KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Skutkové 15] [Skutkové 16] [Skutkové 17]

Skutkové S. Apoštolů 16
Timotea Pavel svatý obřezal, 9. do Macedonie viděním jsa ponuknut šel; 14. v Filippis Lydia získána, 16. děvečka věští uzdravena, 22. pročež Pavel svatý do vězení byv dán, 30. žalářného získal 33. a pokřtil.

P řišel pak do Derben a do Lystry, aj, učedlník jeden tu byl, *jménem Timoteus, syn jedné ženy Židovky věřící, ale otce měl Řeka.
     *Ř 16,21; Fp 2,19; 1Te 3,2; [1K 4,17; 1Tm 1,2; 2Tm 1,5]
2 Tomu +svědectví dobré vydávali ti, jenž byli v Lystře a v Ikonii bratří.
     [+6,3; 10,22]
3 Toho sobě oblíbil Pavel, aby s ním šel. I *pojav ho, obřezal jej, pro Židy, kteříž byli v těch místech; nebo věděli všickni, že otec jeho byl Řek.
     *1K 9,20
4 A když chodili po městech, vydávali jim k ostříhání ustanovení zřízená *od apoštolů a od starších, kteříž byli v Jeruzalémě.
     *15,20.[ 29]
5 A tak církve utvrzovaly se u víře a rozmáhaly se v počtu na každý den.
6 A prošedše +Frygii i Galatskou krajinu, když jim zabráněno od Ducha svatého, aby nemluvili slova Božího v Azii,
     [+18,23]
7 Přišedše do Myzie, pokoušeli se jíti do Bitynie. Ale nedal jim Duch Ježíšův.
8 Tedy pominuvše Myzii, *šli do Troady.
     *2K 2,12; [Sk 20,6]
9 I *ukázalo se Pavlovi v noci vidění, jako by muž nějaký Macedonský stál, a prosil ho, řka: Přijda do Macedonie, pomoz nám.
     *18,9; 23,11
10 A jakž to vidění viděl, ihned jsme usilovali o to, abychom šli *do Macedonie, tím ujištěni jsouce, že jest nás povolal Pán, abychom jim kázali evangelium.
     20,1
11 Protož pustivše se od Troady, přímým během připlavili jsme se do Samotracie a nazejtří do Neapolis,
12 A odtud do Filippis, kteréžto jest první město krajiny Macedonské, obyvateli cizími osazené. I *zůstali jsme v tom městě za několik dní.
     *15,35
13 V den pak sobotní vyšli jsme ven za město k řece, kdež býval obyčej modliti se. A usadivše se, mluvili jsme ženám, kteréž se tu byly sešly.
14 Jedna pak žena, jménem Lydia, kteráž šarlaty prodávala v městě Tyatirských, bohabojící, poslouchala nás. Jejížto srdce +otevřel Pán, aby to pilně rozsuzovala, co se od Pavla pravilo.
     [+L 24,45]
15 A když pokřtěna byla i dům její, prosila, řkuci: Poněvadž jste mne soudili věrnou Pánu býti, +vejdětež do domu mého, a pobuďte u mne. I ~přinutila nás.
     [+Gn 18,3; 19,3]; [Sd 19,21; Žd 13,2; ~Gn 33,11; L 24,29]
16 I stalo se, když jsme šli k modlitbě, že děvečka nějaká, +mající ducha věštího, potkala se s námi, kteráž veliký *užitek přinášela pánům svým budoucích věcí předpovídáním.
     *Sk 19,24; [16,19; +1S 28,7]
17 Ta šedši za Pavlem a za námi, volala, *řkuci: Tito lidé jsou služebníci Boha nejvyššího, kteřížto zvěstují nám cestu spasení.
     *Mt 8,29; Mk 5,7; L 8,28
18 A to činívala za mnoho dní. Pavel pak těžce to nesa, a obrátiv se, řekl duchu tomu: +Přikazuji tobě ve jménu Ježíše Krista, abys vyšel od ní. I vyšel hned té chvíle.
     [Mk 16,17]
19 A viděvše páni její, že jest odešla naděje +zisku jejich, *chytivše Pavla a Sílu, vedli je na rynk před úřad.
     *2K 6,5 ; 1Te 2,2; [+Sk 19,24]
20 A postavivše je před úředníky, řekli: *Tito lidé bouří město naše, jsouce Židé,
     *17,6; [1Kr 18,17]
21 A zvěstují obyčeje, kterýchž nám nesluší přijíti ani zachovávati, poněvadž jsme my Římané.
22 I povstala obec proti nim. A úředníci, roztrhše sukně jejich, kázali *je metlami mrskati.
     *2K 11,25; [Fp 1,29.30; 1Te 2,2]
23 A množství ran jim davše, vsadili je do žaláře, přikázavše strážnému žaláře, aby jich pilně ostříhal.
24 Tedy on takové maje přikázání, vsadil je do nejhlubšího žaláře, a nohy jejich +sevřel kladou.
     [+Ž 105,18]
25 O půlnoci *pak Pavel a Sílas modléce se, zpívali písničky o Bohu, takže je slyšeli i jiní vězňové.
     *4,31
26 A vtom pojednou země +třesení stalo se veliké, až se pohnuli gruntové žaláře, *a hned se jim všecky dveře otevřely a všech okovové spadli.
     *5,19; 12,7; [+4,31]
27 I procítiv strážný žaláře a vida dveře žaláře otevřené, vytrhl meč, aby se zabil, domnívaje se, že vězňové utekli.
28 I zkřikl naň Pavel hlasem velikým, řka: Nečiň sobě nic zlého, však jsme teď všickni.
29 A požádav světla, vběhl k nim, a třesa se, padl k nohám Pavlovým a Sílovým.
30 I vyved je ven, řekl: *Páni, co já mám činiti, abych spasen byl?
     *2,37; 9,6; L 3,10
31 A oni řekli: *Věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i dům tvůj.
     *Mk 16,16; J 3,16.[ 6,40; 1J 5,10
32 I mluvili jemu slovo Páně, i všechněm, kteříž byli v domu jeho.
33 A on pojav je v tu hodinu v noci, umyl rány jejich. I pokřtěn jest hned on i všecka čeled jeho.
34 A když je uvedl do domu svého, připravil jim stůl, a veselil se, že jest se vším domem svým uvěřil Bohu.
35 A když bylo ve dne, poslali úředníci služebníky, řkouce: Vypusť ty lidi.
36 I oznámil strážný žaláře slova ta Pavlovi, pravě: Že poslali úředníci, abyste byli propuštěni. Protož nyní vyjdouce, jdětež v pokoji.
37 Ale Pavel řekl k nim: Zmrskavše nás zjevně a bez vyslyšení, lidi Římany, vsázeli do žaláře, a již nyní nás chtějí tajně vyhnati? Nikoli, ale nechať sami přijdou, a vyvedou nás.
38 Tedy pověděli úředníkům služebníci slova ta. I báli se, uslyšavše, že by Římané byli.
39 A přišedše, prosili jich; a vyvedše je, *žádali jich, aby šli z města.
     *Mt 8,34; Mk 5,17; L 8,37
40 I vyšedše z žaláře, vešli k Lydii, a uzřevše bratří, potěšili jich, i šli odtud.

 


Seznam kapitol knihy Skutkové S. Apoštolů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]