KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Římanům 15] [Římanům 16] [1 Korintským 1]

Epištola S. Pavla k Římanům 16
Pozdravení některým zvláštní od sebe i od jiných vzkazuje, 17. napomíná bratří k varování se nepokojných 20. a poroučí je Pánu Bohu.

P oroučímť pak vám Fében, sestru naši, služebnici církve Cenchrenské,
2 Abyste +ji přijali v Pánu, tak jakž sluší na svaté, a abyste jí pomocni byli, jestliže by vás v čem potřebovala. Nebo i ona mnohým hostem ochotně posluhovala, až i mně také.
     [+3J 1,6]
3 Pozdravte *Priscilly a Akvila, pomocníků mých v Kristu Ježíši,
     *Sk 18,2. 26; 2Tm 4,19
4 Kteříž pro můj život svých vlastních hrdel nasadili, jimžto ne já sám toliko děkuji, ale i všecky církve pohanské,
5 I domácího jejich shromáždění. Pozdravte mého milého Epéneta, kterýž jest prvotiny Achaie v Kristu.
6 Pozdravte Marie, kteráž mnoho práce měla s námi.
7 Pozdravte Andronika a Junia, příbuzných mých a spoluvězňů mých, kteříž jsou vzácní u apoštolů a kteříž přede mnou byli v Kristu Ježíši.
8 Pozdravte Amplia mně v Pánu milého.
9 Pozdravte Urbana, pomocníka našeho v Kristu, a Stachyna mého milého.
10 Pozdravte Apella zkušeného v Kristu. Pozdravte těch, kteříž jsou z domu Aristobulova.
11 Pozdravte Herodiona, příbuzného mého. Pozdravte těch, kteří jsou z čeledi Narciškovy věřící v Pána.
12 Pozdravte Tryfény a Tryfózy, kteréž práci vedou v Pánu. Pozdravte Persidy milé, kteráž mnoho pracovala v Pánu.
13 Pozdravte Rufa, +zvláštního v Pánu, a matky jeho i mé.
     8,33]
14 Pozdravte Asynkrita, Flegonta, Hermy, Patroba, Merkuria, i jiných bratří, kteříž jsou s nimi.
15 Pozdravte Filologa i Julie, Nerea a sestry jeho, i Olympa i všech svatých, kteříž jsou s nimi.
16 Pozdravte sebe vespolek *v políbení svatém. Pozdravujíť vás církve Kristovy.
     *1K 16,20; 2K 13,12; 1Te 5,26; 1Pt 5,14
17 Prosímť *pak vás, bratří, abyste šetřili těch, kteříž ~různice a ^pohoršení činí, naodpor učení tomu, kterémuž jste vy se naučili, a $varujte se jich.
     *Mt 24,5; [7,15]; Ko 2,8; Tt 3,9; ^Mt 18,6.[ 18]; 2Te 3,6; 2Tm 3,5; Tt 3,10; [~Fp 3,2; $1K 5,9. 11]
18 Nebo takoví Pánu našemu Ježíši Kristu neslouží, *ale svému břichu; a skrze ~lahodné řeči a pochlebenství svodí srdce prostých.
     *Fp 3,19; [~Ez 13,18; 2Pt 2,3]
19 Nebo vaše +poslušenství všechněch došlo. A protož se raduji z vás. *Než chciť, abyste byli moudří k dobrému, a prostí k zlému.
     *Mt 10,16; [+Ř 1,8]
20 Bůh pak *pokoje potře ~satana pod nohy vaše brzo. Milost %Pána našeho Jezukrista budiž s vámi. Amen.
     *15,33; 1K 14,33; [~Gn 3,15; %1K 16,23]
21 Pozdravují vás *Timoteus, pomocník můj, a ^Lucius, a =Jázon, a &Sozipater, příbuzní moji.
     *Sk 16,1; Fp 2,19; 1Te 3,2; ^Sk 13,1; =17,7; &20,4
22 Pozdravuji vás v Pánu já Tercius, kterýž jsem psal tento list.
23 Pozdravuje vás *Gáius, hospodář můj i vší církve. Pozdravuje vás ^Erastus, důchodní písař městský, a Kvartus bratr.
     *1K 1,14; ^2Tm 4,20
24 Milost +Pána našeho Jezukrista se všemi vámi. Amen.
     [+1K 16,23; 1Te 5,28]
25 Tomu pak, *jenž může vás utvrditi podle evangelium mého a kázání Ježíše Krista, ^podle zjevení tajemství od časů věčných skrytého,
     *Ef 3,20; ^1,9; 3,9; Ko 1,26; 2Tm 1,10; Tt 1,2; 1Pt 1,20
26 Nyní pak zjeveného i skrze Písma prorocká, podle poručení věčného Boha, ku poslušenství víry všechněm národům oznámeného,
27 Tomu, pravím, samému *moudrému Bohu sláva ~skrze Jezukrista na věky. Amen
     *11,33; [1Tm 1,17; ~6,16]
List tento k Římanům psán jest z Korintu, a poslán po Fében, služebnici sboru Cenchrenského.

 


Seznam kapitol knihy Epištola S. Pavla k Římanům:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]