KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Jan 7] [Jan 8] [Jan 9]

Evangelium S. Jana 8

O ženě popadené v cizoložstvu. 12. Svědectví pravé o Pánu, kdo by a co byl. 22. Židé se Pánem se hádajíce, rouhají se jemu, 59. a ukamenovati jej chtějí.

J ežíš pak odšel na horu Olivetskou.
2 Potom na +úsvitě zase ~přišel do chrámu, a všecken lid sšel se k němu. A on posadiv se, učil je.
     [+Sk 5,21; ~7,14]
3 I přivedli k němu zákoníci a farizeové ženu v cizoložstvu popadenou; a postavivše ji v prostředku,
4 Řekli jemu: Mistře, tato žena jest postižena při skutku, když cizoložila.
5 A *v Zákoně Mojžíš přikázal nám takové kamenovati. Ty pak co pravíš?
     *Lv 20,10; Dt 22,22
6 A to řekli, pokoušejíce ho, aby jej mohli obžalovati. Ježíš pak skloniv se dolů, prstem psal na zemi.
7 A když se nepřestávali otazovati jeho, zdvihl se a řekl jim: +Kdo jest z vás bez hříchu, nejprv hoď na ni kamenem.
     [+Dt 17,7]
8 A opět schýliv se, psal na zemi.
9 A oni uslyševše to a v svědomích svých obviněni jsouce, jeden po druhém odcházeli, počavše od starších až do posledních. I zůstal tu Ježíš sám, a žena uprostřed stojeci.
10 A pozdvih se Ježíš a žádného neviděv, než ženu, řekl jí: Ženo, kde jsou ti, kteříž na tebe žalovali? Žádný-li tě neodsoudil?
11 Kterážto řekla: Žádný, Pane. I řekl jí Ježíš: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž *a nehřeš více.
     *5,14
12 Tedy Ježíš opět jim mluvil, řka: Já jsem *Světlo světa. Kdož mne následuje, nebudeť choditi v temnostech, ale budeť míti Světlo života.
     *1,[5] .9; 9,5; 12,46; [Iz 42,6.7.16]
13 I řekli jemu farizeové: Ty sám o sobě svědectví vydáváš, svědectví tvé není pravé.
14 Odpověděl Ježíš a řekl jim: Ačkoli *já svědectví vydávám sám o sobě, však pravé jest svědectví mé; ^nebo vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Ale vy nevíte, odkud jsem přišel, anebo kam jdu.
     *5,31; ^7,28
15 Vy podle těla soudíte, já nesoudím žádného.
16 A bychť pak i soudil já, soud můj jestiť pravý; nebo +nejsem sám, ale jsem já a ten, kterýž mne poslal, Otec.
     [+29; 16,32]
17 A v *Zákoně vašem psáno jest: Že dvou člověků svědectví pravé jest.
     *Nu 35,30; Dt 17,6; 19,15; Mt 18,16; 2K 13,1; Žd 10,28
18 Jáť svědectví vydávám sám o sobě, *a svědectví vydává o mně ten, kterýž mne poslal, Otec.
     *Mt 3,17; 17,5; Mk 1,11; 9,7; L 3,22; 9,35; 2Pt 1,17
19 Tedy řekli jemu: Kdež jest ten tvůj Otec? Odpověděl Ježíš: Aniž mne znáte, ani *Otce mého. Kdybyste mne znali, ~i Otce mého znali byste.
     *[~]14,7; 16,3
20 Tato slova mluvil Ježíš u pokladnice, uče v chrámě, a žádný ho nejal, *nebo ještě byla ~nepřišla hodina jeho.
     *7,30 .44; [~2,4]
21 I řekl jim opět Ježíš: Já jdu, *a hledati budete mne, a v hříchu vašem zemřete. Kam já jdu, vy nemůžete přijíti.
     *7,34; 13,33
22 I +pravili Židé: Zdali se sám zabije, že praví: Kam já jdu, vy nemůžete přijíti?
     [+7,35]
23 I řekl jim: Vy *z důlu jste, já s hůry jsem. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z světa tohoto.
     *3,31
24 Protož jsem řekl vám: Že +zemřete v hříších svých. Nebo jestliže nebudete věřiti, že já jsem, zemřete v hříších vašich.
     [+Mk 16,16]
25 I řekli jemu: Kdo jsi ty? I řekl jim Ježíš: To, +což hned s počátku pravím vám.
     [+4,26; 9,37]
26 Mnohoť mám o vás mluviti a souditi, ale ten, kterýž mne poslal, pravdomluvný +jest, a já, což jsem slyšel od něho, ~to mluvím na světě.
     [+7,28; Ř 3,4; ~J 15,15]
27 A oni neporozuměli, že by o Bohu Otci pravil jim.
28 Protož řekl jim Ježíš: *Když povýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že já jsem. A sám od sebe nic nečiním, ^ale jakž mne naučil Otec můj, takť mluvím.
     *3,14; 12,32; ^7,16; 12,49; 14,10
29 A ten, *kterýž mne poslal, se mnouť jest, a neopustil mne samého Otec; nebo což jest jemu libého, to já činím vždycky.
