KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Římanům 9] [Římanům 10] [Římanům 11]

Epištola S. Pavla k Římanům 10
Židé, horlivost bez umění měvše, 3. však v Krista věřiti nechtěvše, sami sebou vinni jsou, 11. pohané pak uvěřivše, došli ospravedlnění.

B ratří, příchylnost zajisté s zvláštní libostí srdce mého jestiť k Izraelovi, i modlitba za něj k Bohu, aby spasen byl.
2 Neboť jim +svědectví vydávám, *žeť horlivost ~Boží mají, ale ne podle umění.
     *9,31; [+Ko 4,13; ~Sk 21,20; 22,3]
3 Nebo +neznajíce Boží spravedlnosti, a svou vlastní spravedlnost hledajíce vystaviti, spravedlnosti Boží nebyli poddáni.
     [+9,30]
4 Nebo konec +Zákona jest Kristus k ospravedlnění všelikému věřícímu.
     [+]Mt 5,17; Sk 13,38; 2K 3,14; [+Ga 3,22. 24]
5 Nebo Mojžíš +píše o spravedlnosti, kteráž jest z Zákona, pravě: *Který by koli člověk činil ty věci, živ bude v nich.
     *[+]Lv 18,5; [+]Ez 20,11; Ga 3,12
6 Ta pak spravedlnost, kteráž jest z víry, +takto praví: Neříkej v srdci svém: *Kdo vstoupí na nebe? To jest Krista s výsosti svésti.
     *[+]Dt 30,12
7 Aneb kdo sstoupí do propasti? To jest Krista z mrtvých vzbuditi.
8 Ale co dí spravedlnost z víry? *Blízko tebe jestiť slovo, v ústech tvých a v srdci tvém. A toť jest slovo ~to víry, kteréž kážeme,
     *Dt 30,14; Iz 51,16; 59,21; [~1Tm 4,6]
9 Totiž, vyznáš-li ústy +svými Pána Ježíše a srdcem svým uvěříš-li, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš.
     [+Mt 10,32; 2Tm 2,12]
10 Nebo srdcem se věří k spravedlnosti, ale +ústy vyznání děje se k spasení.
     [+Ž 116,10; 2K 4,13]
11 Nebo dí +Písmo: *Všeliký, kdož věří v něj, nebude zahanben.
     *[+]9,33; Iz 28,16; 1Pt 2,6; [+Ž 25,3; Iz 28,16]
12 Neníť +zajisté rozdílu mezi Židem a Řekem; nebo tentýž ~Pán všech, bohatý %jest ke všem vzývajícím jej.
     [+Sk 10,34; 15,9; ~1Tm 2,5; %Ef 1,7]
13 Každý *zajisté, kdožkoli +vzýval by jméno Páně, spasen bude.
     *[+]Jl 2,32; Sk 22,16
14 Ale kterak budou vzývati toho, v kteréhož neuvěřili? A kterak uvěří tomu, o němž neslyšeli? A kterak uslyší bez kazatele?
15 A kterak +kázati budou, jestliže nebudou posláni? Jakož psáno ~jest: Aj, jak krásné nohy zvěstujících pokoj, zvěstujících dobré věci.
     [+Jr 23,21; ~Iz 52,7; Na 1,15]
16 Ale ne všickni uposlechli evangelium. Nebo Izaiáš +praví: Pane, kdo uvěřil kázání našemu?
     [+]Iz 53,1; J 12,38
17 Tedy *víra z slyšení, a slyšení skrze slovo Boží.
     *J 17,20
18 Ale pravímť: Zdaliž jsou neslyšeli? Anobrž *po vší zemi rozšel se zvuk jejich a až do ~končin okršlku země slova jejich.
     *Ž 19,5; [~Iz 49,6]
19 Ale pravím: Zdaliž nepoznal Izrael toho? Ano první z nich +Mojžíš řekl: Já k závisti vás přivedu skrze národ ten, kteréhož nemáte za lid můj; skrze lid nemoudrý k hněvu popudím vás.
     [+]Dt 32,21
20 A Izaiáš směle +dí: Nalezen jsem od těch, kteříž mne nehledali; zjeven jsem těm, kteříž se na mne neptali.
     Iz 52,15; [+]65,1
21 Ale proti lidu Izraelskému +dí: Přes celý den roztahoval jsem ruce své k lidu nepovolnému a protivnému.
     [+]Iz 65,2; Jr 35,14

 


Seznam kapitol knihy Epištola S. Pavla k Římanům:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]