KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Jan 2] [Jan 3] [Jan 4]

Evangelium S. Jana 3
Kristus Pán s Nikodémem rozmlouval o novém rodu. 22. I učedlníci Kristovi i Jan křtili. 25. Svědectví Jana Křtitele slavné o Kristu Pánu.

B yl pak člověk z farizeů, jménem Nikodém, kníže Židovské.
2 Ten přišel k Ježíšovi v noci, a řekl jemu: Mistře, víme, že jsi od Boha přišel Mistr; nebo +žádný nemůže těch divů činiti, kteréž ty činíš, leč by Bůh byl s ~ním.
     [+Sk 2,22; ~J 9,16]; [Sk 10,38]
3 Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Amen, amen pravím tobě: +Nenarodí-li se kdo znovu, nemůž viděti království Božího.
     [+Tt 3,5; Mt 18,3]
4 Řekl jemu Nikodém: Kterak můž člověk naroditi se, starý jsa? Zdali může opět v život matky své vjíti a naroditi se?
5 Odpověděl Ježíš: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo z +vody a z Ducha svatého, nemůž vjíti do království Božího.
     [+Ez 36,25.27; 1Pt 3,21; Žd 10,23]
6 Což se narodilo +z těla, tělo jest, a což se narodilo z Ducha, duch jest.
     [+Gn 5,2; Ř 3,23; 8,5]
7 Nediviž se, že jsem řekl tobě: Musíte se znovu zroditi.
8 Vítr kde chce věje, a hlas jeho slyšíš, ale nevíš, +odkud přichází, a kam jde. Takť jest každý, kdož se ~z Ducha narodil.
     [+Ž 135,7; Kaz 11,5; ~1K 2,11
9 Odpověděl Nikodém a řekl jemu: Kterak +mohou tyto věci býti?
     [+6,52.60; Ez 36,26]
10 Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Ty jsi mistr v Izraeli, a toho neznáš?
11 Amen, amen pravím tobě: Že +což víme, mluvíme, a což jsme viděli, svědčíme, ale svědectví našeho nepřijímáte.
     [+7,16 ]; [8,28; 12,49]
12 Poněvadž zemské věci mluvil jsem vám, a nevěříte, kterak, budu-li vám praviti nebeské, uvěříte?
13 Nebo +žádný nevstoupil v nebe, než ten, jenž sstoupil s nebe, Syn člověka, kterýž jest v nebi.
     [+6,62; Mt 28,2; Ef 4,9]
14 A jakož jest *Mojžíš povýšil hada na poušti, takť musí ^povýšen býti Syn člověka,
     *Nu 21.[8],9; 2Kr 18,4; ^J 8,28; 12,32
15 Aby každý, kdož +věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.
     [+6,36; Mk 16,16]
16 Nebo *tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, ^kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.
     *Ř 5,8; [8,32]; 1J 4,9; ^J 3,36; 6,40; Mk 16,16; 1J 5,10
17 Neboť jest *neposlal Bůh Syna svého na svět, aby odsoudil svět, ale aby spasen ~byl svět skrze něho.
     *L 9,56; [J 9,39]; [~1J 4,9]
18 Kdož +věří v něho, nebude odsouzen, *ale kdož nevěří, jižť jest odsouzen; nebo neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.
     *8,24; [+5,24]; Mk 16,16
19 Toto pak jest ten +soud, že *Světlo přišlo na svět, ale milovali lidé více tmu nežli Světlo; nebo skutkové jejich byli zlí.
     *1,[+5].9; [+1J 2,9]
20 Každý zajisté, kdož zle činí, nenávidí světla, a nejde k světlu, aby nebyli trestáni skutkové jeho.
21 Ale *kdož činí pravdu, jde k světlu, aby zjeveni byli skutkové jeho, že v Bohu učiněni jsou.
     *Ef 5,8
22 Potom přišel Ježíš i učedlníci jeho do země Judské, a tu přebýval s nimi, a *křtil.
     *4,1.[2]
23 A *Jan také křtil v Enon, +blízko Sálim, nebo byly tam vody mnohé. I přicházeli mnozí, ~a křtili se.
     *Mt 3,6.[~16]; [+1S 9,4; ~Mk 1,5
24 Nebo ještě *Jan nebyl vsazen do žaláře.
     *Mt 4,12; [14,3]; [L 3,19.20]
25 Tedy vznikla +otázka mezi Židy a některými z učedlníků Janových o očišťování.
     [+Sk 15,2]
26 I *přišli k Janovi a řekli jemu: Mistře, ten, kterýž byl s tebou +za Jordánem, jemužs ty ~svědectví vydal, aj, on křtí, a všickni jdou k němu.
     *Mt 3,11.[+13]; Mk 1,8; L 3,16; [~J 3,11]
27 Odpověděl Jan a řekl: +Nemůžť člověk vzíti ničehož, leč by jemu dáno bylo s nebe.
     [+19,11; 1K 4,7]
28 Vy sami +svědkové jste mi, že jsem pověděl: *Nejsem já Kristus, ale ~že jsem ^poslán před ním.
     *1,20.[+30]; ^1,33; Mk 1,2; L 7,27; [~Mal 3,1; Mt 11,10]
29 Kdož *má nevěstu, ženichť jest, přítel pak ženicha, jenž stojí a slyší ho, radostí raduje se pro hlas ženicha. Protož ta radost má naplněna jest.
     *Iz 54,5; 62,5; 2K 11,2; Zj 21,2
30 Onť +musí růsti, já pak menšiti se.
     [+2S 3,1]
31 Kdož jest *shůry přišel, nade všeckyť jest; kdožť jest z země, zemskýť jest, a zemské věci mluví. Ale ten, jenž s nebe přišel, nade všecky jest.
     *8,23; 1K 15,47
32 A což viděl a slyšel, *toť svědčí, ale ^svědectví jeho žádný nepřijímá.
     *5,19.20; ^3,11
33 Kdož pak přijímá svědectví jeho, zpečetil jest to, že Bůh *pravdomluvný jest.
     *8,26; [7,17; Dt 7,9]; Ř 3,4
34 Nebo +ten, kteréhož Bůh poslal, slovo Boží mluví; nebo jemu ne v míru dává *Bůh ducha.
     *Iz 61,1; L 4,18; [Ž 45,8]; [+J 1,16]
35 Otec miluje Syna *a všecko dal v ruku jeho.
     *Mt 11,27; Mt 28,18; L 10,22; [Ž 8,7; Žd 2,8]
36 Kdož *věří v Syna, má život věčný; ale kdožť jest +nevěřící Synu, neuzříť života, ale hněv Boží zůstává na něm.
     *6,40; 1J 5,12; [+3,18; Mk 16,16]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Jana:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21]