KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Skutkové 17] [Skutkové 18] [Skutkové 19]

Skutkové S. Apoštolů 18
Pavel svatý v Korintu Krista kázal, 9. vidění viděl, 11. mnohé získal, 12. protivenství trpěl, 21. do Jeruzaléma šel. 24. Apollo, Žid horlivý, Krista oslavoval.

P otom pak Pavel vyšed z Atén, přišel do Korintu.
2 A nalezl jednoho Žida, *jménem Akvilu, jenž byl rodem z Pontu, kterýž nedávno byl přišel z Vlach, i s Priscillou manželku svou, (protože byl rozkázal Klaudius, aby všickni Židé z Říma vyšli), i přivinul se k nim.
     *Ř 16,3; 2Tm 4,19; [1K 16,19]
3 A že byl téhož řemesla jako oni, bydlil u nich a +dělal; a bylo řemeslo jejich stany dělati.
     [+20,34; 1K 4,12]
4 I +hádal se v škole na každou sobotu a k získání přivodil i Židy i Řeky.
     [+17,2]
5 A když přišli z Macedonie +Sílas ~a Timoteus, %rozněcoval se v duchu Pavel, osvědčuje Židům, že Ježíš jest Kristus.
     [+17,14. 15; ~1Te 3,6; %Sk 9,22]
6 A když jemu oni odporovali a rouhali se, vyraziv *prach z roucha svého, řekl k nim: Krev vaše budiž ~na hlavu vaši. Já čist jsa, %hned půjdu ku pohanům.
     *13,51; Mt 10,14; L 10,11; [~Ez 3,18. 19; Mt 27,25; %Sk 13,46]
7 A +jda odtud, všel do domu člověka jednoho, jménem Justa, ctitele Božího, kteréhož dům byl u samé školy.
     [+Mt 12,9]
8 Krispus +pak, kníže školy, uvěřil Pánu ~se vším domem svým, a mnozí z %Korintských slyšíce, uvěřili a křtěni byli.
     [+1K 1,14; ~J 4,53; %Sk 4,4]
9 I *řekl Pán v noci u vidění Pavlovi: Neboj se, ale mluv a nemlč.
     *16,9; 23,11
10 Nebť +já s tebou jsem, a žádnýť nesáhne na tebe, ať by zle učinil; *nebo mnoho ~mám lidu v tomto městě.
     *Jon 4,[~10]. 11; [+Iz 41,10]
11 I byl tu půl druhého léta, káže jim slovo Boží.
12 Když pak Gallio vladařem byl v Achaii, povstali jednomyslně Židé proti Pavlovi, a přivedli jej před soudnou stolici,
13 Pravíce: Tento navodí lidi, aby proti Zákonu ctili Boha.
14 A když Pavel měl již otevříti ústa, řekl Gallio k Židům: Ó Židé, jestliže by *co nepravého stalo se, nebo nešlechetnost nějaká, slušně bych vás vyslyšel.
     *25,11
15 Pakliť jsou jaké hádky o slovích a o jméních a Zákonu vašem, +vy sami k tomu přihlédněte. Jáť toho soudce býti nechci.
     [+Mt 27,4.24]
16 I odehnal je od soudné stolice.
17 Tedy Řekové všickni, uchopivše Sostena, +kníže školy Židovské, bili jej tu před soudnou stolicí, a Gallio na to nic nedbal.
     [+1K 1,1]
18 Pavel pak, pobyv tam ještě za mnoho dní, i rozžehnav se s bratřími, plavil se do Syrie, a s ním spolu Priscilla a Akvila, *oholiv hlavu v Cenchreis; nebo byl +učinil slib.
     *21,[+23]. 24; [+Nu 6,9. 18]
19 I přišel do Efezu a nechal jich tu; sám *pak všed do školy, +hádal se s Židy.
     *19,8; [+17,17]
20 A když ho prosili, aby tu déle pobyl u nich, nepovolil.
21 Ale požehnav jich, řekl: Musím já jistotně svátek ten, kterýž nastává, v Jeruzalémě slaviti, ale navrátím se k vám zase, bude-li *vůle Boží. I bral se z Efezu.
     *1K 4,19; Jk 4,15
22 A přišed do Cesaree, vstoupil do Jeruzaléma, a pozdraviv církve, odtud šel do Antiochie.
23 A pobyv tu za některý čas, odšel a procházel pořád Galatskou krajinu a Frygii, potvrzuje všech učedlníků.
24 Žid pak nějaký, jménem *Apollo, rodem z Alexandrie, muž výmluvný, přišel do Efezu, +učený v Písmě.
     *1K 1,12; 3,4-6; 16,12; [+7,22]
25 Ten byl počátečně naučen cestě Páně, a jsa vroucího ducha, horlivě mluvil a učil pilně těm věcem, kteréž jsou Páně, znaje +toliko křest Janův.
     [+19,3]
26 A ten počal směle a svobodně mluviti v škole. Kteréhož *slyševše Priscilla a Akvila, přijali ho k sobě a dokonaleji vypravovali jemu o cestě Boží.
     *2
27 A když chtěl jíti do Achaie, bratří napomenuvše ho, psali učedlníkům, aby jej přijali. Kterýžto když tam +přišel, mnoho prospěl těm, kteříž uvěřili skrze milost Boží.
     [+1K 3,6
28 Nebo náramně +přemáhal Židy, zjevně přede všemi jim toho dokazuje z Písem, že Ježíš jest Kristus.
     [+9,22]

 


Seznam kapitol knihy Skutkové S. Apoštolů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]