KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[1 Korintským 10] [1 Korintským 11] [1 Korintským 12]

První Epištola S. Pavla k Korintským 11
Jak by se poctivě a slušně v společných shromážděních ženy i muži míti měli, učí, 16. tresce z nezpůsobu při užívání Večeře Páně, 33. a zase je napravuje k tomu, což mezi nimi prve byl nařídil. Ż

C hválímť pak vás, bratří, že všecky věci mé v paměti máte, a jakž jsem vydal vám +ustanovení, tak je zachováváte.
     [+23; 15,[1. 3]
2 Chciť pak, abyste věděli, že všelikého muže hlava jest Kristus, *a hlava ženy muž, hlava ~pak Kristova Bůh.
     *Ef 5,23; [Gn 3,16; 1Tm 2,11. 12; ~1K 3,23; Fp 2,7.8]
3 Každý muž, modle se aneb prorokuje s přikrytou hlavou, ohyžďuje hlavu svou.
4 Každá pak žena, modleci se anebo prorokujici s nepřikrytou hlavou, ohyžďuje hlavu svou; nebo jednostejná věc jest, jako by se oholila.
5 Nebo +nezavíjí-liť žena hlavy své, nechažť se také ostříhá. Pakli jest mrzká věc ženě oholiti se neb ostříhati, nechažť se zavíjí.
     [+Nu 5,18; Dt 22,5]
6 Mužť nemá zavíjeti hlavy své, obraz a sláva Boží *jsa, ale žena sláva mužova jest.
     *Gn 1,27; 5,1; 9,6; Ef 4,24; Ko 3,10
7 Nebo není muž z ženy, +ale žena z muže.
     [+Gn 2,23]
8 Není +zajisté muž stvořen pro ženu, ale žena pro muže.
     Gn 2,20.[+ 18. 23]
9 Protož máť žena míti obestření na hlavě pro anděly.
10 Avšak ani muž bez ženy, ani žena bez muže, v Pánu.
11 Nebo jakož žena jest z muže, tak i muž skrze ženu, všecky pak věci z Boha.
12 Vy sami mezi sebou +suďte, sluší-li se ženě s nepřikrytou hlavou modliti Bohu.
     [+Sk 4,19]
13 Zdaliž vás i samo přirození neučí, žeť jest ohyzda muži míti dlouhé vlasy?
14 Ale ženě míti dlouhé vlasy poctivé jest; nebo vlasové k zastírání dány jsou jí.
15 Jestliže pak komu se vidí neustupným býti, myť takového obyčeje nemáme, ani církev Boží.
16 Toto pak předkládaje, nechválím toho, +že ne k lepšímu, ale k horšímu se scházíte.
     [+22]
17 Nejprve zajisté, když se scházíte do shromáždění, slyším, že jsou roztržky mezi +vámi, a poněkud tomu věřím.
     [+1,10-12]
18 Neboť *musejí i ~kacířstva mezi vámi býti, %aby právě zbožní zjeveni byli mezi vámi.
     *1J 2,19; [Mt 18,7; ~Sk 20,30; 1J 2,19; %L 2,35]
19 A tak když se scházíte vespolek, jižť to není večeři Páně jísti,
20 Poněvadž jeden každý nejprv večeři svou přijímá v jedení, a tu někdo lační, a jiný se přepil.
21 A což pak domů nemáte k jedení a ku pití? Čili církev Boží +tupíte, a zahanbujete ty, kteříž nemají hojnosti pokrmů? Což vám dím? Chváliti budu vás? V tom jistě nechválím.
     [+Jk 2,6]
22+zajisté přijal jsem ode Pána, což i ~vydal jsem vám, *že Pán Ježíš v tu noc, v kterouž zrazen jest, vzal chléb,
     *Mt 26,26; Mk 14,22; L 22,17; **1K 15,3; ~11,2]
23 A díky činiv, lámal a řekl: Vezměte, jezte, to jest tělo mé, kteréž se za vás láme. To čiňte na +mou památku.
     [+Ž 38,1; 111,4]
24 Takž i kalich, když povečeřel, řka: Tento kalich jest ta nová smlouva v mé krvi. To čiňte, kolikrátkoli píti budete, na mou památku.
25 Nebo kolikrátž byste koli jedli chléb tento a z kalicha toho pili, smrt Páně zvěstujte, dokavadž +nepřijde.
     [+4,5]; [J 14,3; Sk 1,11]
26 A protož kdokoli jedl by chléb tento a pil z kalicha Páně +nehodně, ~vinen bude tělem a krví Páně.
     [+10,21; Nu 9,13]; [J 6,51. 63. 64; ~Jk 2,10]
27 Zkusiž +tedy sám sebe člověk, a tak chléb ten jez, a z toho kalicha pí.
     [+2K 13,5; Ga 6,4]
28 Nebo kdož jí a pije +nehodně, odsouzení sobě jí a pije, nerozsuzuje těla Páně.
     [+Nu 9,10. 13]
29 Protož mezi vámi jsou mnozí mdlí a nemocní, a spí mnozí,
30 Ješto kdybychom se +sami rozsuzovali, nebyli bychom souzeni.
     [+Ž 32,5; Př 18,7]
31 Ale když býváme souzeni, ode Pána +býváme poučováni, abychom s světem nebyli odsouzeni.
     [+Žd 12,5. 6]
32 A tak, bratří moji, když se scházíte k jedení, jedni na druhé čekávejte.
33 Pakli kdo lační, doma jez, abyste se nescházeli k +odsouzení. Jiné pak věci, když přijdu, zřídím.
     [+29]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Korintským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]