KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Galatským 5] [Galatským 6] [Efezským 1]

Epištola S. Pavla k Galatským 6
V duchu tichosti, a ne pyšně a tyransky, napravovati učí padlé, 6. lid věrný aby služebníky k životu časnému potřebnými věcmi opatroval, 12. a chytrákům se od Krista odvoditi nedal, pilně napomíná.

B ratří, byl-li by +zachvácen člověk v nějakém pádu, vy duchovní napravte takového v duchu tichosti, prohlédaje každý sám k sobě, abys snad i ty nebyl pokoušín.
     [+Mt 18,15]
2 Jedni +druhých břemena neste a tak plňte ~zákon Kristův.
     [+Mt 11,29; ~Jk 2,8]
3 Nebo +zdá-li se komu, že by něco byl, nic nejsa, takového vlastní mysl jeho svodí.
     [+Jk 1,26]
4 Ale díla svého +zkus jeden každý, a takť sám v sobě ~chválu míti bude, a ne v jiném.
     [+1K 11,28; 2K 13,5; ~1K 5,6]
5 Neb jeden každý +své břímě ponese.
     Mt 16,27; Ř 14,12; 1K 3,8; [+Ž 62,13; Jr 17,10; 32,19; Ř 2,6]
6 Sdílejž *se pak ten, kterýž +naučení přijímá v slovu Páně, s tím, od kohož naučení béře, vším svým statkem.
     *1K 9,7; [+Ř 15,27]
7 Nemylte +se, Bůhť nebude oklamán; nebo ~cožkoli rozsíval by člověk, toť bude i žíti.
     [+1K 6,9; ~L 16,25; Ř 2,6]
8 A kdož +rozsívá tělu svému, z těla ~žíti bude porušení; ale kdož rozsívá Duchu, z Duchať %žíti bude život věčný.
     [+Př 22,8]; [2K 9,6; ~2Te 1,9; %Ž 126,5]
9 Činíce pak *dobře, ~neoblevujme; nebo časem svým budeme žíti, neustávajíce.
     *2Te 3,13; [~Zj 2,3]
10 A protož dokudž čas máme, čiňme dobře +všechněm, a zvláště nejvíce pak domácím ~víry
     [+Ef 2,10; ~1Tm 5,8]
11 Hle, jaký jsem vám list napsal svou rukou.
12 Ti, kteříž chtějí tvární býti podle těla, nutí vás, abyste se obřezovali, jediné +aby protivenství pro kříž Kristův netrpěli.
     [+Fp 3,18]
13 Nebo ani sami ti, kteříž se obřezují, +nezachovávají Zákona, ale chtí, abyste se obřezovali proto, aby se tělem vaším chlubili.
     [+Sk 15,10]
14 Ale ode mne +odstup to, ať abych se v čem chlubil, jediné v kříži Pána našeho Jezukrista, skrze něhož jest mi svět ~ukřižován, a já světu.
     [+Jr 9,24; 1K 1,31; ~Př 29,27; Ř 6,6]
15 Nebo v *Kristu Ježíši ani obřízka nic neplatí, ani neobřízka, ~ale nové stvoření.
     *5,6; Ko 3,11; [1K 7,19; ~2K 5,17]
16 A kteříkoli tohoto +pravidla následují, ~pokoj přijde na ně a milosrdenství, i na %lid Boží Izraelský.
     [+Fp 3,16]; [~Ž 125,5; %Ř 2,29; Ga 3,29]
17 Dále pak žádný mi nečiň +zaměstknání, já *zajisté ~jízvy Pána Ježíše nosím na těle svém.
     *[~]2K 4,10; [+L 11,7]
18 Milost +Pána Ježíše Krista budiž s duchem vaším, bratří. Amen.
     [+Fp 4,23]
List tento psán byl k Galatským z Říma.

 


Seznam kapitol knihy Epištola S. Pavla k Galatským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6]