KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[2 Korintským 6] [2 Korintským 7] [2 Korintským 8]

První Epištola S. Pavla k Korintským 7
K svatosti života kratičce napomenuv, 2. o své k nim horlivé lásce 7. i z nich velikém potěšení obšírně vypravuje.

T aková tedy majíce ^zaslíbení, nejmilejší, očišťujmež ~se od všeliké poskvrny %těla i ducha, konajíce posvěcení naše v bázni Boží.
     [^1Tm 4,8; ~1J 3,3; %Ř 12,12]
2 Přijmětež nás. Žádnémuť ^jsme neublížili, žádnému neuškodili, ~žádného neoklamali.
     [^Sk 20,33; ~2K 12,17]
3 Nepravím toho ku potupě vaší, poněvadž jsem napřed pověděl, že v srdcích našich jste, tak abychom hotovi byli spolu s vámi zemříti i spolu živi býti.
4 Mnohéť jsem k vám důvěrnosti, mnohoť se vámi chlubím; naplněn jsem potěšením, a rozhojňujiť se v radosti ve všelikém soužení našem.
5 Nebo *i když jsme byli přišli do Macedonie, žádného odpočinutí nemělo tělo naše, ale ve všem souženi jsme byli; měli jsme zevnitř boje, vnitř strachy.
     *2,13
6 Ale ten, jenž těší ponížené, potěšil nás, Bůh, skrze Titův příchod.
7 A netoliko příchodem jeho, ale také i potěšením tím, kteréž on měl z vás, vypravovav nám o vaší veliké žádosti nás, o vašem kvílení, a vaší ke mně horlivé milosti, takže jsem se velmi zradoval.
8 A ačkoli ^zarmoutil jsem vás listem, nelituji toho, ač jsem byl litoval. Nebo vidím, že ten list, ačkoli na čas, zarmoutil vás.
     [^2,4]
9 Ale nyní raduji se, ne že jste zarmouceni byli, ale že jste se ku pokání zarmoutili. Zarmoutili jste se zajisté podle Boha, takže jste k žádné škodě nepřišli skrze nás.
10 Nebo *zámutek, kterýž jest podle Boha, ten pokání k spasení působí takové, jehož nikdy líto nebude, ale ~zámutek světa způsobuje smrt.
     *1Pt 2,19; [2S 12,13; Mt 5,4; ~Mt 27,3. 5]
11 Ano hle, to samo, že jste podlé Boha zarmouceni byli, kterakou v vás způsobilo snažnost, nýbrž jakou omluvu, nýbrž zažhnutí hněvu, nýbrž bázeň, nýbrž žádost vroucí, nýbrž horlivost, anobrž pomstu? A Všelijak ukázali jste se nevinni býti v té příhodě.
12 A ač psal jsem vám, však ne pro toho jsem psal, kterýž tu nepravost spáchal, ani pro toho, komuž se křivda stala, ale aby vám ^zjevena byla pilnost naše o vás před obličejem Božím.
     [^2,9]
13 Protož potěšeniť jsme z potěšení vašeho. Ale mnohem hojněji zradovali jsme se z radosti Titovy, že poočerstven jest duch jeho ode všech vás,
14 A že chlubil-li jsem se v čem vámi před ním, nebyl jsem zahanben, ale jakož všecko mluvili jsme vám v pravdě, tak i chlouba naše, kteráž byla před Titem, pravá jest shledána.
15 A hojněji i srdce jeho jest k vám obráceno, nebo ^rozpomíná se na poslušenství všech vás, a kterak jste ho s bázní a s strachem přijali.
     [^2,9]
16 ^Raduji se pak, že ve všem mám o vás doufání.
     [^2Te 3,4]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Korintským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13]