KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Jan 19] [Jan 20] [Jan 21]

Evangelium S. Jana 20

Kristus Pán z mrtvých vstal, 14. a ukázal se Mariji 19. i apoštolům všechněm, 22. kterýmž, (napraviv je k víře pravé,) poselství své svěřil.

P rvní *pak den po sobotě Maria Magdaléna přišla ráno k hrobu, když ještě tma bylo. I uzřela kámen odvalený od hrobu.
     *Mt 28,1; Mk 16,1; L 24,1
2 I běžela odtud a přišla k Šimonovi Petrovi a k jinému učedlníku, jehož miloval *Ježíš, a řekla jim: Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kde jsou jej položili.
     *13,23; 19,26; 21,7
3 Tedy *vyšel Petr a jiný učedlník, a šli k hrobu.
     L 24,12
4 I běželi oba spolu. Ale ten druhý učedlník předběhl Petra, a přišel prve k hrobu.
5 A nachýliv se, uzřel prostěradla položená, ale však tam nevšel.
6 Tedy přišel Šimon Petr, za ním jda, a všel do hrobu. I uzřel prostěradla položená,
7 A +rouchu, kteráž byla na hlavě jeho, ne s prostěradly položenou, ale obzvláštně svinutou na jednom místě.
     [+11,44]
8 Potom všel i ten druhý učedlník, kterýž byl prve přišel k hrobu, i uzřel a uvěřil.
9 Nebo ještě neznali Písma, že měl Kristus z mrtvých *vstáti.
     *Ž 16,10; Iz 53,8; Jon 2,1; L 24,26; Sk 2,25; 13,35; 17,3
10 I odešli zase ti učedlníci tam, kdež prve +byli.
     [+16,32]
11 Ale Maria +stála u hrobu vně, plačici. A když plakala, naklonila se do hrobu.
     [+Mk 16,5]
12 A uzřela dva anděly v bílém rouše sedící, jednoho u hlavy a druhého u noh, tu kdež bylo položeno tělo Ježíšovo.
13 Kteřížto řekli jí: Ženo, co pláčeš? I dí jim: Vzali Pána mého, a nevím, kde ho položili.
14 To když řekla, obrátila se zpátkem, a +uzřela Ježíše, an stojí, ~ale nevěděla, by Ježíš byl.
     [+Mt 28,9; Mk 16,9; ~L 24,16]
15 Dí jí Ježíš: Ženo, co pláčeš? Koho hledáš? Ona domnívajici se, že by zahradník byl, řekla jemu: Pane, vzal-lis ty jej, pověz mi, kdes ho položil, ať já jej vezmu.
16 Řekl jí Ježíš: Maria. Obrátivši se ona, řekla jemu: Rabbóni, jenž se vykládá: Mistře.
17 Dí jí Ježíš: Nedotýkejž se mne; neb jsem ještě nevstoupil k Otci svému. *Ale jdiž k bratřím mým, a pověz jim: ^Vstupuji k Otci svému, a k Otci vašemu, k Bohu svému, a k Bohu vašemu.
     *Ž 22,23; ^J 16,16
18 I přišla *Maria Magdaléna, zvěstujici učedlníkům, že by viděla Pána a že jí to pověděl.
     *Mt 28,8; Mk 16,8; L 24,9
19 Když *pak byl večer toho dne, kterýž jest první po sobotě, a dveře byly zavříny, kdež byli učedlníci shromážděni, ~pro strach Židovský, přišel Ježíš, a stál u prostřed, a řekl jim: Pokoj %vám.
     *Mk 16,14; L 24,36; 1K 15,5; [~J 19,38; Sd 6,23]
20 A to pověděv, ukázal jim ruce i bok svůj. *I zradovali se učedlníci, vidouce Pána.
     *16,22
21 Tedy řekl jim opět: Pokoj vám. *Jakož mne poslal Otec, tak i já posílám vás.
     *17,18; Iz 61,1; Mk 16,15; L 4,18
22 To pověděv, dechl, a řekl jim: Přijměte Ducha svatého.
23 Kterýmžkoli *odpustili byste hříchy, odpouštějíť se jim; a kterýmžkoli zadrželi byste je, zadržániť jsou.
     *Mt 16,19; 18,18
24 Tomáš pak jeden ze dvanácti, jenž sloul *Didymus, nebyl s nimi, když byl přišel Ježíš.
     *11,16
25 I řekli jemu jiní učedlníci: Viděli jsme Pána. A on řekl jim: Leč uzřím v rukou jeho bodení hřebů, a vpustím prst svůj v místo hřebů, a ruku svou vložím v bok jeho, nikoli neuvěřím.
26 A po osmi dnech opět učedlníci jeho byli vnitř, a Tomáš s nimi. Přišel Ježíš, a dveře byly zavříny, i stál uprostřed a řekl: Pokoj vám.
27 Potom řekl k Tomášovi: Vložiž prst svůj sem, a viz ruce mé, a vztáhni ruku svou, *a vpusť v bok můj, a nebudiž nevěřící, ale věřící.
     *1J 1,1
28 I odpověděl Tomáš a řekl jemu: Pán +můj a Bůh můj.
     [+1Kr 18,39]
29 Dí jemu Ježíš: Žes mne viděl, Tomáši, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteříž *neviděli, a uvěřili.
     *1Pt 1,8
30 Mnohé *zajisté i jiné divy činil Ježíš před obličejem učedlníků svých, kteréž nejsou psány v knize této.
     *21,25
31 Ale toto +psáno jest, ~abyste věřili, že Ježíš jest Kristus, Syn Boží, a abyste věříce, život věčný měli ve jménu jeho.
     [+21,25; ~1J 5,13]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Jana:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21]