KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[1. Timoteovi 3] [1. Timoteovi 4] [1. Timoteovi 5]

První Epištola S. Pavla k Timoteovi 4
Prorokuje o budoucích bludařích, učení ďábelského rozsevačích. 6. Za tím Timotea, jak by se měl míti, 15. a k jakému cíli v slovu i v skutku směřovati, vyučuje.

D uch pak světle praví, *že v posledních časích ^odvrátí se někteří od víry, poslouchajíce %duchů bludných a učení ďábelských,
     *2Pt 3,3; [Mt 24,23. 24]; ^2Te 2,3; [%Tt 1,14]
2 V pokrytství lež mluvících, a cejchované majících svědomí své,
3 Zbraňujících ženiti se, přikazujících zdržovati se od pokrmů, kteréž Bůh stvořil k užívání *s díkčiněním věřícím a těm, jenž poznali pravdu.
     *1K 10,30
4 Nebo +všeliké stvoření Boží ~dobré jest, a nic nemá zamítáno býti, což se s díků činěním přijímá.
     [+Gn 1,31; ~Tt 1,15]
5 Posvěcuje *se zajisté skrze slovo Boží a modlitbu.
     *Sk 27,35; [Tt 1,15]
6 Toto předkládaje bratřím, budeš dobrý +služebník Jezukristův, vykrmený slovy víry a pravého učení, kteréhož jsi ~následoval.
     [+1Te 3,2; ~2Tm 3,10]
7 +Světské *pak a babské básně zavrz, ale cvič se v zbožnosti.
     *1,4; [+6,20]
8 Nebo tělesné cvičení malého jest užitku, ale +zbožnost ke všemu jest užitečná, a *má i nynějšího i budoucího života zaslíbení.
     *[+]Dt 28,3n; [+Ko 2,23; 1Tm 6,6]
9 Věrnáť +jest tato řeč a hodná, aby všelijak oblíbena byla.
     [+1,15]
10 Proto zajisté i pracujeme, i pohanění neseme, že *naději máme v Bohu živém, ~kterýž jest spasitel všech lidí, a zvláště %věřících.
     *Ko 1,5; [Ž 3,4; 1Te 1,9; ~Ž 36,7; %Ef 5,23]
11 Ty věci předkládej a uč.
12 Nižádný *mladostí tvou nepohrdej, ^ale buď příkladem věrných v řeči, v lásce, v duchu, u víře, v čistotě.
     *Tt 2,15; [1K 16,10]; ^1Pt 5,3
13 Dokudž k tobě nepřijdu, buďiž pilen +čítání, a napomínání, i učení.
     [+J 5,39]
14 Nezanedbávej daru, kterýž jest v tobě, jenž jest dán skrze proroctví +s vzkládáním rukou starších na tě.
     [+5,22; Sk 6,6]; [2Tm 1,6]
15 O tom přemyšluj, v tom buď ustavičně, aby prospěch +tvůj zjevný byl všechněm.
     [+Ef 4,15]
16 Budiž +sebe pilen i učení, a v tom trvej; nebo to čině, i samého sebe spasíš, i ty, kteříž tebe poslouchají.
     [+Sk 20,28]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Timoteovi

[1] [2] [3] [4] [5] [6]