KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[1. Timoteovi 2] [1. Timoteovi 3] [1. Timoteovi 4]

První Epištola S. Pavla k Timoteovi 3
Jaký by měl býti v obcování i v obyčejích, a jakými ctnostmi ozdobený biskup, 8. i jáhen, vyměřuje apoštol, 14. a příčinu tohoto psání svého ukazuje.

V ěrnáť +jest tato řeč, žádá-li ~kdo biskupství žeť výborné práce žádá.
     [+2Tm 2,11; ~Sk 20,28]
2 Ale musíť +biskup býti bez úhony, *jedné manželky muž, ~bedlivý, středmý, vážný, k hostem přívětivý, ^způsobný k učení.
     *[+]Tt 1,6; ^2Tm 2,2; [+1Pt 2,3; ~Tt 2,2]
3 Ne +pijan vína, ne bitec, ~ani mrzkého zisku žádostivý, ale mírný, ne svárlivý, ne lakomec,
     [+Lv 10,9; Tt 1,7]; [~2Tm 2,4; 1Pt 5,2]
4 Kterýž by dům svůj dobře spravoval, a +dítky své měl v poddanosti se vší šlechetností.
     [+1S 2,12]
5 (Nebo jestliže kdo domu svého spraviti neumí, kterak o církev Páně pečovati bude?)
6 Ne novák, aby snad nadut +jsa, neupadl v potupení ďáblovo.
     [+11]
7 A musíť také i svědectví dobré míti od těch, kteříž jsou vně, aby neupadl v pohanění a v osidlo ďáblovo.
8 Takž podobně *jáhnové musejí býti poctiví, ne dvojího jazyku, ne mnoho vína ~pijící, ne žádostiví mrzkého zisku,
     *Sk 6,3; [~1Tm 3,3]
9 Mající *tajemství víry v svědomí čistém.
     *1,19
10 A ti také ať jsou nejprv zkušeni, a tak ať přisluhují, jsouce bez úhony.
11 Též i manželky jejich musejí býti šlechetné, neutrhavé, +středmé, ve všem věrné.
     [+Tt 2,2. 3]
12 Jáhnové buďtež +jedné manželky muži, kteříž by své dítky dobře spravovali i své domy.
     [+2]
13 Nebo +kteříž by dobře přisluhovali, dobrého stupně sobě dobudou, a mnohé doufanlivosti u víře, kteráž jest v Kristu Ježíši.
     [+Mt 25,21]
14 Totoť píši tobě, maje naději, že brzo přijdu k tobě.
15 Pakliť prodlím, abys +věděl, kterak máš v domu Božím chovati se, jenž jest církev Boha živého, sloup a utvrzení pravdy.
     [+2Tm 2,20]
16 A v pravdě velikéť jest tajemství zbožnosti, že Bůh +zjeven jest v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázal se ~andělům, kázán %jest pohanům, uvěřeno jemu na světě, vzhůru přijat $jest ve slávu.
     [+J 1,14; 1Pt 3,18; 1J 1,1. 2]; [~1Pt 1,12; Mt 28,2; %Ef 3,6; $Mk 16,19]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Timoteovi

[1] [2] [3] [4] [5] [6]