KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[2. Tesalonicenským 1] [2. Tesalonicenským 2] [2. Tesalonicenským 3]

Druhá Epištola S. Pavla k Tesalonickým 2
Žádá za to, aby byli stálí, 2. a falešným budoucích věcí předpovídáním nedali se kormoutiti, 3. ale věděli, že antikrist prve se má zjeviti, i kralovati, 7. i ode Pána teprv zabit býti; 13. protož aby s dobrou myslí zachovávati to, což jim vydal apoštol, usilovali.

P rosímeť pak vás, bratří, skrze +příští Pána našeho Jezukrista a naše ~shromáždění v něj,
     [+1Te 4,16. 17; ~Mt 25,32]
2 Abyste se nedali rychle vyrážeti z mysli, ani kormoutiti, buď +skrze ducha, buďto skrze řeč, neb skrze list, jako od nás poslaný, jako by nastával den Kristův.
     [+#1">1J 4,1]
3 Nesvodiž +vás žádný nižádným obyčejem. Neboť nenastane den Páně, než až prve přijde odstoupení, ~a zjeven bude ten člověk hřícha, syn zatracení,
     [+Jr 29,8; Mt 24,4. 23; ~1J 2,18]
4 Protivící a +povyšující se nade všecko, což slove Bůh, anebo čemuž se děje Božská čest, takže se posadí v chrámě Božím, tak sobě počínaje, ~jako by byl Bůh.
     [+Dn 11,36; ~Ez 28,2]
5 Nepomníte-liž, že ještě +byv u vás, o tom jsem vám pravil?
     [+J 16,4]
6 A nyní co +mešká, víte, totiž aby on teprv zjeven byl časem svým.
     [+7]
7 Nebo +již tajemství nepravosti působí, toliko až by ten, jenž jej zdržuje nyní, z prostředku byl vyvržen.
     [+Sk 20,29. 30; 1J 4,3]
8 A tehdážť zjeven bude ten bezbožník, *kteréhož Pán +zabije duchem úst svých a zkazí zjevením jasné přítomnosti své,
     *[+]Iz 11,4; [+Zj 19,15. 20]
9 Kteréhožto nešlechetníka příští jest podle mocného +díla satanova, se ~vší mocí a divy i zázraky lživými,
     [+J 8,41]; [2K 4,4; ~Dt 13,1; Mt 24,24; Zj 13,13]
10 A se všelikým podvodem nepravosti v těch, +jenž hynou, ~protože lásky pravdy nepřijali, aby spaseni byli.
     [+2K 2,15; 4,3; ~2Tm 4,4]
11 A protož pošle jim Bůh mocné dílo +podvodů, aby věřili lži,
     [+Ř 1,27]
12 A aby odsouzeni byli všickni, kteříž +neuvěřili pravdě, ale oblíbili sobě nepravost.
     [+10]
13 Myť pak jsme povinni děkovati Bohu vždycky z vás, bratří Pánu milí, že +vyvolil vás Bůh od počátku k spasení, v posvěcení Ducha a u víře pravdy,
     [+Ef 1,4; 1Te 1,4; 2Tm 1,9]
14 K čemuž +povolal vás skrze evangelium naše, k dojití slávy Pána našeho Jezukrista.
     [+1Pt 5,10]
15 A protož, bratří, stůjtež a držtež se učení vydaného, jemuž jste se naučili, buďto skrze řeč, buďto i skrze list náš.
16 On pak Pán náš Ježíš Kristus, a Bůh i Otec náš, +kterýž zamiloval nás a dal nám potěšení věčné a naději dobrou z milosti,
     [+J 3,16; Ř 5,8]
17 Potěšujž srdcí vašich a *utvrdiž vás v každém slovu i skutku dobrém.
     *3,3

 


Seznam kapitol knihy Druhá Epištola S. Pavla k Tesalonickým:

[1] [2] [3]