KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Skutkové 10] [Skutkové 11] [Skutkové 12]

Skutkové S. Apoštolů 11
Dával zprávu Petr svatý bratřím v Jeruzalémě, proč ku pohanům šel. 19. V Antiochii Kristus rozhlásán. 28. Agabus budoucí hlad předpověděl.

U slyšeli pak apoštolé a bratří, kteříž byli v Judstvu, že by i pohané +přijali slovo Boží.
     Ef 3,1]
2 A když přišel Petr do Jeruzaléma, domlouvali se naň ti, +kteříž byli z obřezaných,
     [+10,45]
3 Řkouce: *K mužům neobřezaným všel jsi, a jedl jsi s nimi.
     *10,28; Gn 43,32; Dt 7,2
4 Tedy začav Petr, vypravoval jim pořád, řka:
5 Byl *jsem v městě Joppen, modle se. I viděl jsem u vytržení mysli jsa vidění, nádobu nějakou sstupující jako prostěradlo veliké, za čtyři rohy přivázané, ano se spouští s nebe, a přišlo až ke mně.
     *10,9
6 V kteréž pohleděv pilně, spatřil jsem hovada zemská čtvernohá, i zvířata, a zeměplazy, i ptactvo nebeské.
7 Slyšel jsem také i hlas ke mně řkoucí: Vstaň, Petře, bij a jez.
8 I řekl jsem: Nikoli, Pane, +nebo nic obecného aneb nečistého nikdy nevcházelo v ústa má.
     [+Lv 11,2]
9 I odpověděl mi hlas po druhé s nebe, řka: Co jest Bůh očistil, neměj ty toho za nečisté.
10 A to se stalo po třikrát. I vtrženo jest zase to všecko do nebe.
11 A aj, +hned té chvíle tři muži stáli u domu, v kterémž jsem byl, posláni jsouce ke mně z Cesaree.
     [+10,17]
12 I *řekl mi Duch, abych šel s nimi, nic nepochybuje. A šlo se mnou i těchto šest bratří, a vešli jsme do domu muže jednoho.
     *10,20
13 Kterýžto vypravoval nám, kterak viděl anděla v domu svém, an se před ním postavil a řekl jemu: Pošli do Joppen muže některé a povolej Šimona, kterýž +slove Petr.
     [+10,18]
14 Onť tobě bude mluviti slova, skrze něž spasen budeš ty i všecken tvůj dům.
15 Když jsem pak já mluviti začal, sstoupil Duch svatý na ně jako i *na nás na počátku.
     *2,4; 19,6
16 I rozpomenul jsem se na slovo Páně, kteréž byl pověděl: *Jan zajisté křtil vodou, ale ^vy pokřtěni budete Duchem svatým.
     *1,5; Mt 3,11; Mk 1,8; L 3,16; J 1,33; ^Sk 2,3; 8,17; 19,5; [Iz 44,3; Jl 2,28]
17 Poněvadž *tedy jednostejný dar dal jim Bůh jako i nám, kteříž uvěřili v Pána Ježíše Krista, i kdož jsem já byl, abych mohl zabrániti Bohu?
     *15,8
18 To uslyšavše, spokojili se a slavili Boha, řkouce: Tedy i pohanům Bůh pokání dal k životu.
19 Ti pak, *kteříž se byli rozprchli příčinou soužení, kteréž se bylo stalo pro Štěpána, přišli až do Fenicen a Cypru a do Antiochie, žádnému nemluvíce slova Božího než samým toliko Židům.
     *8,[1]. 4
20 A byli někteří z nich muži z Cypru a někteří Cyrenenští, kteřížto přišedše do Antiochie, mluvili Řekům, zvěstujíce jim Pána Ježíše.
21 A byla *ruka Páně s nimi, a veliký počet věřících obrátil se ku Pánu.
     *2,47; 5,14; [J 8,30]
22 I přišla pověst o tom k církvi, kteráž byla v Jeruzalémě. I poslali Barnabáše, aby šel až do Antiochie.
23 Kterýžto přišed tam, a uzřev milost Boží, zradoval se, a napomínal všech, aby v úmyslu srdce svého trvali *v Pánu.
     *13,43; 14,22
24 Nebo byl muž dobrý, *a plný Ducha svatého a víry. I ~přibyl jich tu veliký zástup Pánu.
     6,5; [~2,41]
25 Tedy šel odtud Barnabáš *do Tarsu hledati Saule, a nalezna jej, přivedl ho +do Antiochie.
     *9,30; [+Ga 2,11]
26 I byli přes celý rok při tom sboru, a učili zástup veliký, takže nejprv tu v Antiochii učedlníci nazváni jsou křesťané.
27 V těch pak dnech přišli z Jeruzaléma proroci do Antiochie.
28 I povstav *jeden z nich, jménem Agabus, oznamoval, ponuknut jsa skrze Ducha, že bude hlad veliký po všem okršlku zemském. Kterýžto i stal se za císaře Klaudia.
     *21,10. 11
29 Tedy učedlníci, jeden každý podle možnosti své, umínili *poslati něco ku pomoci bratřím přebývajícím v Judstvu.
     *1K 16,1.[ 2]; 2K 8,3; 9,1; [Ř 15,20]
30 Což i učinili, poslavše k starším skrze *ruce Barnabáše a Saule.
     *12,25

 


Seznam kapitol knihy Skutkové S. Apoštolů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]