KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[2. Timoteovi 2] [2. Timoteovi 3] [2. Timoteovi 4]

Druhá Epištola S. Pavla k Timoteovi 3
Předpověděv o hrozných bezbožnostech budoucího velmi nebezpečného věku, 5. napomíná Timotea k utíkání lidí takových, (9. jimž i pohrůžku činí,) 10. k zůstávání v tom, čemuž se od něho naučil, by pak i v protivenství proto snášeti měl.

T oto pak věz, *že v posledních dnech nastanou časové nebezpeční.
     *1Tm 4,1; 2Pt 3,3; Ju 1,18
2 Nebo nastanou lidé sami sebe milující, +peníze milující, chlubní, pyšní, zlolejci, rodičů neposlušní, nevděční, bezbožní,
     [+Ř 1,30. 31]
3 Nelítostiví, smluv +nezdrželiví, utrhači, +nestředmí, plaší, kterýmž nic dobrého milo není,
     [+Ř 1,31; ~Tt 1,8]
4 Zrádci, přívažčiví, nadutí, rozkoší milovníci +více nežli Boha,
     [+Fp 3,19]
5 Mající +způsob pobožnosti, ale moci její zapírajíce, a od takových se odvracuj.
     [+Mt 7,15; 15,7. 8; Ř 2,20]
6 Nebo z těch jsou i ti, kteříž nacházejí +do domů, a jímajíce, vodí ženky obtížené hříchy, jenž vedeny bývají rozličnými žádostmi,
     [+Tt 1,11]
7 Kteréž vždycky se učí, ale nikdy ku poznání pravdy přijíti nemohou.
8 Jakož zajisté *Jannes a Jambres zprotivili se Mojžíšovi, tak i tito protiví se pravdě, lidé na ~mysli porušení a při %víře spletení.
     *Ex 7,11; [~1Tm 6,5; %Tt 1,16; Ř 1,28]
9 Ale nebudouť více prospívati. Nebo nemoudrost jejich zjevná bude všechněm, jako i oněchno byla.
10 Ale ty jsi došel mého učení, způsobu života mého, úmyslu, víry, snášelivosti, lásky, trpělivosti,
11 Protivenství, +utrpení, kteráž na mne přišla v *Antiochii, v Ikonii, a v Lystře; kterážto protivenství snášel jsem, ale ze všech ~vysvobodil mne Pán.
     *Sk 13,14; 14,1; [+13,50]; [~Ž 34,20; 2K 1,10]
12 A *takž i všickni, kteříž chtějí zbožně živi býti v Kristu Ježíši, protivenství +míti budou.
     *[+]Sk 14,22; [+Mt 16,24; 1Te 3,3]
13 Zlí pak lidé a svůdcové prospívati budou ze zlého v horší, i jiné v blud uvodíce, i sami bludem pojati jsouce.
14 Ale ty +zůstávej v tom, čemužs se naučil a cožť jest svěřeno, věda, od kohos se naučil.
     [+2,2]
15 A že hned od dětinství svatá Písma znáš, kteráž tě mohou moudrého učiniti k +spasení skrze víru, kteráž jest v Kristu Ježíši.
     [+Ř 1,16; 1K 15,2]
16 Všeliké zajisté *Písmo od Boha jest vdechnuté, a užitečné ~k učení, k trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti,
     *2Pt 1,20; [Ř 15,4; ~Žd 4,2]
17 Aby byl dokonalý člověk Boží, ke všelikému +skutku dobrému hotový.
     2,21]

 


Seznam kapitol knihy Druhá Epištola S. Pavla k Timoteovi

[1] [2] [3] [4]