     *14,10
30 Ty věci když mluvil, *mnozí uvěřili v něho.
     *7,31; [2,11]
31 Tedy řekl Ježíš těm Židům, kteříž uvěřili jemu: Jestliže vy +zůstanete v řeči mé, právě učedlníci moji budete.
     [+7,17]; [15,10 .14]
32 A poznáte pravdu, *a pravda vás vysvobodí.
     *Ř 6,18 [.22]; Ga 5,1; 1Pt 2,16
33 I odpověděli jemu: Símě Abrahamovo jsme, a žádnému jsme nesloužili nikdy. I kterakž ty díš: Že svobodní budete?
34 Odpověděl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám: Že *každý, kdož činí hřích, služebník jest hřícha.
     *Ř 6,16 .20; 2Pt 2,19; [1J 3,8]
35 A +služebník nezůstává v domu na věky; ale Syn zůstává na věky.
     [+Ga 4,30]
36 Protož jestližeť vás *vysvobodí Syn, právě svobodní budete.
     *32; Ř 8,2
37 Vím, že jste símě Abrahamovo, ale hledáte mne zabíti; nebo řeč má nemá místa u vás.
38 Já, což jsem viděl u Otce svého, to mluvím; a i vy, co jste viděli u otce vašeho, to činíte.
39 Odpověděli a řekli jemu: Otec náš jest +Abraham. Dí jim Ježíš: *Kdybyste synové Abrahamovi byli, činili ~byste %skutky Abrahamovy.
     *[~]Ř 2,28; 9,6; [+Mt 3,9; L 3,8; %Ga 3,7]
40 Ale nyní hledáte mne zabíti, člověka toho, *kterýž jsem pravdu mluvil vám, kterouž jsem slyšel od Boha. Tohoť jest Abraham nečinil.
     *17,17
41 Vy činíte skutky otce svého. I řekli jemu: Myť z smilstva nejsme zplozeni, jednohoť Otce máme, totiž Boha.
42 Tedy řekl jim Ježíš: Byť Bůh Otec váš byl, +milovali byste mne. Nebo já jsem z Boha ~pošel, a přišel jsem; aniž jsem sám od sebe přišel, ale on mne poslal.
     [+16,27; ~13,3]
43 Proč mluvení mého nechápáte? Protože hned slyšeti nemůžete řeči mé.
44 Vy z +otce ďábla jste, a žádosti otce vašeho chcete činiti. On *byl vražedník od počátku, a v %pravdě nestál; nebo pravdy v něm není. Když mluví lež, z svého vlastního mluví; nebo $lhář jest a otec lži.
     *[+]1J 3,8; [~]Gn 3,4; [%2K 11,3; %2Pt 2,4]; [$1Kr 22,22]
45 Já pak že pravdu pravím, nevěříte mi.
46 Kdo +z vás bude ~mne obviňovati z hříchu? A poněvadž pravdu pravím, proč vy mi nevěříte?
     [+16,8; ~1Pt 2,22]
47 Kdo *z Boha jest, slova Boží slyší; protož vy ~neslyšíte, že z Boha nejste.
     10,27; *1J 4,6; [~J 6,36]
48 Tedy odpověděli Židé a řekli jemu: Zdaliž my dobře nepravíme, že jsi ty Samaritán, a *ďábelství máš?
     *10,20; [7,20]
49 Odpověděl Ježíš: Jáť ďábelství nemám, ale +ctím Otce svého; než vy jste ~mne neuctili.
     [+7,18; ~Ř 2,23]
50 Jáť pak +nehledám chvály své; jestiť, kdo hledá a soudí.
     [+6,15]
51 Amen, amen pravím vám: *Bude-li kdo zachovávati slovo mé, +smrti neuzří na věky.
     *5,24; [+11,26]
52 Tedy řekli mu Židé: *Nyní jsme poznali, že ďábelství máš. Abraham umřel i proroci, a ty pravíš: Bude-li kdo zachovávati řeč mou, smrti neokusí na věky.
     *7,20; Mt 9,34; 12,24; Mk 3,22; L 11,15
53 Zdali jsi ty větší otce našeho Abrahama, kterýž umřel? I proroci zemřeli jsou. Kým ty se činíš?
54 Odpověděl Ježíš: *Chválím-liť já se sám, chvála má nic není. Jestiť kterýž mne chválí, Otec můj, o němž vy pravíte, že Bůh váš jest.
     *5,41
55 A nepoznali jste ho, ale já jej znám. A kdybych řekl, že ho neznám, byl bych podobný vám, lhář. Ale známť jej, a řeč jeho zachovávám.
56 Abraham, otec váš, +veselil se, ~aby viděl den můj, i %viděl, a radoval se.
     [+Gn 17,17; ~L 10,24; %Žd 11,13]
57 Tedy řekli jemu Židé: Padesáti let ještě nemáš, a Abrahama jsi viděl?
58 Řekl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám: Prve nežli +Abraham byl, *já jsem.
     *Ex 3,6; [+J 1,1 .2 .15 .30]
59 I *zchápali Židé kamení, aby házeli na něj. Ježíš ^pak skryl se, a prošed skrze ně, vyšel z chrámu, a tak jich znikl.
     *10,31; ^L 4,30

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Jana:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21]