KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Skutkové 21] [Skutkové 22] [Skutkové 23]

Skutkové S. Apoštolů 22
Pavel svatý počet činí před lidem z svého učení i života, 21. ale pro zmínku o pohanech všickni se zbouřili proti němu.

M uži +bratří a ~otcové, poslechněte této mé omluvy, kterouž vám nyní předložím.
     [+13,26; 7,2]
2 (Uslyševše pak, že by k nim mluvil Židovským +jazykem, tím raději mlčeli.) I řekl:
     [+21,40]
3 Já zajisté jsem *muž Žid, narozený v ~Tarsu městě Cilickém, ale vychován jsem v tomto městě %u noh Gamalielových, vyučený s pilností podle Zákona otcovského, horlivý $milovník Boha, jakož i vy všickni podnes jste.
     *[%]5,34; [~]9,11; 21,39; 2K 11,22; [$Ř 10,2]
4 Kterýž jsem se této cestě *protivil až k smrti, svazuje a dávaje do žaláře i muže i ženy,
     *8,3; 9,1; 26,10; 1K 15,9; Ga 1,13; 1Tm 1,13
5 Jakož i +nejvyšší kněz svědek mi toho jest, i všickni starší. Od nichž i listy k bratřím vzav, šel jsem do Damašku, abych i ty, kteříž tam byli, svázané přivedl do Jeruzaléma, aby byli trápeni.
     [+9,1. 2; 26,12]
6 I stalo se, když jsem se bral cestou a +přibližoval k Damašku, okolo poledne, že pojednou rychle s nebe obklíčilo mne světlo veliké.
     [+9,3; 1K 15,8; 2K 12,2]
7 I padl jsem na zem, a slyšel jsem hlas, +an mi dí: Saule, Saule, proč mi se protivíš?
     [+9,4]
8 A já odpověděl jsem: Kdo jsi, Pane? I řekl ke mně: Jáť jsem Ježíš Nazaretský, *kterémuž ty se protivíš.
     *Za 2,8; Mt 10,40; J 13,20
9 Ti pak, kteříž +se mnou byli, světlo zajisté viděli a přestrašeni jsou, ale hlasu toho, kterýž se mnou mluvil, neslyšeli.
     [+9,7; Dn 10,6. 7]
10 I řekl jsem: Pane, což mám činiti? A Pán řekl ke mně: Vstana, jdiž do Damašku, a tuť tobě bude povědíno všecko, což jest uloženo, abys ty činil.
11 A že jsem byl oslnul pro jasnost světla toho, za ruce jsa veden od těch, kteříž se mnou byli, přišel jsem do Damašku.
12 Ananiáš *pak nějaký, muž pobožný podle zákona, ~svědectví maje ode všech přebývajících v Damašku Židů,
    *9,10.[17] ; [~10,22]
13 Přišel ke mně, a stoje, řekl mi: Saule, bratře, prohlédni. A já hned v tu hodinu pohleděl jsem na něj.
14 I řekl mi: Bůh otců našich vyvolil +tě, abys poznal vůli jeho, a uzřel Spravedlivého tohoto, a abys slyšel hlas z úst jeho.
     [+9,15]
15 Nebo +svědkem jemu budeš u všech lidí těch věcí, kteréž jsi viděl a slyšel.
     [+26,16]
16 A protož nyní co prodléváš? Vstana, +pokřti se, a obmej hříchy své, *vzývaje jméno Páně.
     *Jl 2,32; Ř 10,13; [Sk 2,38; Mt 3,11; Mk 1,4; L 3,3]
17 Stalo *se pak, když jsem se navrátil do Jeruzaléma a modlil jsem se v chrámě, že jsem byl u vytržení mysli.
     9,26
18 I +viděl jsem jej, an dí ke mně: Pospěš a vyjdi rychle z Jeruzaléma, neboť nepřijmou svědectví tvého o mně.
     [+9,26]; ]2K 12,2]
19 A já řekl jsem: Pane, +oniť vědí, že jsem já do žaláře dával a bil jsem v školách ty, kteříž věřili v tebe.
     [+4; 9,2]
20 A *když vylévali krev +Štěpána, svědka tvého, já také jsem tu stál, a přivolil jsem k usmrcení jeho, a ostříhal jsem roucha těch, kteříž jej mordovali.
     *7,58; [8,1]
21 A Pán řekl ke mně: Jdi, *neboť já ku pohanům daleko pošli tebe.
     *9,15; 13,2; Ga 1,15; Ef 3,8; 1Tm 2,7; 2Tm 1,11
22 I poslouchali ho až do toho slova. A tu hned pozdvihli hlasu svého, řkouce: *Zahlaď z země takového, neboť nesluší jemu živu býti.
     *21,36
23 A když oni křičeli, a metali s sebe roucha, a prachem házeli v povětří,
24 Rozkázal jej hejtman uvésti do vojska, a kázal jej biči mrskati, aby zvěděl, pro kterou příčinu na něj tak křičí.
25 A když jej svázali řemením, řekl Pavel setníkovi, jenž tu stál: Sluší-liž vám +člověka Římana a neodsouzeného mrskati?
     [+16,37]
26 To uslyšav setník, přistoupě k hejtmanu, pověděl jemu, řka: Viz, co chceš činiti; nebo člověk tento jest Říman.
27 A přistoupiv hejtman, řekl mu: Pověz mi, jsi-li ty Říman? A on řekl: A já jsem.
28 I odpověděl hejtman: Já jsem za veliké peníze toho měšťanství dosáhl. Pavel pak řekl: Ale já jsem se i narodil Říman.
29 Tedy ihned odstoupili od něho ti, kteříž jej měli trápiti. Ano i hejtman bál se, když zvěděl, že jest Říman, a že jej byl kázal svázati.
30 Nazejtří pak, chtěje zvěděti jistotu, z čeho by jej vinili Židé, propustil jej z pout, a rozkázal, aby se sešli přední kněží i všecka rada jejich. I vyvedl Pavla, a postavil ho před nimi.

 


Seznam kapitol knihy Skutkové S. Apoštolů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]