pergen, šli do města Attalie.
26 A odtud plavili se do Antiochie, odkudž *poručeni byli milosti Boží k dílu, kteréž jsou vykonali.
     *13,1.2
27 A když tam přišli a shromáždili církev, +vypravovali jim, kteraké věci Bůh skrze ně učinil a že otevřel ~pohanům dveře víry.
     [+15,4; ~1K 16,9; 2K 2,12; Zj 3,8]
28 I byli +tu za dlouhý čas s učedlníky.
     [+15,35]

 


Seznam kapitol knihy Skutkové S. Apoštolů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]