KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Římanům 11] [Římanům 12] [Římanům 13]

Epištola S. Pavla k Římanům 12
Ti, jenž došli ospravedlnění, jaké jiné ovoce nésti mají, totiž jakými život jejich ctnostmi ozdobován býti by měl, utěšeně vypravuje apoštol.

P rotož prosím vás, bratří, skrze milosrdenství Boží, +abyste *vydávali těla svá ~v obět živou, svatou, Bohu libou, rozumnou službu vaši.
     *Fp 4,18; Jk 4,4; 1Pt 2,5; [+Ř 6,13. 16; ~1K 6,20]
2 A +nepřipodobňujte se světu tomuto, ale ~proměňtež se obnovením mysli vaší, tak abyste zkusili, *jaká by byla vůle Boží dobrá, libá a dokonalá.
     *Ef 5,17; 1Te 4,3; [Žd 5,14; +Jk 4,4; 1Pt 1,14; 1J 2,15; ~Ef 4,23]
3 Neboť pravím (skrze +milost, kteráž dána jest mi,) každému z těch, jenž jsou mezi vámi, aby ~ne více smyslil, než sluší smysliti, ale %aby smyslil v středmosti, tak *jakž jednomu každému Bůh udělil míru víry.
     *1K 12,1]; Ef 4,7; [+Ř 1,5; ~1K 4,6. 7; %Př 25,27]
4 Nebo jakož v jednom těle *mnohé údy máme, ale nemají všickni údové jednostejného díla,
     *Ef 4,16; [1K 12,12]
5 Tak mnozí +jedno tělo jsme v Kristu, a obzvláštně jedni druhých údové.
     [+1K 12,27; Ef 1,23; 5,23]
6 Ale *majíce obdarování rozdílná podle milosti, kteráž dána jest nám, buďto proroctví, kteréž ať jest podle pravidla víry;
     *1K 12,4; Ef 4,7; 1Pt 4,10
7 Buďto +úřad, v bedlivém přisluhování; buďto ten, jenž učí, v vyučování.
     [+1K 12,28; Ef 4,7; 1Pt 4,10. 11]
8 Též kdo napomíná, v napomínání; ten, *jenž rozdává, dávej v upřímnosti; kdož jiným předložen ~jest, konej úřad svůj s pilností; ^kdo milosrdenství %činí, s ochotností.
     *Mt 6,2; L 11,41; ^Dt 15,[7]. 8. 10; 2K 9,7; [~1Tm 5,17; %2K 9,7]
9 Milování buď bez +pokrytství; *v ošklivosti mějte zlé, připojeni jsouce k dobrému.
     *Ž 97,10; Am 5,15; [+1Tm 1,5; 1Pt 1,22]
10 Láskou *bratrskou jedni k druhým nakloněni jsouce, ^uctivostí se vespolek předcházejte,
     *1Pt 1,22; 2,17; Žd 13,1; [Ef 4,3; 1Te 4,9; 2Pt 1,7]; ^Fp 2,3; 1Pt 5,5
11 V pracech neleniví, +duchem vroucí, příhodnosti času šetřící,
     [+Zj 3,15]
12 Nadějí *se radující, ^v souženích trpěliví, =na modlitbě ustaviční,
     *Fp 4,4; 1Te 5,8; [L 10,20]; ^Ř 5,3; Sk 14,22; Žd 10,36; 12,2; Jk 5,7; =L 18,1; [Ef 6,18]
13 V +potřebách s svatými se sdělující, *přívětivosti k hostem následující.
     *Žd 13,2; 1Pt 4,9; [+1K 16,1]
14 Dobrořečte *protivníkům vašim, dobrořečte, pravím, a nezlořečte.
     *Mt 5,44; 1K 4,12
15 Radujte s radujícími, a plačte s +plačícími.
     [+Ž 35,13]
16 Buďte *vespolek jednomyslní, ne ^vysoce o sobě smýšlejíce, ale k nízkým se nakloňujíce.
     *15,5; *1K 1,10]; ^Př 3,7; Iz 5,21; L 1,51; 14,11; 18,14; [Ž 131,1]
17 Nebuďte +opatrní sami u sebe. Žádnému *zlého za zlé neodplacujte, opatrujíce ^dobré přede všemi lidmi,
     *Př 20,22; [+3,7; 26,12. 16; Iz 5,21]; 1Te 5,15; 1Pt 3,9; [Mt 5,40]; ^1K 8,10; 1Pt 2,12; [2K 8,21]
18 Jestliže *jest možné, pokudž na vás jest, +se všemi lidmi pokoj majíce,
     *Žd 12,14; [+Mk 9,50; Žd 12,14]
19 Ne sami +sebe mstíce, nejmilejší, ale dejte místo hněvu; ~nebo psáno jest: *Mně pomsta, já odplatím, praví Pán.
     *[~]Dt 32,35; Žd 10,30; [+Lv 19,18; Mt 5,39]
20 A protož *lační-li nepřítel tvůj, nakrm jej, a žízní-li, dej mu píti. Nebo to učině, uhlí řeřavé shrneš na hlavu jeho.
     *Př 25,21; [Mt 5,44]
21 Nedej se přemoci zlému, ale přemáhej v dobrém zlé.

 


Seznam kapitol knihy Epištola S. Pavla k Římanům:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]