KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[2. Tesalonicenským 3] [1. Timoteovi 1] [1. Timoteovi 2]

První Epištola S. Pavla k Timoteovi 1
Péči měv apoštol o Efezské, aby od falešných apoštolů podvedeni nebyli, 3. Timotea při nich nechal, 5. jemuž pravý cíl zákona Páně ukázav, 12. milosrdenství Boží při sobě i při jiných zveličuje, 18. a Timoteovi, aby dobrého svědomí ostříhal, přikazuje.

P avel, apoštol Ježíše Krista, +podle zřízení Boha spasitele našeho a pána Jezukrista, naděje naší,
     [+Sk 9,15]
2 Timoteovi, +vlastnímu synu u víře: *Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce našeho a od Krista Ježíše Pána našeho.
     *Ga 1,3; [+Tt 1,4]
3 Jakož jsem prosil tebe, +abys pozůstal v Efezu, když jsem šel do Macedonie, viziž, abys přikázal ~některým jiného učení neučiti,
     [+Sk 20,1. 3; ~Ga 1,6. 7]
4 Ani *oblibovati +básní a ~vypravování rodů, čemuž konce není, odkudž jen hádky %pocházejí, více nežli vzdělání Boží, kteréž jest u víře,
     *4,7; 6,4; Tt 1,14; [+2Tm 2,16; ~Tt 3,9; %1Tm 6,4]
5 Ješto +konec přikázání jest láska z srdce čistého a z svědomí dobrého a z víry neošemetné.
     [+Kaz 12,13; L 10,27]; [Ř 13,8. 10; Ga 5,14]
6 Od čehož někteří jako od cíle pobloudivše, uchýlili se k marnomluvnosti,
7 Chtíce býti +učitelé Zákona, a nerozumějíce, ani co mluví, ani čeho zastávají.
     [+J 3,10]
8 Víme pak, že +dobrý jest Zákon, když by ho kdo náležitě užíval,
     [+Ř 7,12]
9 Toto +znaje, že spravedlivému není uložen Zákon, ale ~nepravým a nepoddaným, bezbožným a hříšníkům, nešlechetným a %nečistým, mordéřům otců svých a matek, vražedlníkům,
     [+Ga 3,19; ~Ř 1,29n; %Žd 12,16]
10 Smilníkům, samcoložníkům, těm, kteříž lidi kradou, lhářům, křivým přísežníkům, a jest-li co jiného, ješto by bylo naodpor zdravému učení,
11 Jenž jest podle slavného +evangelium blahoslaveného Boha, ~kteréžto mně svěřeno jest.
     [+6,15; ~1Te 2,4]
12 Protož děkuji tomu, kterýž mne zmocnil, totiž Kristu Ježíši Pánu našemu, že mne za tak +věrného soudil, aby mne v službě postavil,
     [+Sk 9,15]
13 Ješto *jsem prve byl +ruhač, a protivník, a ukrutník. Ale milosrdenství jsem došel; ^neb jsem to z neznámosti činil v nevěře.
     *Sk 22,4; [+8,3; J 9,1] ^J 16,2
14 Rozhojnila +se pak náramně milost Pána našeho, s věrou a s milováním, kteréž jest v Kristu Ježíši.
     [+Ř 5,20]
15 Věrnáť +jest tato řeč a všelijak oblíbení hodná, že ~Kristus Ježíš přišel na svět, aby %hříšné spasil, z nichžto já první jsem.
     [+4,9; ~Mt 9,13; %1,21; 2K 5,21]
16 Ale +proto milosrdenství jsem došel, aby na mně prvním dokázal Ježíš Kristus všeliké dobrotivosti, ku příkladu těm, kteříž mají uvěřiti ~v něho k životu věčnému.
     [+13; ~Mk 16,16]
17 Protož Králi věků +nesmrtelnému, neviditelnému, samému moudrému Bohu budiž čest i sláva na věky věků. Amen.
     [+Ř 1,23]
18 Totoť +přikázání poroučím tobě, synu Timotee, totiž abys podle předešlých o tobě proroctví *bojoval v tom dobrý boj,
     *1Tm 6,12; [+1,5]
19 Maje víru a dobré svědomí, kteréžto někteří potrativše, zhynuli u víře.
20 Z nichžto jest Hymeneus a *Alexander, kteréž jsem vydal satanu, aby trestáni jsouce, učili se nerouhati.
     *2Tm 4,14

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Timoteovi

[1] [2] [3] [4] [5] [6]