KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[2 Korintským 12] [2 Korintským 13] [Galatským 1]

První Epištola S. Pavla k Korintským 13
Nenapravujícím a zpurným pohrůžku učiniv přísnou, aby sobě včas usmyslili, jich napomíná; 11. potom všecky k pravé pobožnosti probudiv, 12. pozdravením milostným a požehnáním epištolu svou zavřel.

T oto již ^po třetí jdu k vám, a ~v ústech dvou neb tří svědků staneť každé slovo.
     [^12,14; ~Dt 17,6; Mt 18,16; J 8,17]; [Žd 10,28]
2 Předpovědělť ^jsem, a předpovídám po druhé jako přítomný, a nepřítomný nyní píši těm, kteříž prve hřešili, i jiným všechněm, že přijdu-liť opět znovu, neodpustím,
     ^Ga 5,21]
3 Poněvadž zkusiti hledáte toho, kterýž skrze mne mluví, Krista, kterýžto k vám není nemocný, ale mocný jest v vás.
4 Nebo ačkoli ukřižován jest ^jako nemocný, ale živ jest z ~moci Boží. A tak i my mdlí jsme s ním, ale živi budeme s ním, z moci %Boží vztahující se až k vám.
     [^Fp 2,7. 8]; [~Ř 6,9; %Ga 2,20]
5 Sami sebe *zkušujte, jste-li u víře; sami sebe ohledujte. Čili sami sebe neznáte, ^že Ježíš Kristus jest v vás? Leč jste snad zavrženi.
     *1K 11,28; ^Ef 3,17
6 Ale naději mám, žeť poznáte, žeť my nejsme ^zavrženi.
     [^3,6]
7 Modlímť se pak Bohu, abyste nic zlého nečinili, ne proto, abychom my se dokonalí ukázali, ale abyste vy to, což jest dobrého, činili, my pak jako zavržení abychom byli.
8 Neboť nic nemůžeme proti pravdě, ale k pravdě.
9 Radujeme se zajisté, že ač jsme mdlí, ale vy jste silní, a za toť se i modlíme, abyste vy byli dokonalí.
10 Protož toto ^nepřítomný jsa, píši, abych snad potom přítomen jsa, nemusil býti přísný, podle moci, *kterouž mi dal Pán k vzdělání, a ne k zkáze.
     *10,8; [^1K 4,21]
11 Naposledy, ^bratří mějtež se dobře, ~dokonalí buďte, *potěšujte se, $jednostejně ^^smyslte, pokoj mějte. A Bůh lásky a pokoje budeť s vámi.
     *Ř 15,5; [1Te 5,14; ^Ef 6,10]; [~Mt 5,48; $Ř 12,16; ^^12,18; Žd 12,14]
12 Pozdravtež *jedni druhých políbením svatým. Pozdravují vás všickni svatí.
     *Ř 16,16; [1K 16,20]
13 Milost Pána Jezukrista, a láska Boží, a účastenství Ducha svatého budiž se všemi vámi. Amen. Druhý list k Korintským psán byl z Filippis, Města Macedonského, po Titovi a Lukášovi.

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Korintským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13]