KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Kolossenským 1] Kolossenským 2] [Kolossenským 3]

Epištola S. Pavla k Kolossenským 2
Svou o ně pečlivost osvědčuje, 6. k stálosti v pravdě, 8. i k veliké před falešnými apoštoly opatrnosti pilně napomíná, 16. předkládaje jim pravý cíl všech figur a ceremonií, jenž jest Kristus Pán.

C hciť zajisté, abyste věděli, +kterakou nesnáz mám o vás a o ty, kteříž jsou v Laodicii a kteřížkoli neviděli tváři mé podle těla,
     [+Fp 1,30; 4,3]
2 Aby potěšena byla srdce jejich, spojená v lásce, a to ke všemu bohatství přejistého smyslu, ku +poznání tajemství Boha i Otce i Krista Pána,
     [+Iz 53,11; Jr 9,24]
3 V němžto jsou *skryti všickni pokladové moudrosti a známosti.
     *1K 1,30; [Ž 51,8; 1K 1,24]
4 A totoť pravím proto, aby *vás žádný, falešně dovodě, neoklamal podobnou k pravdě řečí.
     *Ef 5,6; [Ko 2,18]
5 Nebo *ačkoli vzdálen jsem tělem, však duchem s vámi jsem, raduje se, a vida ~řád váš a %utvrzení té víry vaší v Krista.
     *1K 5,3; 1Te 2,17; [~1K 14,40; %Ko 1,23]
6 Protož jakož jste přijali Krista Ježíše Pána, tak v něm choďte,
7 Vkořenění +a vzdělaní na něm, a utvrzení u víře, jakž jste naučeni, rozhojňujíce se ~v ní s díků činěním.
     [+Ef 3,18]; [~1K 1,5]
8 Hleďtež, ať by vás někdo neobloupil moudrostí +světa a marným zklamáním, uče podle ustanovení lidských, podle živlů ~světa, a ne podle Krista.
     [+Mt 15,3.9; Ř 16,17; ~Ga 4,3. 9]
9 Nebo v +něm přebývá všecka plnost Božství ~tělesně.
     [+J 1,14; ~Ko 2,17]
10 A vy v něm jste +doplněni, kterýžto jest hlava ~všeho knížatstva i mocnosti,
     [+1,28; J 1,16; ~Ef 1,21]
11 V němžto i +obřezáni jste obřezáním ne rukou učiněným, svlékše ~tělo hříchů v obřezání Kristovu,
     [+Dt 10,16; Ř 2,29]; [~6,6; Ef 4,22]
12 Pohřbeni *jsouce s ním ve křtu, skrze kterýžto i spolu s ním z mrtvých vstali jste skrze ~víru, jíž jste došli z mocnosti Boží, kterýž vzkřísil jej z mrtvých.
     *Ř 6,4; Ga 3,27; [~Ef 1,19]
13 A vás, ještě mrtvé v hříších a v neobřízce těla vašeho, spolu *s ním obživil, odpustiv vám ~všecky hříchy,
     *Ef 2,1.[ 5. 11; ~L 7,42. 48]
14 A smazav *proti nám čelící zápis, jenž záležel v ustanoveních, a byl odporný nám, i vyzdvihl jej z prostředku, přibiv jej k kříži;
     *Ef 2,15
15 A +obloupiv knížatstva i moci, vedl je na odivu zjevně, ~triumf slaviv nad nimi skrze něj.
     [+Gn 3,15; Ž 68,19; Iz 53,12]; [Mt 12,29; ~2K 2,14]
16 Protož *žádný vás +nesuď pro pokrm, aneb pro nápoj, anebo z strany některého svátku, nebo novuměsíce, anebo sobot,
     *Ř 14,4; [+Lv 11,2; Ř 14,2. 3; Ga 4,10]
17 Kteréžto věci *jsou stín budoucích, ale to, od čehož se stín dělal, jestiť tělo Kristovo.
     *Žd 8,5; 10,1
18 Nižádný vás +nepředchvacuj svémyslně pokorou a náboženstvím andělským, v to, čehož neviděl, vysokomyslně se vydávaje, marně se nadýmaje smyslem těla svého,
     [+Jr 29,8; Ez 13,3]; [Mt 24,4; Mk 13,5; Ef 5,6]
19 A nedrže se hlavy, od níž všecko tělo po kloubích a svazích vzdělané a spojené roste Božím zrůstem.
20 Poněvadž tedy +zemřevše s Kristem osvobozeni jste od živlů světa, pročež tak jako byste živi byli světu, těmi *ceremoniemi dáte se obtěžovati?
     *Ga 4,3; [+Ř 6,3. 5; 7,4]
21 Když říkáte: Nedotýkej se, ani okoušej, aniž se s tím obírej!
22 Kteréžto všecky věci samým užíváním jich přicházejí k zkáze, a toť vše není než podle +přikázání a učení lidských.
     Mt 15,8. 9; [+Iz 29,13]
23 Ačťkoli pak ty věci mají tvárnost moudrosti, v +způsobu té nábožnosti pošmourné a v povrchní pokoře i v neodpouštění tělu, avšak nejsou v žádné platnosti, když přináležejí toliko k nasycení těla.
     [+18]

 


Seznam kapitol knihy Epištola S. Pavla k Kolossenským

[1] [2] [3] [4]