KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[2 Korintským 9] [2 Korintským 10] [2 Korintským 11]

První Epištola S. Pavla k Korintským 10
Očišťuje se od nářku, 3. pravě, že podle těla nechodí, svých věcí nehledá, 8. a není marnochlubný, 13. ale Kristu tak, jakž mu odměřil Bůh, slouží.

J á pak sám Pavel prosím ^vás skrze tichost a dobrotivost Kristovu, kterýžto v přítomnosti u vás jsem pokorný, ale v nepřítomnosti směle dověrný jsem k vám.
     Ř 12,1]
2 Prosím pak vás za to, ^abych přítomen jsa, nemusil doufanlivý býti tou smělostí, kterouž jsem jmín, že bych smělý byl proti některým, kteříž za to mají, že bychom my podle těla chodili.
     [^1K 4,21]
3 V těle zajisté chodíce, ne podle těla rytěřujeme,
4 Nebo ^odění rytěřování našeho není tělesné, ale mocné v Bohu k vyvrácení ohrad,
     [^6,7]
5 Jímžto podvracíme rady, i ^všelikou vysokost, povyšující se proti umění Božímu, jímajíce všelikou mysl v poddanost Kristu,
     [^1K 1,26]
6 A nahotově majíce pomstu proti každému neposlušenství, když naplněno bude vaše poslušenství.
7 A což toliko na to, co před ^očima jest, hledíte? Má-li kdo tu ~naději o sobě, že by Kristův byl, pomysliž také na to sám u sebe, že jakož %on jest Kristův, tak i my Kristovi jsme.
     [^5,12; ~Ga 5,24; %1K 14,37; 1J 4,6]
8 Nebo bychť se pak i ^ještě hojněji chlubil ~mocí naší, kterouž nám *dal Pán vzdělání a ne k zkažení vašemu, nebuduť zahanben;
     *13,10; [^12,6; ~Mt 16,19; J 20,23]
9 Abych se nezdál listy strašiti vás.
10 Nebo listové jeho (dí někdo) jsou těžcí a mocní, ale ^přítomnost osobná jest mdlá, a řeč chaterná.
     [^1]
11 Toto nechať myslí takový, že jacíž jsme v slovu skrze psání, vzdáleni jsouce od vás, takoví také budeme i v skutku, přijdouce k vám.
12 Neboť my se neodvažujeme přimísiti aneb přirovnati k některým, kteříž sami sebe chválí. Ale ti nerozumějí, že sami sebou sebe měří a přirovnávají sebe sobě.
13 My pak nebudeme se nad to, což nám není odměřeno, ^chlubiti, ale podle míry ~pravidla, kteroužto míru odměřil nám Bůh, chlubiti se budeme, totiž že jsme dosáhli až k vám.
     [^11,18; 12,5. 11; ~Ř 12,3; Ef 4,7. 8]
14 Nebo ne jako bychom nedosáhli až k vám, rozšiřujeme se nad míru. Až i k vám zajisté přišli jsme v evangelium Kristovu.
15 Protož my se nad to, což nám není odměřeno, nechlubíme, totiž ^cizími pracemi, ale naději máme, když víra vaše růsti bude v vás, že my se rozšíříme dále podle toho, jakž nám odměřeno,
     [^Ř 15,20]
16 Totiž, abych ještě i na těch místech, kteráž jsou za vámi dále, kázal evangelium, a ne abych v tom, což jinému odměřeno jest, a již jest hotové, se chlubil.
17 Ale *kdo se chlubí, v Pánu se chlub.
     *Jr 9,24; 1K 1,31; [Iz 65,16; Ga 6,14]
18 Nebo ne ten, kdož se sám chválí, zkušený ^jest, ale ten, kohož Pán chválí.
     [^Př 27,2; Ř 2,29; 1K 4,5]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Korintským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13]