KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Jan 16] [Jan 17] [Jan 18]

Evangelium S. Jana 17

Horlivá modlitba Krista Pána, kterouž k Otci svému milému za učedlníky své 20. i jejich potomky věrné činil.

T o pověděv Ježíš, i pozdvihl očí svých k nebi a řekl: Otče, přišlať jest hodina, oslaviž Syna svého, aby i Syn tvůj oslavil tebe;
2 Jakož jsi dal jemu moc nad každým člověkem, aby těm všechněm, kteréž jsi dal jemu, on život věčný dal.
3 Totoť jest pak věčný život, aby poznali *tebe samého pravého Boha, a kteréhož jsi poslal, ~Ježíše Krista.
     *Jr 9,23.24; [Ko 2,2; ~Iz 53,11]
4 Jáť jsem +oslavil tebe na zemi; dílo jsem ~vykonal, kteréž jsi mi dal, abych činil.
     [+13,31; ~4,34]
5 A nyní oslaviž ty mne, Otče, u sebe samého, slávou, kterouž jsem měl u tebe, prve nežli svět byl.
6 Oznámil jsem jméno tvé lidem, kteréž jsi mi dal z světa. Tvojiť jsou byli, a mně jsi je dal, a řeč tvou zachovali.
7 A nyní poznali, že všecky věci, kteréž jsi mi dal, od tebe jsou.
8 Nebo slova, kteráž jsi mi dal, dal jsem jim; a oni přijali, a poznali vpravdě, *že jsem od tebe vyšel, a uvěřili, že jsi ty mne poslal.
     *23; 16,30
9 Já za ně prosím, ne za svět prosím, ale za ty, +kteréž jsi mi dal, nebo tvoji jsou.
     [+6,37]
10 A *všecky věci mé tvé jsou, a tvé mé jsou, a oslaven jsem v nich.
     *16,15
11 Již pak více nejsem na světě, ale oni jsou na světě, a já k tobě jdu. Otče svatý, ostříhejž jich ve jménu svém, kteréž jsi mi dal, +ať by byli jedno jako i my.
     [+10,30; 17,21]
12 Dokudž *jsem s nimi byl na světě, já jsem jich ostříhal ve jménu tvém. ^Kteréž jsi mi dal, zachoval jsem, =a žádný z nich nezahynul, než syn zatracení, aby &se Písmo naplnilo.
     *6,37.39; 10,28; ^Iz 8,18; Žd 2,13; =J 18,9; &Ž 109,8
13 Ale nyní +k tobě jdu, a toto mluvím na světě, aby měli radost mou plnou v sobě.
     [+16,5]
14 Já jsem jim dal slovo tvé, a svět jich nenáviděl; nebo nejsou z světa, jako i já nejsem z světa.
15 Neprosímť, abys je vzal z světa, ale abys jich +zachoval od zlého.
     [+11; 2Te 3,3]
16 Z světať nejsou, jakož i já nejsem z světa.
17 Posvětiž jich v pravdě své, *slovo tvé +pravda jest.
     *8,31.[+] 40; [+Ž 119, 142. 151
18 Jakož *jsi mne poslal na svět, i já jsem je poslal na svět.
     *20,21
19 A já *posvěcuji sebe samého za ně, aby i oni ~posvěceni byli v pravdě.
     *1K 1,[~]2. 30; [Žd 2,11]
20 Ne za tytoť pak toliko prosím, ale i za +ty, kteříž skrze slovo jejich mají uvěřiti ve mne,
     [+20,31; Sk 10,43]
21 Aby všickni *jedno byli, jako ty, Otče, ~ve mně, a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi ty mne poslal.
     *Ga 3,28; Ef 4,3; [~J 10,38; 1J 1,3]
22 A já slávu, kterouž jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jakož i my jedno jsme.
23+v nich, a ty ve mně, aby dokonáni byli v jedno, a aby poznal svět, že jsi ty mne poslal, a že jsi je miloval, jakožs i mne miloval.
     [+1K 6,17]
24 Otče, kteréž jsi mi dal, *chciť, kdež jsem já, aby i oni byli se mnou, aby hleděli na slávu mou, kteroužs mi dal; nebo jsi mne miloval ~před ustanovením světa.
     *12,26; 14,3; [1Te 4,17; ~Ef 1,4]
25 Otče spravedlivý, *tebeť jest svět nepoznal, ale ^já jsem tebe poznal, a i tito poznali, že jsi ty mne poslal.
     *15,21; 16,3; ^16,27.30; [7,29]
26 A známéť jsem jim učinil jméno tvé, a ještě známo učiním, aby to milování, kterýmž jsi mne miloval, *bylo v nich, a i já v nich.
     *15,9

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Jana:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21]