KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[2 Korintským 13] [Galatským 1] [Galatským 2]

Epištola S. Pavla k Galatským 1
O původu apoštolství svého, 9. jistotě evangelium, 13. předešlé horlivosti bez umění 15. i o napravení se k dílu Božímu vypravuje.

P avel apoštol, (ne +od lidí, ani skrze člověka, ale *skrze Jezukrista, a Boha Otce, ~kterýž jej vzkřísil z mrtvých,)
     *[+]Tt 1,3; [~Sk 2,24. 32; Ř 4,25; 2K 4,14; Ko 2,12]
2 I ti, kteříž jsou se mnou, všickni bratří sborům Galatským:
3 Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána našeho Jezukrista,
4 Kterýž *vydal sebe samého za hříchy naše, aby ~nás vytrhl z tohoto přítomného věku zlého, podle vůle Boha a Otce našeho,
     *2,20; Ř 4,25; [Mt 20,28; ~L 1,74]
5 Jemuž +buď sláva na věky věků. Amen.
     [+2Tm 4,18; 1Pt 4,11]
6 Divím se tomu, že +tak rychle od toho, kterýž vás povolal v milost Kristovu, uchýlili jste se ~k jinému evangelium,
     [+5,8; ~2K 11,4]
7 Kteréž není jiné, ale jsou někteří, ješto vás kormoutí a +převrátiti chtějí evangelium Kristovo.
     [+Sk 15,1]
8 Ale bychom pak i my +neb anděl s nebe kázal vám mimo to, což jsme vám kázali, ~prokletý buď.
     [+2K 11,14; ~1K 16,22]
9 Jakož jsme již pověděli, a ještě znovu pravím: Jestliže by vám kdo co jiného +kázal mimo to, což jste přijali, prokletý buď.
     [+Dt 4,2; Př 30,6; Zj 22,18]
10 Nebo +lidské-liž věci, čili Boží předkládám? Zdaliž lidem se líbiti hledám? Kdybych se zajisté ještě lidem zaliboval, ~služebník Kristův bych nebyl.
     [+1Te 2,4; ~Jk 4,4]
11 Oznamujiť +pak vám, bratří, že evangelium to, kteréž kázáno jest ode mne, není podle člověka.
     1K 15,1; [+12,3]
12 Nebo aniž jsem já ho +přijal od člověka, ani se naučil, ale *skrze zjevení Ježíše Krista.
     *Ef 3,3; [+1K 11,23]
13 Slýchali jste zajisté o mém obcování někdejším v Židovstvu, *kterak jsem se velice protivil církvi Boží a hubil jsem ji,
     *Sk 26,10; [9,1; 22,4]; Fp 3,6
14 A že jsem prospíval v Židovstvu nad mnohé mně rovné v pokolení mém, byv velmi +horlivý milovník otcovských ustanovení.
     [+Fp 3,6]
15 Ale když se +zalíbilo Bohu, kterýž mne byl ~oddělil *z života matky mé a povolal skrze milost svou,
     *[~]Sk 9,15; 13,2; [+1K 1,21; ~Jr 1,5]
16 Zjeviti Syna +svého mně, *abych jej ~kázal mezi pohany, hned jsem se neporadil %s tělem a krví;
     *[~]2,8; Ef 3,8; [+Mt 16,17; %Sk 26,19]
17 Aniž jsem se vrátil do Jeruzaléma k těm, jenž prve byli apoštolé nežli já, ale šel jsem do Arabie, přišel jsem pak zase do Damašku.
18 Potom +po třech letech navrátil jsem se do Jeruzaléma, abych navštívil Petra, a pobyl jsem u něho patnácte dní.
     [+Sk 9,26]
19 Jiného pak z apoštolů žádného jsem neviděl než Jakuba, bratra Páně.
20 Cožť pak píši vám, aj, *před Bohem osvědčuji, žeť neklamám.
     *2K 1,23; [Ř 1,9; 1Tm 5,21]
21 Potom přišel jsem do +krajin Syrských a Cilických.
     [+Sk 9,30]
22 A nebyl jsem známý osobou sborům Židovským, kteříž byli v Kristu,
23 Než toliko slýchali o mně: Že +ten, kterýž se nám někdy ~protivil, již nyní káže víru, kterouž někdy hubil.
     [+Sk 9,21]; [~Ga 1,13]
24 A slavili ve mně Boha.

 


Seznam kapitol knihy Epištola S. Pavla k Galatským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6]