KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Skutkové 9] [Skutkové 10] [Skutkové 11]

Skutkové S. Apoštolů 10
Petr svatý Kornelia získal, 44. a pokřtil ho i ty všecky, na kteréž Duch svatý s nebe v přítomnosti Židů přišel.

M už pak nějaký byl v Cesarii, jménem Kornelius, setník, z +zástupu, kterýž sloul Vlaský,
     [+27,1]
2 Nábožný +a bohobojný se vším domem svým, čině ~almužny mnohé lidu,
     [+22; Dn 4,24]
3 A modle se Bohu vždycky. Ten viděl u vidění zřetelně, jako v hodinu devátou na den, anděla Božího, an všel k němu, a řekl jemu: Kornéli.
4 A on pilně popatřil naň, a zstrašiv se, řekl: Co chceš, Pane? I řekl jemu: Modlitby tvé a almužny tvé vstoupily na pamět před tváří Boží.
5 Protož nyní pošli muže některé do Joppen, a povolej Šimona, kterýž má příjmí Petr.
6 Tenť hospodu má u nějakého Šimona +koželuha, kterýž má dům u moře. Onť ~poví tobě, co bys měl činiti.
     [+9,43; ~9,6]
7 A když odšel anděl, kterýž mluvil Korneliovi, zavolal dvou služebníků svých, a +rytíře pobožného z těch, kteříž vždycky při něm byli,
     [+12,4]
8 A pověděv jim všecko to, poslal je do Joppen.
9 Nazejtří pak, když oni šli a přibližovali se k městu, všel Petr nahoru, aby se modlil, v hodinu šestou.
10 A potom velice zlačněv, chtěl pojísti. Když pak oni strojili, připadlo na něj mysli vytržení.
11 I uzřel nebe otevřené a sstupující k sobě nádobu jakous jako prostěradlo veliké, za +čtyři rohy uvázané, ano se spouští na zem,
     [+L 13,29]
12 Na němž byla všeliká zemská hovada čtvernohá, a zvířata, a zeměplazové, i ptactvo nebeské.
13 I stal se hlas k němu: Vstaň, Petře, bij a jez.
14 I řekl Petr: Nikoli, Pane, nebť jsem nikdy nejedl nic obecného *anebo nečistého.
     *Lv 11,3n; Dt 14,3; [Ez 4,14]
15 Tedy opět po druhé stal se hlas k němu: *Cožť jest Bůh očistil, neměj ty toho za nečisté.
     *Mt 15,11; Ř 14,14.[ 17]; 1Tm 4,4; Tt 1,15
16 A to se stalo po třikrát. I vzato jest zase prostěradlo do nebe.
17 A když Petr sám u sebe rozjímal, co by znamenalo vidění to, kteréž viděl, aj muži ti, kteříž posláni byli od Kornelia, ptajíce se na dům Šimonův, stáli přede dveřmi.
18 A zavolavše kohosi, tázali se: Má-li zde hospodu Šimon, kterýž má příjmí Petr?
19 A když Petr přemyšloval o tom vidění, řekl jemu Duch: Aj, muži tři hledají tebe.
20 Protož *vstana, sejdi dolů a jdi s nimi, nic nepochybuje; neboť jsem já je poslal.
     *11,12; 15,7
21 Tedy sšed Petr k mužům, jenž posláni byli k němu od Kornelia, řekl: Aj, +jáť jsem ten, kteréhož hledáte. Jaká jest příčina, pro niž jste přišli?
     J 18,5]
22 Oni pak řekli: Kornelius +setník, muž spravedlivý a bohabojící, i svědectví dobré mající ~ode všeho národu Židovského, u vidění napomenut jest od anděla svatého, aby povolal tebe do domu svého a slyšel řeč od tebe.
     [+2; ~L 7,4. 5]
23 Tedy zavolav jich do domu, přijal je do +hospody. Druhého pak dne Petr šel s nimi, *a někteří bratří z Joppen šli s ním.
     *11,12; [+Žd 13,2]
24 A nazejtří přišli do Cesaree. Kornelius pak očekával jich, svolav příbuzné své a přátely blízké.
25 I stalo se, když vcházel Petr, vyšel proti němu Kornelius, a padna k nohám jeho, klaněl se mu.
26 Ale Petr pozdvihl ho, řka: *Vstaň, všakť i já také člověk jsem.
     *14,15; Zj 19,10; 22,9
27 A rozmlouvaje s ním, všel do domu, a nalezl mnoho těch, kteříž se byli sešli.
28 I řekl k nim: *Vy víte, že neslušné jest muži Židu připojiti se aneb přistoupiti k cizozemci, ale mně ukázal Bůh, abych žádného člověka nepravil obecným neb nečistým býti.
     *11,3 ; Gn 43,32; Dt 7,2; J 4,9
29 Protož bez odporu přišel jsem, povolán jsa. I ptám se vás, pro kterou příčinu poslali jste pro mne?
30 A Kornelius řekl: Přede čtyřmi dny postil jsem se až do této hodiny, a v hodinu devátou modlil jsem se v domu svém. A aj, postavil se přede mnou muž v rouše bělostkvoucím,
31 A řekl: Kornéli, +uslyšánať jest modlitba tvá a almužny tvé jsouť v paměti před tváří Boží.
     [+L 1,13]
32 Protož pošli do Joppen a povolej Šimona, kterýž +slove Petr. Tenť má hospodu v domu Šimona koželuha u moře; on přijda, bude mluviti tobě.
     [+18]
33 pak hned jsem poslal k tobě, a ty jsi dobře učinil, žes přišel. Nyní tedy my všickni před obličejem Božím hotovi jsme +slyšeti všecko, což jest koli přikázáno tobě od Boha.
     [+1S 3,9]
34 Tedy Petr otevřev ústa, řekl: V pravdě jsem shledal, *že Bůh není přijimač osob.
     *Dt 10,17; 2Pa 19,7; Jb 34,19; Ř 2,11; Ga 2,6; Ko 3,25; 1Pt 1,17
35 Ale *v každém národu, kdož se ho bojí a činí spravedlnost, příjemný jest jemu;
     Iz 56,6
36 Jakž to oznámil synům Izraelským, zvěstuje *pokoj skrze Ježíše Krista, jenž ^jest Pánem všeho.
     *Iz 9,7; J 16,33; Ř 5,1 ; Ef 2,14; Ko 1,20; ^Sk 2,36; Fp 2,10; [Mt 28,18; 1K 8,6]
37 O čemž i vy sami víte, co se dálo po všem Židovstvu, *počna od Galilee, po křtu, kterýž kázal Jan:
     *Mt 4,12; L 4,14
38 Kterak Ježíše od +Nazaréta pomazal *Bůh Duchem svatým a mocí; kterýžto chodil, dobře čině, ^a uzdravuje všecky posedlé od ďábla; nebo Bůh s ním byl.
     *Ž 45,8; Iz 61,1; L 4,18; ^Mt 8,16; L 4,36; [+Mt 21,11]
39 A my jsme +svědkové všeho toho, což jest činil v krajině Judské a v Jeruzalémě. Kteréhožto zamordovali jsou, pověsivše na dřevě.
     [+5,32; J 15,27]
40 Toho Bůh *vzkřísil třetího dne, a ^způsobil to, aby zjeven byl,
     *2,24; 1K 15,4; ^Mk 16,14; L 24,36; J 20,17
41 Ne všemu lidu, ale +svědkům prve k tomu zřízeným od Boha, nám, kteříž jsme ~s ním jedli a pili po jeho z mrtvých vstání.
     [+J 15,27; 1K 15,5; ~L 24,30; J 21,13]
42 A přikázal nám *kázati lidu a svědčiti, že on jest ten ustanovený od Boha soudce ^živých i mrtvých.
     *Mt 28,19; Mk 16,15; J 15,27; ^Sk 17,31; Ř 2,16; [2K 5,10]
43 Jemuť všickni proroci *svědectví vydávají, že odpuštění hříchů vezme skrze jméno jeho všeliký, kdožkoli uvěřil by v něho.
     *15,8; [13,38]; Jr 31,34; Mi 7,18; L 1,77; J 1,29; [Iz 53,5.6; Ez 34,16; Dn 9,24; Oz 1,7]
44 A když ještě Petr mluvil slova tato, +sstoupil Duch svatý na všecky, kteříž poslouchali slova Božího.
     [+4,31; 8,17]
45 I užasli se ti, jenž z obřezaných věřící byli, kteříž byli přišli s Petrem, že i na pohany dar Ducha svatého jest vylit.
46 Nebo *slyšeli je, ani mluví jazyky rozličnými, a velebí Boha. Tedy odpověděl Petr:
     *Mk 16,17
47 Zdali může kdo zabrániti vody, aby tito nebyli pokřtěni, *kteříž Ducha svatého přijali jako i my?
     *8,36; 11,17; [15,8]
48 A rozkázal je pokřtíti ve jménu Páně. I +prosili ho, aby u nich pobyl za některý den.
     [+J 4,40]

 


Seznam kapitol knihy Skutkové S. Apoštolů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]